Tomáš Neugebauer Hmatová metoda ovládání klávesnice deseti prsty

Hmatová metoda ovládání klávesnice deseti prsty

Desetiprstová hmatová metoda slouží k vysoce efektivnímu ovládání klávesnice počítače. Lze ji využít nejen k psaní textu, ale k jakékoliv komunikaci s počítačem prostřednictvím klávesnice (pro psaní textů stačí devět prstů, pro ovládání klávesnice je nutných všech deset – více o tom níže). Je efektivní například při programování, tvorbě webových stránek či vyhledávání informací na internetu.

klavesnice

Cílem metody není naučit se znát rozložení jednotlivých znaků na klávesnici nazpaměť, ale vypěstovat si podmíněné reflexy (například: v = levý ukazovák vychýlit z F šikmo vpravo dolů; V = stisknout Shift a v; @ = stisknout Alt Gr a v) a vytvořit automatické vazby mezi jednotlivými znaky, které se včetně směru a vzdálenosti pohybu příslušných prstů fixují do podvědomí. Například slovo „Chod“ se díky tomu píše jako vědomý celek, nikoliv, aby bylo nutné přemýšlet nad tím, že musí být stisknuty klávesy Shift a C, uvolněna klávesa Shift, stisknuty klávesy H, O a D (to vše zajistí podvědomí; prakticky se jedná o rozšíření využitelné kapacity mozku, a to až případně do té míry, že je možno vykonávat souběžně dvě spolu nesouvisející činnosti aniž jedna narušuje druhou).

Obdobně to platí pro generování například: <td colspan=’2’>Uveďte své jméno: </td> (bohužel, stále se vyučuje pouhé psaní na klávesnici, což poškozuje tuto metodu v jejím vnímání u mladých lidí). Při využití hmatové metody není nutné přemýšlet nad tím, že „é“ se nachází na českém rozložení a „>“ na americkém a nelze je obojí bez přepnutí mezi rozloženími kláves nebo použití horkých kláves psát rovnou (opět to zajistí podvědomí, tedy je to generováno automaticky bez přemýšlení jako jeden vědomý celek tak, jak plyne myšlenka).

Tato schopnost ovládání klávesnice umožňuje plně se soustředit na generování myšlenky do počítače (obdobně jako by byla někomu diktována), neboť není potřeba se rozptylovat způsobem ovládání klávesnice. Díky tomu nedochází k „přetržení“ tvůrčí myšlenky při jejím záznamu do počítače. Tvůrčí činnost je pak rychlejší, a to nejen z důvodu rychlejšího způsobu generování znaků, ale především z důvodu „nepřetržení“ tvůrčí myšlenky (eliminuje mylně chápaný proces tvůrčí činnosti – já rychleji píšu než myslím; přitom pomaleji myslí, protože zároveň musí myslet na psaní, tedy nejen na to co píše, ale též i na to, jak se to píše).

Při používání hmatové metody je výsledek tvůrčí činnosti kvalitnější, neboť pro tvorbu je uvolněn větší tvůrčí potenciál jedince (udává se, že při psaní na klávesnici bez použití hmatové metody se snižuje intelektuální kapacita až na jednu třetinu). Při použití hmatové metody je možné myslet jen na to, co se vytváří, nikoliv i na to, jak se to musí vytvořit (to zajišťuje podvědomí). Navíc trénink mechanické paměti je předpokladem pro rozvoj samostatného logického myšlení.

Při výuce nejde jen o osvojení prstokladu, zjednodušeně řečeno, kterým prstem se která klávesa ovládá, ale i o správný způsob sezení, držení rukou (odstraňuje problém syndromu karpálního tunelu), psaní naslepo, techniku tisknutí kláves a především o již uvedené ovládání klávesnice z podvědomí. Tím vším se výrazně odlišuje od pouhého psaní všemi deseti prsty zpaměti, kdy je nutné si zapamatovat, který prst kterou klávesu ovládá. Tento způsob umožňuje pouze psaní, resp. generování po jednotlivých znacích, nikoliv, jako hmatová metoda, po vědomých celcích (slovech, slovních spojeních nebo řetězcích), neboť se při jeho výuce vytváří pouze vazby mezi jednotlivým prstem a jemu přiřazenou skupinou znaků.

Nevýhody metody

Výuka hmatové metody pro psaní textu trvá minimálně 50 vyučovacích hodin a pro ovládání téměř celé klávesnice počítače minimálně 80 vyučovacích hodin. To je asi její největší nevýhodou. Další nevýhodou se může jevit nezáživnost výuky, a to zvláště v počátku. „Nesmyslné“ psaní nelogických výrazů má však své opodstatnění pro postupné vytváření dynamického stereotypu, jenž je základem úspěšného využívání metody.

Pro některé může být nevýhodou i to, že pomocí ní nelze ovládat klávesy Esc až Pause/Break. Tyto klávesy musí být ovládány vědomě.

Vyhody použití metody

Jejími zřejmými výhodami jsou rychlost pořizování dat a dosahování výrazně menší chybovosti. Cílem by nemělo být dosahování extrémních rychlostí, neboť by měly být zohledněny i ergonomické požadavky. Především právním předpisem stanovený maximální povolený počet pohybů prstů a ruky (průměrný minutový počet pohybů prstů a ruky nesmí být vyšší než 110 pohybů; k napsání jednoho alfabetického znaku hmatovou metodou je v průměru zapotřebí 3,28 pohybu drobných svalů prstu). Za optimální rychlost pro využití v praxi lze považovat 200 až 250 čistých úhozů na minutu, tj. cca 2,5 řádku.

Dalšími výhodami hmatové metody jsou:

  • zautomatizovaný způsob generování řetězců včetně klávesových zkratek, například pro přepínání mezi různými národními rozloženími kláves, což umožňuje významný nárůst sady znaků, jež je možné plynule používat, jako by všechny byly současně umístěny na jedné klávesnici (řeší základní problém s rozložením kláves QWERTY oproti QWERTZ a též i problém nepoužívání diakritiky),
  • uvolnění tvůrčího potenciálu pro vlastní tvorbu,
  • námaha spojená s pořizováním dat se rozkládá na větší počet prstů než při „ťukání“ jen několika z nich,
  • eliminuje nebezpečí oslnění od obrazovky,
  • umožňuje výhodnější uspořádání pracoviště,
  • šetří zrak,
  • zcela odstraňuje nebezpečí syndromu karpálního tunelu a též významně chrání páteř,
  • rozvíjí soustředění.

radkovani

K dosažení uvedených výhod je nezbytné hmatovou metodu dobře ovládat. Při její výuce je důležité dodržet některá pravidla a postupy (pokyny pro samouky).

Devíti nebo deseti prsty?

Ovládat klávesnici pomocí hmatové metody lze devíti nebo deseti prsty (mezerník ovládá jeden nebo oba palce).

Pro použití v praxi je výhodnější ovládání opravdu deseti prsty hmatovou metodou, neboť zajišťuje téměř rovnoměrné zatěžování obou rukou, omezuje extrémní zvyšování rychlosti a umožňuje vyšší produktivitu práce při dodržení pravidel ochrany zdraví (při psaní mezery pouze pravým palem je možné napsat maximálně 27 103 úhozů za pracovní směnu, při psaní levým palcem 28 847 úhozů a při střídavém psaní přibližně 31 400 úhozů).

Ovládání klávesnice pomocí obou palců je nutné pro používání kláves Alt (Alt a Alt Gr) a kláves numerické dílčí klávesnice. Pro pouhé psaní textu na klávesnici je možné využívat pouze devět prstů. V tomto případě je možné mezerník ovládat pouze levým palcem, nebo, což je výhodnější, střídavě oběma.

Jak je to s konkurencí?

Někomu se může zdát výuka hmatové metody ovládání klávesnice dnes již zbytečnou, neboť nastupuje progresivnější způsob vkládání textu do počítače, a to formou přímého převodu řeči do textu. Již řadu let se vyvíjí speciální software, který umožňuje diktování textu přímo do počítače. Různé programy to umožňují na různé úrovni. Avšak zatím, i když reklamy tvrdí opak, žádný program neumožňuje takovou efektivitu práce, jako profesionální ovládání klávesnice pomocí hmatové metody.

Důvodem není rychlost „zápisu“, ale jeho kvalita, resp. přesnost zápisu, tedy chybovost v textu. Mají-li být písař nebo písařka využívající hmatové metody považováni za ovládající ji, nesmí jejich chybovost zápisu textu překročit hranici 0,5 %. U softwaru pro převod řeči do textu zkušený uživatel může dosáhnout až 98% přesnosti „zápisu“, tedy minimálně chybovosti 2 %. Srovnáme-li nejlepší možný výkon přesnosti „zápisu“ textu při použití softwaru pro převod řeči do textu s nejhorším přípustným limitem chybovosti pro ovládání hmatovou metodou, je chybovost při převodu řeči do textu čtyřnásobná. To znamená, že v praxi je minimálně čtyřnásobná. K odstranění těchto chyb je potřeba více času, než činí jeho úspora získaná vyšší rychlostí „zápisu“ (při psaní hmatovou metodou jsou mnohé chyby opraveny ihned při psaní textu, což také snižuje celkovou časovou náročnost na vytvoření textu). Proto dosud nejefektivnějším způsobem zápisu textu do počítače je využití hmatové metody ovládání klávesnice deseti prsty.

Další informace a zajímavosti

Základní pokyny pro samouky k výuce hmatové metody

Nejen o českých rekordech

Je výhodnější rozložení kláves QWERTY nebo QWERTZ?

2017-01-24

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6