specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

BOZP nelze chápat jen jako prostředek ochrany zdraví při výkonu práce,
ale jako systém chránící před negativními důsledky života v pracovním procesu.

Novinky

2018-01-11: Přidán přehled mých přednášek k problematice vytváření souladu s GDPR při zajišťování BOZP a PO.

2018-01-29: Přidány dvě stránky k problematice GDPR (GDPR – základní pojmy a zásady, Jak postupovat při vytváření souladu s GDPR).

2018-01-08: Portál státní správy, který byl od 1. 1. 2018 aktualizován, neumožňuje všechny dosavadní funkce. Kde naleznete náhradu za jednu z nich uvádím na stránce „Kde hledat informace o právních předpisech a ČSN“.

2017-12-17: Přidána stránka o připravované normě ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky.

2017-12-15: Dnes konečně ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 436/2017 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 79/2013 Sb. (vyhlášku o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Zároveň tímto dnem nabývá účinnosti.

2017-11-03: Přidána stránka věnovaná GDPR (základní informace).

2017-11-29: Provedena aktualizace stránky „Doba uchování dokumentů BOZP a PO“.

2017-11-27: V uplynulých dnech vyšly ve Sbírce zákonů dva nové právní předpisy, nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a nařízení vlády č. 339/2017 Sb. Co nás čeká dále? V delším časovém horizontu by měl být vydán zákon o vyhrazených technických zařízeních (VTZ) a jeho prováděcí nařízení vlády pro jednotlivá VTZ. Také má být nově upraveno značení únikových cest. Též se připravuje zcela nový zákon o požární ochraně. Naopak v „propadlišti dějin“ skončily novela zákoníku práce a novela seznamu nemocí z povolání.

2017-11-13: Dnes ve Sbírce zákonů vyšlo pod číslem 375/2017 Sb. nové nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Od 28. listopadu nahradí nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2017-11-01: Zveřejněna nová anketní otázka.

2017-10-27: Bylo vydáno nové nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (od 1. 1. 2018 nahradí NV č. 28/2002 Sb.). K vydání se připravuje novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. a též nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (nahradí NV č. 11/2002 Sb.; 23. 10. bylo projednáno na vládě).

2017-10-18: Pozor, za čtrnáct dní nabude účinnosti zásadní novela zákona o specifických zdravotních službách č. 202/2017 Sb. Prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) s pravěpodobností hraničící s jistotou nebude k 1. listopadu novelizována. Má k tomu dojít až v průběhu měsíce listopadu (doufejme).

2017-09-25: Přidány čtyři stránky, v kterých se věnuji problematice prací a pracovišť zakázaných některým skupinám žen a mladistvým.

2017-09-14: Upozorňuji na novou normu ČSN 01 8003:2017 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Přináší zejména kapitolu o školních laboratořích a novou přílohu „Vzor pro vypracování karty BOZP“ (vyhodnocení pracovních rizik, stanovení OOPP atd.). Také je rozšířena a aktualizována terminologie.

2017-09-08: Aktualizována stránka věnovaná ochraně osobních údajů.

2017-09-07: Aktualizováno Minimum pro zaměstnavatele z oblasti požární ochrany. Připomínám vzorovou ukázku zpracování směrnice o pracovních úrazech a nemocech z povolání.

2017-07-31: Přidána stránka Poskytování ochranných nápojů. Pozor, nabývá účinnosti novela zákona o požární ochraně.

2017-07-15: Přidány stránky o nevhodné terminologii, poskytnutí první pomoci a vybavení lékárničky. Připomínám blížící se nabytí účinnosti zásadní novely zákona o požární ochraně.

2017-07-11: Přidal jsem novou stránku věnovanou budoucnosti BOZP: Strategie „Průmysl 4.0“ a BOZP, stránku Tady pozor! a článek o evakuaci pracoviště.

2017-07-08: Pozor, 1. srpna nabude účinnosti zásadní novela zákona o požární ochraně.

2017-07-02: Přidána nová stránka věnovaná historickému vývoji funkce odborného poradce zaměstnavatele v otázkách BOZP.

2017-06-16: V návštěvní knize jsem dostal zajímavý dotaz týkající se rušení místa odborně způsobilé osoby. Před časem jsem na toto téma napsal článek, který je nyní dostupný i na těchto stránkách.

2017-05-10: Přidal jsem dvě nové anketní otázky. Můžete se vyjádřit k provádění školení prostřednictvím e-learningu a k názvu odborníka na zajišťování BOZP.

2017-04-28: Dnešní den je z hlediska BOZP velice významným. Je Světovým dnem BOZP a zároveň Mezinárodním dnem smutku (vzpomínka na ty, kteří přišli při práci o život, nebo byli zraněni).

2017-04-18: Byly přidány stránky věnované hluku, neionizujícímu záření, včetně laserů, a čištění a revizím komínů.

2017-04-15: O Velikonočních svátcích přináším trochu jiný pohled na zajišťování BOZP a PO. Pokud máte zájem, podívejte se do Faustova domu v Praze. Také jsem provedl úpravu menu. Pro lepší přehlednost jsem oblast BOZP rozdělil do dvou částí – bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci. Vložil jsem novou stránku, a to na téma nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.

2017-04-04: Při návštěvě těchto stránek se k nim můžete vyjádřit v Anketě a podrobněji v Návštěvní knize.

2017-03-24: Dnes proběhl můj seminář věnovaný povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o požadavcích na BOZP (školení BOZP a další povinná seznámení). Na prezentaci se můžete podivat zde.

2017-02-25: Opět byly přidány dvě nové stránky – „Školení cizinců“ a „Homeworking, tedy nejen home office“.

2017-02-20: Přidány byly dvě nové stránky – „Základní pravidla rétoriky“ a „Kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti“ odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevnci rizik. Součástí obsahu druhé stránky je též objasnění kvalifikací technik BOZP a manažer BOZP.

2017-02-14: Dne 14. února 2017 byly spuštěny webové stránky www.bozppo-neu.cz navazující na úspěšné stránky www.bozppo.vfn.cz.

Na téměř 100 stránkách naleznete mnoho zajímavých a poučných informací, jakož i něco pro pobavení, a to nejen z oblastí bezpečnosti práce a požární ochrany. Své stanovisko na webové stránky můžete vyjádřit v anketě.