Tomáš Neugebauer Využití e-learningu v BOZP a PO

Využití e-learningu v BOZP a PO

image001

Prostřednictvím e-learningu lze školit kdekoliv a kdykoliv – například na operačním sále.

E-learning je možné použít i pro provádění zákony požadovaných školení BOZP nebo PO, neboť předpisy tento způsob nevylučují. Může být využit jen jako doplněk školení obdobně jako například video (jen pro určitou část) nebo, což je mnohem výhodnější, jako systémový prostředek provádění školení BOZP a PO ve společnosti včetně evidence a upozornění na končící termín periodického školení.

Takto prováděná školení však nejsou a ani nemohou být standardním kurzem e‑learningu. Důvodem k tomu není jen potřeba preferovat odbornou stránku věci, ale především to, že vstupní školení musí být absolvováno před zahájením výkonu práce, tedy během prvého dne nástupu do zaměstnání, a to v takovém rozsahu, aby byl naplněn požadavek zákoníku práce, resp. zákona o požární ochraně. Proto není možné se zdržovat aktivním zapojením zaměstnance do výuky (interaktivní forma výuky), jako je tomu u „klasických“ e-learningových kurzů. Školení BOZP či PO totiž není výukou bezpečného chování zaměstnance, ale instruktáží o požadavcích právních a ostatních předpisů BOZP, včetně PO.

To však neznamená, že e-learningový projekt pouze seznamuje s obsahem právních předpisů. Opak je pravdou (v žádném případě e-learningový projekt nesmí být pouhým zpřístupněním právních a interních předpisů v digitální podobě). Text musí mít vhodnou vyprávěcí formu a především musí obsahovat hypertextové odkazy na celou řádu doplňujících informací, kterými mohou být i znění jednotlivých právních předpisů nebo interních předpisů či zpracovaná dokumentace PO nebo BOZP. Hypertextové odkazy do jisté míry podporují interaktivní formu výuky, a proto jsou ve školeních BOZP a PO, kde forma výuky je možná jen omezeně, dvojnásob potřebné. Platnost odkazů na externí zdroje je nutné často prověřovat.

Rozsah periodického školení může být nad rámec požadavků právních předpisů rozšířen o interaktivní formu výuky prostřednictvím dalších informací (například stanovení potřebných OOPP pro danou pracovní činnost ve školení BOZP vedoucích zaměstnanců), které mohou obsahovat látku vyžadující zapojení zaměstnance do výuky, neboť pro absolvování školení může být vymezen větší časový prostor (je dostatečně dopředu dán termín do kdy musí zaměstnanec školení absolvovat). U vstupního školení lze tento prostor vytvořit dodatečně jako nadstavbu zákonem požadované vstupní instruktáže, kterou zaměstnanec absolvoval v den nástupu do zaměstnání.

Nutnost kombinované formy výuky

Školení BOZP, jakož i PO, nevyžaduje funkci e-tutora, neboť musí být provedena kombinovanou výukou (blended learning), tedy tuto funkci v případě potřeby zastoupí osoba provádějící druhou část školení, která na část poskytovanou formou e‑learningu musí navázat (přednáška o konkrétních požadavcích pracoviště a výkonu pracovní činnosti). Vzhledem k tomu, že se v druhé části jedná pouze o seznámení s konkrétními požadavky (například riziky a přijatými opatřeními, zařazení práce do kategorie), je toto školení z hlediska času minimálně náročné a přitom velice efektivní. V rámci tohoto školení je možné zodpovědět dotazy k problematice uvedené i v části poskytované formou e-learningu.

Rozsah druhé části školení (poskytovaný přednáškou) je především závislý na úrovni digitalizace řízení firmy a dále na možnostech, včetně technické úrovně sítě, a schopnostech uvést konkrétní údaje z pracoviště v části A školení – například umístit fotografie nebezpečného místa ve firmě nebo vstup z kamery v textu části A. Jsou-li řídící dokumenty firmy včetně oblastí BOZP a PO zpracovány v digitální podobě a je k nim umožněn dálkový přístup (na intranetu), je díky tomu možné některou problematiku přesunout z části B do části A školení. Například, pokud jsou v elektronické podobě přístupné protokoly o vyhledání a vyhodnocení rizik včetně stanovených opatření strukturované podle pracovišť, je možné do části A školení vložit do vhodně formulovaného textu odkaz na tyto stránky. Nelze však obsah těchto dokumentů zahrnout přímo do části A, neboť tím by školící byl zahlcen velkým objemem informací, které se ho netýkají. On musí mít možnost seznámit se pouze s informacemi, které jsou nutné pro výkon jeho práce. Obdobně to platí například o informaci, do které kategorie je zařazena jím vykonávaná práce.

Část B školení nelze nikdy zcela přesunout do části A. Tedy není možné ji zrušit! I v části B lze využít informační a komunikační technologie, například pro prezentace. Zpracování výukového textu e-learningového projektu je velmi náročné, pracné a vyžaduje mnoho času. To platí i v případě nákupu hotového e‑learningového projektu školení BOZP nebo PO (viz níže).

Zavedení e-learningu není nejen levnou záležitostí, ale je i velmi časově a technicky náročné, a to bez ohledu na to zda e-learningový projekt je dodán externí firmou nebo je vytvořen vlastními silami. Proto je vhodné, je-li při jeho zavádění počítáno i s využitím pro jiné vnitrofiremní vzdělávání – seznámení nových zaměstnanců se společností, výuka jazyků, práce s počítačem, manipulace s plyny, vyhotovování obchodní a úřední korespondence, výuka hmatové metody ovládání klávesnice deseti prsty atd.

Školení BOZP ani PO formou e-learningu není v rozporu s platnými právními předpisy. Nesetkal jsem se s negativním stanoviskem od žádného kontrolního orgánu. Pouze ze strany odborů bývají výhrady v případě, že e-learning není doplněn možností osobního kontaktu. Ke školení v oblasti PO formou e-learningu vydalo své stanovisko Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR (druhý dotaz).

Nákup e-learningového projektu školení BOZP nebo PO

Při koupi e-learningového projektu školení BOZP nebo PO je nutné počítat s tím, že tímto práce nekončí, ale naopak začíná. Projekt je nutné v maximální možné míře upravit na konkrétní podmínky firmy nebo společnosti. Dále je nutné definovat obsah v osnově, resp. tematickém plánu a časovém rozvrhu školení. Školení PO je nutné každý rok posoudit z hlediska, zda vyhovuje potřebám společnosti a vyhotovit o tom zápis (musí být provedena kontrola tematických plánů a časových rozvrhů jednotlivých školení, neboť jsou součástí dokumentace PO).

Podrobněji se s touto problematikou můžete seznámit v materiálu „Provádění tzv. školení BOZP a školení PO pomocí e-learningu“.

2017-04-03

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6