Tomáš Neugebauer Ohrožení nemocí z povolání

Ohrožení nemocí z povolání

Pojmem „Ohrožení nemocí z povolání“ se rozumějí takové změny zdravotního stavu zaměstnance, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl k vzniku nemoci z povolání (§ 347 zákoníku práce).

Lékařský posudek vydává poskytovatel zdravotních služeb příslušný k vydání lékařského posudku o nemoci z povolání.

Byl-li zaměstnanec z důvodu ohrožení nemocí z povolání převeden na jinou práci, za níž přísluší nižší mzda nebo plat, přísluší mu doplatek ke mzdě nebo platu do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením (§ 139 zákoníku práce).

Zaměstnavatel má, na základě požadavku zákoníku práce (§ 105 odst. 6), uplatnit taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání.

2019-11-30

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6