Tomáš Neugebauer Skoronehody

Skoronehody

s_kyblem_na_hlaveSkoronehoda (můžete se setkat i s označením „To bylo o fous“) je nežádoucí událost, která si nevyžádala negativní následek, neboť chyběla poslední příčina pro vznik pracovního úrazu – nežádoucí kontakt. Pouze ve stejný okamžik a na stejném místě došlo jen ke střetu nebezpečného činitele (stroj, zařízení, látka, pracovní činnost, zvíře, člověk atd.) s nebezpečným jednáním člověka. Jedná se například o zakopnutí na schodišti bez zranění, neboť pád byl včas vyrovnán, nebo o sáhnutí si rukou na ostří nože při vyhledání kuchyňského nože v zásuvce, aniž došlo k poranění prstů.

Sledování výskytu skoronehod není žádným právním předpisem požadováno. Pro zaměstnavatele je však výhodné, neboť mu pomáhá při vyhledávání rizik spojených s výkonem práce a slouží mu k včasnému zabránění vzniku pracovního úrazu, resp. ke stanovení potřebných opatření k odstranění rizik nebo ke snížení míry jejich působení.

Proč sledovat skoronehody?

250px-heinrichova-pyramida

Heinrichova pyramida

Pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu lze statisticky v závislosti na počtu skoronehod přibližně vyjádřit v poměru: 1 smrtelný nebo závažný (s hospitaliza­cí delší než pět dnů) pracovní úraz : 29 ostatním pracovním úrazům : 300 skoronehodám. To znamená, že na 300 zakopnutí na konkrétním schodišti připadá pravděpodobně jedno s následkem smrti (neznamená to však, že to bude až to 301., resp. 330.). Tyto poměry jsou zobecněné. V každém odvětví platí trochu jiné hodnoty, avšak ne příliš odlišné od těchto. Také v průběhu času dochází k menším změnám – viz obrázky níže: nehodové trojúhelníky podle Tye (nahoře), resp. HSE (dole) – Shadra a Rampal, 1999.

nehodove-trojuhelniky-podle_tye_hse

Nehodové trojúhelníky

Důležité je uvědomit si, že „těžkému zranění předchází tisíce skoronehod“ (tzv. první Heinrichův postulát).

Hlášení skoronehody

Skoronehodu může nahlásit pouze zaměstnanec, kterému se stala nebo zaměstnanec, který se stal jejím svědkem. Jejich zjišťování je tedy závislé na iniciativě zaměstnanců. Jak se v některých společnostech ukázalo, je vhodné, je-li tato iniciativa podpořena morální či hmotnou odměnou. Způsob, kterým má být skoronehoda nahlášena, si musí každý zaměstnavatel zvolit sám podle konkrétních podmínek. Je možné využít různých schránek na pracovišti, papírových formulářů či elektronického způsobu (e-mailem na určené místo, prostřednictvím formuláře na interních webových stránkách odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik – viz obrázek, apod.).

skoronehoda

Formulář pro hlášení skoronehod na intranetu

Zavádí-li, nebo má-li zaměstnavatel zaveden, systém managementu BOZP podle ČSN ISO 45001:2018, musí též sledovat tzv. incidenty. Těmi jsou mimo jiné skoronehody (v bezpečnosti práce skoronehody a pracovní úrazy a v ochraně zdraví při práci ohrožení nemocí z povolání, nemoci z povolání a jiná škoda na zdraví zaměstnance).

2019-11-26

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6