Tomáš Neugebauer Povinnosti na úseku požární ochrany

Povinnosti na úseku požární ochrany

Konkrétní povinnosti právnických a fyzických podnikajících osob na úseku požární ochrany se odvíjejí od konkrétní míry požárního nebezpečí na jejich pracovištích. To je určující pro začlení do jedné ze tří kategorií (o konkrétních povinnostech více po kliknutí na kategorii):

image001

Pro příslušnou kategorii jsou stanoveny základní povinnosti pro zajištění podmínek PO. Ty rozvádí jednotlivá ustanovení prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Začlenění do kategorie je též důležité pro stanovení potřeby odborného poradce k řešení úkolů PO, kterého si právnická nebo fyzická podnikající osoba musí zajistit. Z něj vyplyne, zda jí postačí pouze ustanovit si z řad svých zaměstnanců preventistu PO, nebo je nutné zajistit si minimálně technika PO či osobu odborně způsobilou v PO. Proto prvotní potřebou je stanovení této míry, a to provedením začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Pokud provozované činnosti svou mírou požárního nebezpečí nespadají ani do jedné z nich, začlení se do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Začlenění do příslušné kategorie může provést pouze technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO, neboť to nejen vyžaduje mnohé odborné znalosti z oblasti požární ochrany, ale požaduje to i vyhláška o požární prevenci (§ 40 vyhlášky č. 246/2001 Sb.).

Zákon o požární ochraně nestanoví právnické nebo fyzické podnikající osobě, která provozuje pouze činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, aby měla zpracováno začlenění do příslušné kategorie. Avšak, vzhledem k tomu, že určujícím pro zařazení do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí je, že provozované činnosti nespadají do jiné kategorie, není jiné možnosti, než vyloučit, že provozované činnosti spadají do některé z vyšších kategorií požárního nebezpečí. Dokument nemusí splňovat všechny náležitosti požadované vyhláškou o požární prevenci na začlenění, avšak je potřeba, aby z něj jednoznačně vyplynulo, do které kategorie jsou zaměstnavatelem provozované činnosti zařazeny. V případě, že budou zařazeny do jiné, než bez zvýšeného požárního nebezpečí, je nutné, nechat si zpracovat začlení, které bude odpovídat požadavkům § 28 vyhlášky o požární prevenci.

2022-03-22

 

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6