Tomáš Neugebauer Nevhodná terminologie v dokumentech BOZP a PO

Nevhodná terminologie v dokumentech BOZP a PO

ridic_referent4Při psaní odborných stanovisek je bezpodmínečně nutné používat správnou terminologii. Na této stránce uvádím termíny (názvy), které by se ve stanoviscích měly objevit pouze v případech, kdy to odpovídá jejich odbornému významu, případně by se neměly objevit vůbec, neboť nejsou odbornými termíny. Proč se který název má či nemá použít a kdy, uvádím u každého z nich jednotlivě.

Používání správné terminologie by nemělo být opomíjeno ani při zpracování dokumentace BOZP a PO, jakož i v jiných případech, například v rámci školení, kontrolní činnosti (zápisy z kontrol apod.) a v neposlední řadě i na webových stránkách, na kterých jsou nabízeny služby zajištění BOZP.

Bezpečností technik – fyzická osoba způsobilá pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem (musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň bakalářského studijního programu a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky) – nelze jej tedy zaměňovat s odborně způsobilou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik, neboť se jedná o zcela jinou kvalifikaci

Inspektorát bezpečnosti práce – dnes již neexistují úřad, který byl předchůdcem oblastního inspektorátu práce pro oblast bezpečnosti práce

Institut technické inspekce (ITI) – předchůdce organizace státního odborného dozoru Technické inspekce České republiky (TIČR)

Osobní ochranné pracovní pomůcky – nic takového neexistuje; jsou osobní ochranné pracovní prostředky (zkráceně OOPP), které mimo jiné musí splňovat požadavky stanovné Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení Směrnice Rady 89/686/EHS, a ochranné pomůcky, které pomáhají při ochraně zdraví, avšak nevztahuje se na ně zmíněné Nařízení (například pohyblivé opěrky při práci s PC)

Registrovaný pracovní úraz – označení pracovních úrazů podléhajících sepsání záznamu o úrazu podle dnes již neplatné právní úpravy (od 1. 1. 2002); definice těchto úrazů byla jiná, než dnes

Řidič-referent takový řidič neexistuje; tento termín by neměl být používán

Řidič z povolání – oficiálně takový řidič již neexistuje (školení řidičů z povolání bylo k 1. květnu 2013 zrušeno); použití tohoto termínu nelze považovat za vhodné

Školení BOZP – žádný právní předpis nezná školení BOZP; zaměstnancům musí být zajišťováno školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

Traumatologický plán – jednalo se o dokument požadovaný Směrnicí ministerstva zdravotnictví č. 15/1983, jenž byl jedním z nástrojů zajištění bezpečnosti práce (sloužil k stanovení systému poskytnutí první pomoci); směrnice byla k 1. lednu 1992 zrušena; dnes je tento termín právními předpisy používán ve zcela jiných souvislostech; je chápán jako soubor zdravotnických opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích, většinou má být zpracován na úrovni kraje pro složky integrovaného záchranného systému, případně v oblasti prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi; jeho použití pro oblast BOZP nelze považovat za vhodné; doporučuji misto něj používat pojem „Plán pro poskytnutí předlékařské pomoci“

Veřejné prověrky BOZP – tento termín patří do období před rok 1990, kdy podle Zásad FMPSV a ÚRO byly vždy v dubnu prováděny tyto centrálně organizované prověrky (do 31. 5. musela být zpráva o veřejné prověrce odeslána nadřízenému orgánu a příslušnému orgánu ROH); dnes má být používán termín „prověrky BOZP“, resp. „prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“

Vstupní školení – ani v BOZP, ani v PO neexistuje vstupní školení; jsou školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a školení zaměstnanců o požární ochraně; žádné z nich nemá podobu vstupního školení

Zákon o BOZP – někdy se zákon č. 309/2006 Sb. označuje za zákon o BOZP, přitom se však jedná o zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci byl zákon č. 65/1961 Sb.); jedná se o zákon, který navazuje na zákoník práce, proto „dalších podmínek“; v současné době v České republice žádný platný zákon o BOZP není

Závodní lékař – předchůdce lékaře poskytujícího zaměstnavateli pracovnělékařské služby, který však měl zcela jiné povinnosti a postavení; v žádném případě není možné toto označení používat pro lékaře pracovnělékařských služeb

2020-02-01

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6