Tomáš Neugebauer Jiná škoda na zdraví zaměstnance

Jiná škoda na zdraví zaměstnance

Pracovní úraz a nemoc z povolání nejsou jedinými poškozeními zdraví zaměstnance, ke kterým může dojít při plnění pracovních úkolů.

Dalším, může být poškození zdraví, které nelze vyhodnotit jako pracovní úraz, ani jej uznat za nemoc z povolání, avšak vzniklo za okolností, jež mají původ v pracovních podmínkách. Může se jednat například o vznik alergické reakce (vyrážku) při styku s některým běžně používaným chemickým přípravkem (například dezinfekčním prostředkem, který zaměstnanci musí používat) nebo při použití běžného druhu ochranných rukavic (tomuto zaměstnanci musí být dále poskytovány ochranné rukavice, které u něj nevyvolávají alergickou reakci). Též se může jednat o alergickou reakci na štípnutí bodavým hmyzem u zaměstnanců pracujících v otevřené krajině. Vznik těchto alergických reakcí není ani pracovním úrazem, ani nemocí z povolání, tedy není v těchto případech nutné plnit povinnosti, které se k nim vztahují.

Přestože se nejedná o pracovní úraz, ani o nemoc z povolání, je zaměstnavatel povinen takto poškozenému zaměstnanci nahradit vzniklé škody. Požaduje to po něm ustanovení § 271n odst. 2 zákoníku práce: „Jde-li o jinou škodu nebo nemajetkovou újmu na zdraví než z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, platí pro způsob a rozsah její náhrady ustanovení o pracovních úrazech“.

2019-11-30

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6