Tomáš Neugebauer Umístění předmětů na únikových cestách

Umístění předmětů na únikových cestách

Při umístění výzdoby a dalších předmětů na únikových cestách je nezbytné dodržet požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Jedná se především o požadavky pro umístění předmětů na chráněných únikových cestách. Tou je trvale volný komunikační prostor, vedoucí k východu na volné prostranství, chráněný proti účinkům požáru.

Na chráněnou únikovou cestu lze umístit předmět z hořlavé látky, resp. hořlavý předmět za těchto podmínek:

 1. vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot s výjimkou podlahy nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 2 m,
 2. hořlavý předmět nebo jeho část nesmí být z plastu, není-li dále uvedeno jinak,
 3. hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru pod stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty určené pro pohyb osob nebo činnost jednotek požární ochrany,
 4. hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany,
 5. v prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m2 umístit pouze jeden hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny více než tři hořlavé předměty,
 6. hořlavý předmět ve tvaru nástěnky nesmí být v prostoru chráněné únikové cesty umístěn, je-li větší než 1,3 m2 při tloušťce 4 mm; umístění jiných hořlavých předmětů, není-li dále uvedeno jinak, je možné pouze tehdy, bude-li dosaženo nejméně stejné úrovně požární bezpečnosti, přičemž plocha 1,3 m2 nesmí být překročena.

V prostoru chráněné únikové cesty lze dále umístit:

 1. jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu pro tři podlaží,
 2. květinovou výzdobu z plastů, pokud průměr plochy této výzdoby na stěnu není větší než 0,5 m2 a hloubka této výzdoby nepřesahuje 0,1 m. Při umístění této výzdoby nesmí být omezena minimální šířka únikové cesty stanovené výpočtem.

Hořlavý předmět, který nebyl v předcházejících odstavcích uveden lze umístit, jestliže:

 1. jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více než dvou židlí, musí být tyto z nehořlavého konstrukce a zároveň musí být splněna podmínka, že čalounické materiály vyhovují z hlediska zápalnosti,
 2. jde o jiný sedací nábytek, jehož čalouněná část musí splňovat podmínku z hlediska zápalnosti a jeho konstrukce je vyrobena z materiálu, který splňuje požadavky na třídu reakce na oheň, na stupeň hořlavosti a zároveň velikost předmětu nesmí být o rozměrech větších, než jsou obvyklé u běžné židle.

Výše uvedené předměty nesmí svým umístěním:

 1. ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení,
 2. zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty, stanovené v projektové nebo obdobné dokumentaci nebo výpočtem,
 3. bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci.
obrazek1

Takto NE!

2017-01-26

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6