Tomáš Neugebauer Provozování činností s vysokým požárním nebezpečím

Provozování činností s vysokým požárním nebezpečím

Provozuje-li právnická nebo fyzická podnikající osoba činnost nebo činnosti s vysokým požárním nebezpečím, je povinna plnit povinnosti stanovené při provozování činností bez zvýšeného požárního nebezpečí, jakož i při provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Navíc si musí zajistit zpracování posouzení požárního nebezpečí. To je oprávněna zpracovat pouze odborně způsobilá osoba v PO.

Zaměstnance na pracovištích s vysokým požárním nebezpečím může školit proškolený vedoucí zaměstnanec nebo technik PO. Ostatní školení a odborné přípravy jsou oprávněni provádět osoby, jež je mohou provádět u subjektů provádějící činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, vyjma technika PO, jenž nemůže provádět odborné přípravy preventistů PO a členů preventivních požárních hlídek.

Preventivní požární prohlídky v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti zařazené do této kategorie, se provádí nejméně jedenkrát za tři měsíce, pokud schváleným posouzením požárního nebezpečí není stanovena lhůta kratší. Pro kontrolu dokumentace PO platí stejná pravidla, která byla uvedena pro provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

2017-01-20

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6