Tomáš Neugebauer - Specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Přehled školení a seznámení zaměstnanců, která se týkají BOZP


skoleni_vedTzv. školení BOZP, lépe řečeno školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, není jediným školením, resp. poskytováním informací, které je zaměstnavatel povinen pro své zaměstnance zajistit. Z právních předpisů a českých technických norem mu vyplývá nejen zajistit další školení, případně přezkoušení, zaměstnanců, ale i poskytnutí celé řady dalších různých informací týkajících se zajištění BOZP. Povinnost zajistit další školení nebo informování zaměstnanců mu také může vyplynout z návodu od výrobce.

Na této stránce naleznete stručný přehled školení a poskytování informací. Vzhledem k tomu, že do BOZP patří i požární ochrana, jsou v přehledu uvedena školení a odborné přípravy i z této oblasti, neboť v některých případech školení PO není zákonem o požární ochraně požadováno, avšak je požadováno zákoníkem práce.

Základní školení • Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP (v praxi mnohdy nesprávně nazývané 1 školení BOZP) - jejich obsah (mimo jiné seznámení s požadavky technických norem), četnost a kdo je bude provádět si určuje zaměstnavatel sám (v praxi je běžné rozlišovat školení pro vedoucí zaměstnance a pro řadové zaměstnance, zákoník práce to však nevyžaduje, avšak z hlediska obsahu je to nutné, to stejně platí pro členění jednotlivých školení podle druhu zaměstnanci vykonávané práce); školení by nemělo být prováděno o požadavcích právních předpisů, ale o jejich transformaci na místní podmínky, které jsou uvedeny v interních předpisech zaměstnavatele.

 • Zajištění přiměřených a dostatečných informací a pokynů o BOZP - běžně bývá součástí tzv. školení BOZP (zaleží, zda je zaměstnavatel zahrne ke školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, či nikoliv); jedná se především o seznámení s riziky 2, výsledky kategorizace prací a konkrétními pokyny danými vedoucími zaměstnanci (ústní i písemné [většinou interní předpisy zaměstnavatele, včetně místních provozně bezpečnostních předpisů]).

 • Seznámení s riziky 3 a přijatými opatřeními - není-li zahrnuto do tzv. školení BOZP.

 • Seznámení s výsledky kategorizace prací 4- není-li zahrnuto do tzv. školení BOZP; nemělo by být oznámeno pouhé číslo kategorie, ale též i co to pro zaměstnance v praxi znamená a k čemu kategorizace prací slouží.

 • Informování o expozici rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky - informace má být poskytnuta před přidělením práce, nikoliv až při oznámení těhotenství.

 • Seznámení s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo zdraví těhotných a kojících zaměstnankyň a zaměstnankyň-matek do konce devátého měsíce po porodu - v okamžiku, kdy se zaměstnavatel o daném stavu dozví.

 • Seznámení nebo poučení zaměstnanců, kteří nemají odborné elektrotechnické vzdělání - vztahuje se na každého zaměstnance, který nemá uvedené vzdělání.

 • Školení zaměstnanců o BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu.

 • Školení při výkonu práce spojené s expozicí ustáleného nebo proměnného hluku.

 • Školení organizace a poskytnutí první pomoci - nemělo by se jednat o pouhé školení poskytnutí první pomoci, jak v praxi mnohdy bývá, ale též i o náležitostech vyplývajících z organizačního zajištění poskytování první pomoci, jak si jej zaměstnavatel stanovil v některém svém interním předpise, provádět by jej měl lékař poskytují zaměstnavateli pracovnělékařské služby.


Profesní odborná školení • Školení řidičů motorových vozidel 5.

 • Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel.

 • Získání odborné způsobilosti pro přepravu a nakládání s nebezpečnými věcmi (ADR).

 • Školení a přezkoušení zaměstnanců s elektrotechnickou kvalifikací znalých a znalých s vyšší kvalifikací (elektrikářů).

 • Školení pro nakládání s vysoce toxickými nebezpečnými chemickými látkami.

 • Zkouška topičů kotlů pro nízkotlaké kotelny.

 • Školení obsluhy vyhrazeného plynového zařízení.

 • Školení obsluhy tlakové nádoby stabilní.

 • Školení obsluhy tlakových nádob na plyny.

 • Přezkoušení svářečů plamenem a elektrickým obloukem.electro_welder

 • Školení jeřábníků, vazačů a signalistů.

 • Školení obsluh pracovních plošin.

 • Školení a výcvik obsluh stavebního stroje.

 • Seznámení řidičů manipulačních vysokozdvižných vozíků.

 • Školení o BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou.

 • Školení pro montáž, demontáž nebo podstatnou přestavbu lešení.

 • Školení pro práce s řetězovou pilou, obsluhu mechanizačních prostředků a soustřeďování dříví traktorem, koňmi nebo lanovým zařízením.

 • Zkoušky odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik v BOZP.


Školení a odborné přípravy požární ochrany • Školení o požární ochraně - nutno rozlišovat, do které kategorie požárního nebezpečí 6 jsou u zaměstnavatele provozované činnosti zařazeny; jsou-li do kategorie bez zvýšeného, není školení PO zákonem o PO požadováno (je však požadováno zákoníkem práce - platí stejná pravidla jako pro školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP); jsou-li zařazeny do jiné kategorie, školení u řadových zaměstnanců provádí proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista PO nejméně jedenkrát za dva roky podle zaměstnavatelem schváleného tematického plánu a časového rozvrhu, u vedoucích zaměstnanců jej provádí technik PO nebo odborně způsobilá osoba pode zaměstnavatelem schváleného tematického plánu a časového rozvrhu nejméně jedenkrát za tři roky.

 • Odborná příprava preventistů PO - provádí technik PO nebo odborně způsobilá osoba podle zaměstnavatelem schváleného tematického plánu a časového rozvrhu minimálně jedenkrát ročně.

 • Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek - má dvě části, teoretickou a praktickou; provádí ji technik PO nebo odborně způsobilá osoba podle zaměstnavatelem schváleného tematického plánu a časového rozvrhu minimálně jedenkrát ročně.

 • Školení PO osob pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době (např. vrátní, strážní) - provádí se podle zaměstnavatelem schváleného tematického plánu a časového rozvrhu minimálně jedenkrát ročně.


Zaměstnanci jiných zaměstnavatelů • Školení zaměstnanců cizích firem, kteří pracují na pracovištích zaměstnavatele - vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a informace o přijatých opatřeních (nejedná se o školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP), týká se i jednorázově pracujících zaměstnanců, např. servisních techniků.


Po kliknutí na knihu se vám zobrazí její obsah.


Podrobnější informace k výše uvedeným školením a mnoho dalších informací (například o obsahu osnovy, způsobu provedení školení, o informování o řešení krizových situací, o e-learningu 7 a dalších možnostech informování zaměstnanců, jakož i o motivačním školení 8, včetně ukázek provedení a vzorů osnov školení) můžete nalézt v publikaci "Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik" 9.

2018-12-08


vas_nazor_6

Odkazy:
 1. http://bozppo-neu.cz/?page_id=2415
 2. http://bozppo-neu.cz/?page_id=753
 3. http://bozppo-neu.cz/?page_id=1026
 4. http://bozppo-neu.cz/?page_id=1263
 5. http://bozppo-neu.cz/?page_id=799
 6. http://bozppo-neu.cz/?page_id=964
 7. http://bozppo-neu.cz/?page_id=565
 8. http://bozppo-neu.cz/?page_id=1008
 9. https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/skoleni-bezpecn osti-prace-pozarni-ochrany-a-motivacni-skoleni-k-p revenci-rizik.p4341.html

https://bozppo-neu.cz/?page_id=3130
Datum tisku: 4.12.2022 13:32:06