specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Základní informace

Kvalifikace

foto_fin

Studium

 • SEŠ Mladá Boleslav – maturitní zkouška z všeobecné ekonomiky – 1985,
 • SPŠ a IVBP Brno – maturitní zkouška z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 1996 (obhajoba závěrečné práce na téma „Zajištění bezpečnosti a hygieny práce a ergonomických požadavků v administrativních prostorách“; podstatná část byla věnována BOZP při práci s PC, včetně správného sezení u počítače, psaní hmatovou metodou a testování tehdejší novinky pohyblivých opěrek paží).

Profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.

 • Manažer BOZP – 2017 (kvalifikace na úrovni magisterského studia – EQF 7)

Další odborné vzdělání ukončené přezkoušením (uvedeny jsou roky jednotlivých zkoušek)

 • odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP – 2020, 2015, 2010
 • auditor systému managementu BOZP – 2012, 2005
 • právní úprava a management BOZP – 1995
 • odborně způsobilá osoba v PO – 1998
 • základy ekologie – 1994
 • objektová a technická bezpečnost a krizový management – 1998
 • pedagogické mimimum vzdělávání dospělých – 1999
 • psaní na klávesnici hmatovou metodou a normalizovaná úprava dokumentů – 1983 (státní zkouška z kancelářského psaní strojem)

…a bez zkoušek (výběr)

 • „Nařízení vlády připravované k zákonu č. 250/2021 Sb.“
 • „Panel o prováděcích předpisech nezbytných pro uplatnění zákona č. 250/2021 Sb.“
 • „Praktické aspekty prevence rizik 2020“
 • „Konference BOZP v roce 2021“
 • „Inovace v BOZP“
 • „Kardiopulmonální resuscitace“
 • „Interpretace požadavků SM BOZP dle ISO 45001“
 • „Konference BOZP v roce 2020“
 • „Praktické aspekty prevence rizik 2018“
 • „Zavádění prvků strategie Průmysl 4.0 – aspekty pro údržbu a BOZP“
 • „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a související problematika zpracování osobních údajů v personalistice a finančních službách“
 • „Bezpečnost práce s technickými plyny“,
 • „Praktické uplatňování právních požadavků na životní prostředí – agenda“
 • „Retorika s Janem Přeučilem – technika řeči a kultura projevu“.

Odborná praxe

 • většinou u velkých společností (Česká pošta, s. p., Učební podnik ČKD Praha, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice v Motole atd.), ale též i u menších (Spofa, a. s. [výroba humánních a veterinárních léčiv])
 • specializuji se na vytváření systémů řízení a na využívání informačních a komunikačních technologií,
 • BOZP – 28 let (1992–2020),
 • PO – 29 let (1991–2020),
 • související oblasti:
  • firemní ekologie (odpadové hospodářství, ochrana ovzduší) – 8 let,
  • krizový management (objektová a administrativní bezpečnost, vč. spisové služby, trezorové a klíčové hospodářství, krizové řízení a civilní ochrana, vč. skladového hospodářství) – 18 let,
 • 12 let na vedoucí funkci (přímé řízení čtyř podřízených odborníků BOZP a PO, metodické řízení více než sto sedmdesáti preventistů BOZP a PO, jakož i skladníka CO),
 • bohaté zkušenosti s kontrolní činností OIP (IBP), SPD, odborů a občanských sdružení působících na úseku PO.

Lektorská činnost

Mezinárodní kongresy a konference

 • 2. mezinárodní konference Komory BOZP a PO – Praha 28. 2. 2008 (referát: Využití e-learningu při školeních BOZP zaměstnanců a žáků),
 • SAPROW: Zjednotenie pristupu odbornikov k aktuálnej problematike v oblasti BOZP a OPP – Liptovský Mikuláš 16.–17. 5. 2013 (referát: Motivační školení zaměstnanců k pozitivnímu přístupu k prevenci rizik).

Konference

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ostatní

Lektorská činnost pro různé subjekty (Armáda ČR, ČMKOS, MF ČR, ROVS, Studio W, Verlag Dashofer, ZÚBOZ atd.) v rámci otevřených kurzů, webinářů (on-line seminářů), videoseminářů a videokurzů.

webinar_4

Publikační činnost

 • více než 180 odborných článků v novinách a odborných časopisech (BHP, Ekonom, Mladá fronta Dnes, Poradce, Profit atd.) a na internetu (například BOZPinfo, Česká škola, Podnikatel),
 • zvláštní čísla časopisů (BHP, Průvodce extra),
 • 12 odborných publikací.

Výběr z dalších aktivit

image006

oceneni

Ocenění

Má práce byla oceněna:

 • vítězstvím v národní soutěži „Správná praxe“ – 2006,
 • titulem „Doporučený příklad“ od Evropské agentury pro BOZP – 2007,
 • v mezinárodní soutěži „Udělejme změnu“ – 2011,
 • vítězstvím v národní soutěži „Profesionál BOZP“ – 2012,
 • Čestným uznáním za zásluhy o rozvoj oboru BOZP v České republice – 2020.

pict4313

2022-03-20

Vyhledávání