specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Nevhodná terminologie v dokumentech BOZP a PO

ridic_referent4Při psaní odborných stanovisek je bezpodmínečně nutné používat správnou terminologii. Na této stránce uvádím termíny (názvy), které by se ve stanoviscích měly objevit pouze v případech, kdy to odpovídá jejich odbornému významu, případně by se neměly objevit vůbec, neboť nejsou odbornými termíny. Proč se který název má či nemá použít a kdy, uvádím u každého z nich jednotlivě.

Používání správné terminologie by nemělo být opomíjeno ani při zpracování dokumentace BOZP a PO, jakož i jiných případech, například v rámci školení, kontrolní činnosti (zápisy z kontrol apod.) a v neposlední řadě i na webových stránkách, na kterých jsou nabízeny služby zajištění BOZP.

Bezpečností technik – fyzická osoba způsobilá pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem (musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň bakalářského studijního programu a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky) – nelze jej tedy zaměňovat s odborně způsobilou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik, neboť se jedná o zcela jinou kvalifikaci

Osobní ochranné pracovní pomůcky – nic takového neexistuje; jsou osobní ochranné pracovní prostředky (zkráceně OOPP), které mimo jiné musí splňovat požadavky stanovné Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení Směrnice Rady 89/686/EHS, a ochranné pomůcky, které pomáhají při ochraně zdraví, avšak nevztahuje se na ně zmíněné Nařízení (například pohyblivé opěrky při práci s PC)

Řidič-referent takový řidič neexistuje; tento termín by neměl být používán

Řidič z povolání – oficiálně takový řidič již neexistuje (školení řidičů z povolání bylo k 1. květnu 2013 zrušeno); použití tohoto termínu nelze považovat za vhodné

Školení BOZP – žádný právní předpis nezná školení BOZP; zaměstnancům musí být zajišťováno školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

Traumatologický plán – byl dokument požadovaným Směrnici ministerstva zdravotnictví č. 15/1983 jako jeden z nástrojů zajištění bezpečnosti práce (sloužil k stanovení systému poskytnutí první pomoci); ta byla k 1. lednu 1992 zrušena; dnes je tento termín právními předpisy používán ve zcela jiných souvislostech; je chápán jako soubor zdravotnických opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích, většinou má být zpracován na úrovni kraje pro složky integrovaného záchranného systému, případně v oblasti prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi; jeho použití pro oblast BOZP nelze považovat za vhodné

Vstupní školení – ani v BOZP, ani v PO neexistuje vstupní školení; jsou školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a školení zaměstnanců o požární ochraně; žádné z nich nemá podobu vstupního školení

Zákon o BOZP – někdy se zákon č. 309/2006 Sb. označuje za zákon o BOZP, přitom se však jedná o zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci byl zákon č. 65/1961 Sb.); jedná se o zákon, který navazuje na zákoník práce, proto „dalších podmínek“; v současné době v České republice žádný platný zákon o BOZP není

2018-12-12

vas_nazor_6

 

Vyhledávání