Tomáš Neugebauer Zajištění BOZP v mikrofirmách

Zajištění BOZP v mikrofirmách

zednikPojem „mikrofirma“ je pojmem oficiálním a označuje firmy s maximálně devíti zaměstnanci a s ročním obratem nepřevyšujícím 2 000 000 EUR. V České republice je těchto firem drtivá většina (více než 90 %). Požadavky na zajištění BOZP nerozlišují mezi velkou a malou firmou nebo dokonce mikrofirmou.

Zaměstnává-li zaměstnavatel pouze jednoho zaměstnance, musí plnit stejné požadavky na zajištění BOZP jako zaměstnavatel s několika stovkami zaměstnanců. Přitom je zcela zřejmé, že možnost, aby si majitel mikrofirmy zajišťoval BOZP sám, byť mu to zákon za určitých podmínek umožňuje, je pouze teoretická, a že se bez externí odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik alespoň částečně neobejde.

pekloPřesto musí mít dostatečné minimální znalosti o BOZP, aby byl schopen vyhodnotit, zda mu tato osoba poskytuje dostatečné služby (někdy napomohou webové stránky firmy). Kritériem pro výběr odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik by neměla být pouze cena poskytovaných služeb, i když zvláště pro mikrofirmy je zásadní, ale též zkušenost v zajišťování BOZP v mikrofirmách. Je značný rozdíl v zajišťování úrovně BOZP ve velké a v malé firmě. Také si musí uvědomit, že zajištěním si odborně způsobilé osoby na ni nepřevádí odpovědnost za zajištění BOZP na jeho pracovištích.

Zaměstnavatel (majitel mikrofirmy) by měl po osobě odborně způsobilé k prevenci rizik smluvně požadovat zejména:

  • přehled všech právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, které se týkají jím provozované činnosti (nemyslím tím obecné předpisy o BOZP, ale jen předpisy přímo řešící pravidla pro provozované činnosti), včetně všech novel (údaj „ve znění pozdějších předpisů“ je zcela nedostatečný!),
  • stručný, resp. heslovitý, přehled všech konkrétních povinností v oblasti BOZP, které musí mikrofirma plnit, včetně četnosti plnění, jež vyplývají z požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, např. lhůty kontrol a revizí technických zařízení (obecné formulace typu „záznam o úrazu zaslat příslušným orgánům“ jsou zcela nedostatečné!),
  • provedení vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, jehož výstupem bude protokol obsahující vyhledaná rizika, zjištěnou míru rizika a její vysvětlení ve vztahu k zajištění BOZP v mikrofirmě a dále navržená opatření (nebudou v něm uvedeny požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, které firma splňuje); navržená opatření budou projednána a do závěrečného znění protokolu se uvedou jen opatření dohodnutá, která povedou k vyšší produktivitě práce díky tomu, že se zaměstnancům bude lépe pracovat, tzn. opatření, která majitel firmy schválí a předpokládá, že je i naplní, nikoliv, která v protokolu uvede zpracovatel, aby protokol byl co možná nejtlustší a tedy nejdražší a zaměstnavatel jej založil do šuplíku pro případ kontroly (protokol musí obsahovat pouze rizika vztahující se k provozovaným činnostem nebo k provozovaným prostorám [!]),
  • zpracování seznamu osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, které musí svým zaměstnancům poskytovat,
  • zpracování seznamu prací zakázaných těhotným a kojícím ženám, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým (pokud přichází v úvahu),
  • zpracování seznamu zdravotních prohlídek a očkování, která musí zaměstnanci absolvovat,
  • zpracování osnov školení zaměstnanců a zpracování podkladů pro provádění jednotlivých školení podle osnov.

Zajištění lékaře poskytujícího pracovnělékařské služby není možné bez porušení předpisu nijak obejít. O to musí být větší snaha z jeho zajištění vydobýt více informací využitelných k zlepšení pracovních podmínek a tím i k zvýšení produktivity práce. Bohužel problém je již s tím, že lékaři tuto činnost nechtějí provádět (není to jejich zákonná povinnost). V případě, že lékař odmítne tuto službu poskytovat, je vhodné požadovat po něm jeho stanovisko písemně. Ve smlouvě je nutné po lékaři požadovat nejen zajištění zdravotních prohlídek zaměstnanců, ale i prohlídek provozovny z hlediska ochrany zdraví při práci, provádění školení zaměstnanců v poskytování první pomoci a spolupráci při kategorizaci prací.

Na zajištění lékaře poskytujícího pracovnělékařské služby by mělo navázat jednoduché provedení kategorizace prací. Postačí pouze do přehledové tabulky, pod kterou se zpracují případná opatření.

Dále by majitel mikrofirmy měl zkompletovat nebo zajistit zkompletování provozních dokumentací ve firmě používaných strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Zabezpečit provádění školení zaměstnanců (podle dodaných osnov a za pomoci dodaných podkladových materiálů) a vést o tom dokumentaci, poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje podle pro mikrofirmu zpracovaného seznamu a vést o tom dokumentaci.

Pro případ vzniku pracovního úrazu, případně nemoci z povolání, jež nelze nikdy zcela vyloučit, musí mít sjednáno zákonné pojištění. V případě, že dojde k pracovnímu úrazu musí zaměstnavatel provést požadované evidenční náležitosti (ohlášení, prošetření vzniku, evidenci v knize úrazů a případně sepsání zaznamu o urazu a jeho zaslání na příslušné instituce) a v případě vzniku škod i všechny náležitosti nutné k zajištění vyplácení těchto náhrad poškozenému.

Majitel mikrofirmy by ještě měl přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (výpadek elektrické energie, havárie, požár, povodeň). Tím chrání svůj majetek, neboť tak bude v budoucnu on a jeho zaměstnanci schopni minimalizovat následky těchto událostí, které není nikdy možné stoprocentně vyloučit. Jedná se tedy o vhodnou investici do budoucna, obdobně jako sjednání pojištění.

Předcházející kroky budou pro mikrofirmu znamenat značné náklady, a proto je nutné, aby byly efektivně využity (tzn. k zvýšení produktivity práce), neboť jen tak to má smysl. Například tím, že:

  • budou trvale realizována opatření, která mikrofirma přijala v rámci vyhledání a vyhodnocení rizik při práci a v rámci kategorizace prací, jež vedou k vyšší produktivitě práce díky tomu, že se zaměstnancům lépe a pohodlněni pracuje,
  • zajistí provádění lékařských prohlídek zaměstnanců a měření rizikových faktorů, které vyplynuly z kategorizace prací, a tím sníží nemocnost zaměstnanců a opět tak zvýší jejich produktivitu práce,
  • zajistí provádění kontrol, zkoušek a revizí (včetně odstranění zjištěných závad) technických zařízení, které jeho zaměstnanci používají, a díky jim je i nadále udržuje v provozuschopném stavu, neboť v jejich důsledku provádí jejich pravidelnou údržbu a sníží si tak provozní náklady, příp. i investiční.

2017-01-28

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6