Incident

po_urazuČSN ISO 45001:2018 za incident považuje událost vzniklou v důsledku práce nebo během práce, která by mohla mít nebo má za následek úraz a poškození zdraví (nepříznivý účinek na fyzický, duševní nebo kognitivní stav osoby [vnímání světa kolem sebe, jednání, reakce atd.]).

Co tedy považovat za incidenty? V oblasti bezpečnosti práce jimi jsou:

V oblasti ochrany zdraví při práci jimi jsou:

Zaměstnavatel podle výše uvedené normy musí vytvořit, zavést a udržovat proces (procesy) včetně podávání zpráv, vyšetřování a přijímání opatření pro určení a řízení incidentů. Na výskyt incidentu musí včas reagovat, přijmout opatření k řízení a nápravě incidentu, jakož i vypořádat se s následky.

Nápravná opatření musí být přiměřená účinkům nebo potenciálním účinkům incidentů, které se vyskytly. Zaměstnavatel musí uchovávat dokumentované informace o povaze incidentů a o všech přijatých následných opatřeních, jakož i o výsledcích opatření. Též je musí sdělovat relevantním pracovníkům a jejich zástupcům a dalším relevantním zainteresovaným stranám.

Tedy i „pouhá“ skoronehoda musí být řadně vyšetřena, stanovena příčina jejího vzniku a přijato opatření k zamezení jejího opakování. Musí být provedena kontrola realizace opatření a vyhodnocena jeho účinnost. Vše musí být zdokumentováno.

2021-03-06

 

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6