Tomáš Neugebauer Zajišťování PO při činnosti SVJ

Zajišťování PO při činnosti SVJ

130Podle občanského zákoníku (§ 1194 odst. 1) je společenství vlastníků jednotek (SVJ) právnickou osobou. V důsledku toho se na něj vztahují povinnosti stanovené právnickým osobám zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – viz např. stanoviska HZS ČR, na která je odkazováno v závěru (pozor na po internetu šířené zavádějící informace, že tomu tak není, neboť SVJ je jen pouhý správce, a proto se na něj vztahují pouze povinnosti v zákoně stanovené přímo správci).

Povinnosti stanovené právnickým osobám jsou rozvedeny v prováděcích předpisech, a to ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

SVJ, které je odpovědnou osobou za správu domu, je jako každá jiná právnická osoba, povinno zabezpečit plnění povinností vyplývajících pro něj z výše uvedených právních předpisů nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku PO a neodkladně odstraňovat zjištěné nedostatky. Vzhledem k tomu, že jeho činností je zajišťování správy domu a pozemku, plnění povinností na úseku PO se vztahuje na všechny prostory, v kterých tuto činnost provádějí, tedy ve všech prostorech, v kterých zajišťují správu domu a pozemku (schodiště, sklepní prostory, půda apod.). Ta, zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí (§ 1189 odst. 1 občanského zákoníku). Tedy jednoznačně zajištění požadavků požární prevence do ní patří.

V prevenci požární ochrany jsou povinnosti právnickým osobám stanoveny na základě míry požárního nebezpečí provozovaných činností, jež se začleňují do tří kategorií – bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím. Pro každou kategorii jsou stanoveny povinnosti, které musí být právnickou osobou zajišťovány.

Proto prvotním krokem SVJ musí být zjištění, do které kategorie jím provozovaná činnost patří. I když lze předpokládat, že ve většině případů se bude jednat o kategorii bez zvýšeného požárního nebezpečí, nelze vyloučit, že tomu nebude jinak. Je nutné si uvědomit, že na výsledek zařazení má vliv jak SVJ provozovaná činnost, tak i posuzovaný dům a v něm prováděné činnosti, např. v pronajatých prostorách.

Začlenění do příslušné kategorie může provést pouze technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO, neboť to nejen vyžaduje mnohé odborné znalosti z oblasti požární ochrany, ale pro začlenění do kategorie se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím to požaduje vyhláška o požární prevenci.

Provozuje-li SVJ pouze činnosti, které jsou zařazeny do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí, je především povinna v potřebném množství a druzích obstarávat a zabezpečovat požární techniku, věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení. U požárně bezpečnostních zařízení musí být nejméně jedenkrát za rok zajištěna kontrola jejich provozuschopnosti. U elektrické požární signalizace (EPS), která je též požárně bezpečnostním zařízením, je to složitější. Kontrola provozuschopnosti se také provádí minimálně jedenkrát ročně. Navíc se však jedenkrát za půl roku provádí zkouška samočinného hlásiče a zařízení, které EPS ovládá, například požární dveře, a jedenkrát měsíčně zkouška činnosti ústředny a doplňujících zařízení.

Dále SVJ musí vytvářet podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce. Především udržovat volné únikové cesty a příjezdové komunikace, volný přístup k rozvodným zařízením, hlavním uzávěrům vody, plynu apod., jakož i k prostředkům PO. Pokud je objekt vybaven požárními dveřmi, je součástí těchto podmínek i zajištění spolehlivého uzavření těchto dveří, avšak za podmínek, že tím nejsou zablokovány a umožňují volný průchod v případě evakuace.

Tento krátký výčtem povinností uvádí jen ty nejpodstatnější. Další jsou uvedeny v § 5 zákona o požární ochraně. Rozvedeny jsou ve výše uvedených prováděcích předpisech.

SVJ, u které jsou vykonávány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, např. z důvodu podzemních  hromadných garaží,  je ze zákona o požární ochraně mimo povinností, které musí být plněny při činnostech bez zvýšeného požárního nebezpečí, povinno si zajistit technika PO nebo odborně způsobilou osobu v PO. Ten či ta mu mimo jiné zpracuje dokument Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany. Tento dokument je základním interním předpisem pro zabezpečení požární ochrany, neboť upravuje vytvoření organizačního systému, jenž je nezbytný pro plnění povinností PO.

Mezi další jeho povinnosti patří prostřednictvím technika PO nebo odborně způsobilé osoby prokazatelným způsobem stanovit a poté dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, pokud nejsou stanoveny právních předpisem, zajistit zpracování dokumentace PO, provádění školení PO, kontrol zajištění PO atd. Povinnosti stanovené pro tuto kategorii jsou především uvedeny v § 6 zákona o požární ochraně. Opět jsou rozvedeny v prováděcích předpisech.

SVJ může provozovat i činnosti s vysokým požárním nebezpečím, a to v případě, že bytový dům má patnáct a více nadzemních podlaží nebo výšku větší než 45 m.

V případě neplnění svých povinností SVJ může být v souladu se zákonem o požární ochraně (§ 76) udělena pokuta.

Stanovisko Hasičského záchranné sboru ČR, resp. jeho odpovědi na vznesené dotazy týkající se problematiky zajištění požární bezpečnosti bytových domů, naleznete na jeho webu.

SVJ je též povinno plnit řadu povinností v BOZP, a to i v případě, že nikoho nezaměstnává. Podrobnější informace naleznete zde.

2021-04-04

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6