Tomáš Neugebauer Ochrana zdraví před účinky hluku a vibrací

Ochrana zdraví před účinky hluku a vibrací

Ochranu zdraví před účinky hluku a vibrací v pracovním procesu řeší nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení se nevztahuje na sousedský hluk, na hluk a vibrace způsobené prováděním a nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí a na hluk působený povrchovou vodou přelivem přes vodní díla, která slouží k nakládání s vodami.

Nařízení vlády stanovuje hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h 85 dB nebo expozicí zvuku A EA,8h 3 640 Pa2s, pokud však v některých případech není nařízením vlády stanoven jiný limit. Což je například případ pracovišť, na kterých je vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění, jakož i pracoviště určené pro tvůrčí práci. Zde je hygienický limit stanoven hladinou akustického tlaku A LAeq,8h 50 dB. atd., atd.

Ustálený a proměnný hluk není jediný, pro který nařízení vlády stanoví limity. Dále též stanoví limity pro impulsní hluk (§ 4), vysokofrekvenční hluk (§ 5), ultrazvuk (§ 6) a pro infrazvuk a nízkofrekvenční hluk (§ 7). Nařízení také stanovuje minimální rozsah opatření k omezení expozice hluku (§ 10). Jedná se například o poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně sluchu účinných v oblasti kmitočtu daného hluku.

Druhou oblastí, která je nařízením vlády upravena jsou vibrace na pracovišti. Opět jsou zde stanoveny přípustné expoziční limity, a to přenášených na ruce, přenášených zvláštním způsobem na zaměstnance způsobující intenzivní kmitání v horní části páteře a hlavy a celkových vertikálních a horizontálních vibrací.

V § 17, který je věnován hodnocení rizika vibrací a opatřením k ochraně zdraví, je uvedeno, že zaměstnavatel provádí hodnocení rizika vibrací na základě údajů o předpokládané míře zátěže vibracím a podmínek užívání zařízení uváděných výrobcem. Zároveň je uvedeno, že hodnocení rizika na základě znalosti údajů uváděných výrobcem nenahrazuje měření. Hodnocení a měření vibrací musí být prováděno pravidelně a dále vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce.

Za nedodržení stanovených požadavků na úseku ochrany před hlukem a vibracemi mohou být v souladu s ustanovením § 92g zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů uloženy pokuty až do výše 3 000 000 Kč.

2017-04-18

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6