Tomáš Neugebauer Novela zákona o požární ochraně č. 229/2016 Sb.

Novela zákona o požární ochraně č. 229/2016 Sb.

Novela zákona o požární ochraně č. 229/2016 Sb. nabyla účinnosti 1. srpna 2017. Týká se především zpracování dokumentace požární ochrany, oprávněnosti právnické nebo fyzické podnikající osoby provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, a ukládání pokut státním požárním dozorem. Změnila nebo doplnila celou řadu paragrafů, především § 6a, 6b, 6c, 76c a 76d.

Pro provozovatele činností s vysokým požárním nebezpečím

Novela zásadním způsobem zasahuje do povinností při provozování činností s vysokým požárním nebezpečím. V § 6a, jenž má zcela nové znění, ustanovuje, že právnické a fyzické podnikající osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím až po schválení dokumentu posouzení požárního nebezpečí orgánem státního požárního dozoru. Posouzení zpracované odborně způsobilou osobou je právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna předložit ve dvou vyhotoveních. Nejsou-li shledány nedostatky, orgán státního požárního dozoru posouzení schválí. V opačném případě jej vrátí zpět. Neodstraní-li předkladatel zjištěné obsahové nedostatky do stanovené lhůty, orgán státního požárního dozoru vydá rozhodnutí o neschválení posouzení. V důsledku toho předkladatel nemůže zahájit provozování plánované podnikatelské činnosti.

Dokumentace zdolávání požáru

Posouzení není jediným dokumentem, jehož zpracování se dotýká novela zákona o požární ochraně účinná od 1. srpna 2017. Dalším je dokumentace zdolávání požáru (nové znění § 6b; stávající je přesunuto do § 6c).

Právnické a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah (viz § 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), po schválení dokumentace zdolávání požáru orgánem státního požárního dozoru. Tuto dokumentaci musí ve dvou vyhotoveních předložit ke schválení orgánu státního požárního dozoru. Zpracovat ji může odborně způsobilá osoba nebe technik PO.

Nezjistí-li orgán žádné nedostatky, dokumentaci schválí. V opačném případě ji vrátí zpět s uvedením zjištěných nedostatků a stanoví lhůtu pro opětovné předložení.

Před změnou provozování činnosti, která má vliv na obsah schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo na obsah dokumentace zdolávání požáru, právnická nebo fyzická podnikající osoba musí předložit orgánu státního požárního dozoru ke schválení doplněné posouzení nebo novou dokumentaci zdolávání požáru, případně nové posouzení, bude-li to vzhledem k rozsahu změny potřebné. Do doby schválení předloženého dokumentu nelze změny v provozované činnosti, podle novely zákona o požární ochraně, provést!

Novela uvádí, že změny v objemu roční produkce nejsou důvodem pro předložení nového posouzení, je-li schváleno výhradně pro činnost, při níž se vyrábějí nebo do zásobníků, cisteren nebo nádob plní hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny nebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5 000 tun a vyšší. Také uvádí, že podle nových požadavků na zpracování dokumentace zdolávání požáru se postupuje i v případě, kdy zpracování této dokumentace stanoví dokumentace požární ochrany – blíže § 34 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění č. 221/2014 Sb. (například dokument stanovení organizace zabezpečení požární ochrany).

Postih za nesplnění nových povinností

Právnické a podnikající fyzické osoby, které po 1. srpnu 2017 provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím bez odsouhlaseného posouzení požárního nebezpečí se vystavují nebezpečí udělení pokuty až do výše 10 000 000 Kč. Shodně to platí pro uvedené subjekty, které provozují činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, bez odsouhlasené dokumentace zdolávání požáru státním požárním dozorem.

Posouzení požárního nebezpečí, jakož i dokumentace zdolávání požáru, schválené před 1. srpnem 2017 je podle přechodných ustanovení novely zákona považováno za schválené ve smyslu novely zákona o požární ochraně č. 229/2016 Sb.

2017-12-26

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6