specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

BOZP nelze chápat jen jako prostředek ochrany zdraví při výkonu práce,
ale jako systém chránící před negativními důsledky života v pracovním procesu.

Novinky

2020-07-11: U návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který má nově upravit problematiku VTZ, byla navržena změna nabytí účinnosti na 1. července 2021.

2020-06-29: Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákoníku práce (č. 285/2020 Sb.), která se významně dotýká i problematiky BOZP. Některé změny nabývají účinnosti 30. července 2020 (změny terminologie) a některé 1. ledna 2021 (náhrady škody a nemajetkové újmy).

2020-05-22: Ve spolupráci s nakladatelstvím Verlag Dashöfer připravuji na 19. 6. 2020 webinář (on-line seminář) na téma „Školení BOZP a PO zaměstnanců a další povinná poskytování informací  o BOZP„.

2020-05-20: Včera vláda projednala návrh zákona, který má stanovit, že u některých periodických školení a zkoušek se za určitých podmínek jejich platnost, v případě že končí, prodlužuje až do 31. 12. 2020 – odborná způsobilost v BOZP a v PO, školení zaměstnanců PO, kvalifikace elektrikářů, zdokonalování odborné způsobilosti řidičů atd.

2020-05-13: Ministerstvo zdravotnictví ČR  dnes vydalo Mimořádné opatření, kterým se prodlužuje platnost čestného prohlášení nahrazujícího posouzení zdravotní způsobilosti a platnost lékařských posudků, kterým skončila platnost v době nouzového stavu.

2020-05-12: Čestným prohlášením se vstupní pracovnělékařská prohlídka nahrazuje do 13. května 2020. Čestná prohlášení jsou platná do 17. května 2020 (Usnesení vlády č. 236/2020 Sb.).

2020-04-28: Novela zákona č. 258/2000 Sb. nabývá účinnosti již 1. května.

2020-04-24: Ve spolupráci s nakladatelstvím Verlag Dashöfer připravuji na 7. 5. 2020 webinář na téma „Požadavky na zajišťování BOZP při home office„.

2020-04-24: Byla schválena novela zákona č. 258/2000 Sb., která mimo jiné ruší povinnost vydat pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci se stanovenými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. V dohledné době by měla vyjít ve Sbírce zákonů. Účinnosti nabude pravděpodobně 1. června 2020.

2020-03-29: Zajímavé informace zazněly na webináři „Současná situace ohledně COVID-19 a souvislosti s BOZP“. Celý jeho průběh si může přehrát.

2020-03-24: Hledáte formulář Čestného prohlášení k usnesení vlády č. 84/2020 Sb. (pracovnělékařské prohlídky)? Naleznete jej zde.

2020-03-14: Dovolte mi, pochlubit se, že mi Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., bylo za zásluhy o rozvoj oboru BOZP v České republice uděleno Čestné uznání.

2020-03-03: Na 2. dubna 2020 je stanoveno další hlavní líčení s dokazovaním v kauze zříceného mostu u Vilémova. Soudní líčení se bude také týkat jednoho koordinátora BOZP na staveništi.

2020-01-25: Byla přidána stránka, která se věnuje dítěti na pracovišti.

2020-01-04: Na úvod do nového roku nějakou zajímavost. Aktualizoval jsem stránku „Faustův dům„.

2019-12-17: Vláda schválila novelu zákoníku práce, jež má mimo jiné zvýšit náhrady pozůstalým za smrtelné pracovní úrazy a nemoci z povolání a má zavést financování opatření v oblasti prevence rizik poškození zdraví v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání, která mají být hrazena státem ze zákonného pojištění zaměstnavatele.

2019-11-30: Zajímá vás kam směřuje vývoj funkce odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik? Podívejte se, jakou odpověď na tuto otázku přinesla konference HSE Europě 4.0. Také se můžete podívat na nové stránky o ohrožení nemocí z povolání, o nemocech z povolání a o jiných škodách na zdraví zaměstnance.

2019-11-26: Víte, co je to skoronehoda? A proč jejich výskyt sledovat? Pokud nikoliv podívejte se na stránku „Skoronehody„.

2019-11-09: Víte, kdy máte pro své zaměstnance zajistit očkování z důvodu zajištění BOZP? Pokud ne, podívejte se na stránku „Povinná očkování„. Také se můžete podívat na novou stránku o připravovaných změnách právních předpisů. A do třetice na stránku popisující problematiku místních provozně bezpečnostních předpisů, včetně vzoru šablony provozního řádu laboratoře.

2019-11-06: Po výslechu obžalovaných a slyšení některých soudních znalců u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě bylo líčení v kauze zříceného mostu u Vilémova odročeno na neurčito. Stále jeden z koordinátorů BOZP čeká na rozhodnutí soudu.

2019-10-28: Přidán vzor formuláře Příkaz k provedení svářečských prací se zvýšeným nebezpečím, který splňuje požadavky vyhlášky č. 48/1982 Sb., vyhlášky č. 87/2000 Sb. a ČSN 05 0601:1993, a stránka „Předání pracoviště„.

2019-10-10: Ve dnech 5. až 7. listopadu má u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě proběhnout další líčení v kauze zříceného mostu u Vilémova (hlavní líčení s dokazováním). Původní rozsudek okresního soudu Krajský soud v Hradci Králové zrušil a případ mu vrátil zpět k projednání.

2019-10-02: Přidána nová stránka „Nahlédnutí do historie BOZP„.

2019-09-28: K projednání na 34. schůzy Poslanecké sněmovny byl k prvnímu čtení zařazen návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Jedná se o zásadní zákon pro zajišťování BOZP. Mimo jiné ruší celou řadu zastaralých právních předpisů, např. vyhlášku č. 50/1978 Sb., některé části vyhlášky č. 48/1982 Sb., zákon č. 174/1968 Sb. K projednání zákona nedošlo. Stejně dopadlo i projednání novely zákona č. 258/2000 Sb.

2019-08-10: Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozsudek okresního soudu v kauze zříceného mostu u Vilémova a případ vrátil zpět k projednání okresnímu soudu.

2019-04-28: Dnešní den je z hlediska BOZP velice významným. Je Světovým dnem BOZP a zároveň Mezinárodním dnem smutku (vzpomínka na ty, kteří přišli při práci o život, nebo byli zraněni). V loňském roce v České republice došlo k 123 smrtelným úrazům.

2019-04-25: Včera nabyl účinnosti nový zákon o zpracování osobních údajů, který doplňuje evropské nařízení GDPR. Zákon zrušil zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2019-03-06: Aktualizována stránka přinášející základní informace o zajišťování BOZP.

2019-02-14: Nová ČSN 27 4002:2018 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů řeší i kontrolu provozuschopnosti evakuačních a požárních výtahů. Uvádí, že v souladu se zákonem o PO (jedná se o požárně bezpečnostní zařízení) ji mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby nebo technici PO.

2019-01-31: Do anket byly vloženy čtyři nové otázky týkající se problematiky náhrad škody a nemajetkové újmy vzniklých v důsledku utrpění pracovního úrazu.

2019-01-16: Dne 1. 1. 2020 by měl nabýt účinnosti připravovaný zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Zároveň s ním by mělo nabýt účinnosti i pět připravovaných prováděcích předpisů. Jeden z nich má nahradit stařičkou vyhlášku č. 50/1978 Sb.

2019-01-09: V připomínkovém řízení je návrh novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jenž má mimo jiné zrušit povinnost zaměstnavatele vydat pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci se stanovenými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. Také by mělo dojít k nahrazení legislativních zkratek „vysoce toxické“ a „toxické“. Novela by měla nabýt účinnosti 14. prosince 2019.

2018-12-08: Vložena nová stránka: „Přehled školení a seznámení zaměstnanců, která se týkají BOZP“.

2018-11-24: Aktualizována stránka věnovaná seminářům o zajišťování souladu s GDPR v oblastech BOZP a PO.

2018-11-09: Včera, v kauze zříceného mostu u Vilémova, byli zproštěni viny oba obvinění koordinátoři BOZP na staveništi. Odsouzen byl stavbyvedoucí, a to ke čtyřem rokům vězení a k následnému pětiletému zákazu činnosti. Rozsudek je nepravomocný, neboť stavbyvedoucí a státní zástupkyně se odvolali. Tedy soud bude pokračovat u vyšší instance proti všem deseti obžalovaným. Nelze tedy vyloučit, že trest bude udělen i některému z koordinátorů.

2018-11-05: Byla vydána ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí – Požadavky s návodem k použití, jež nahrazuje ČSN OHSAS 18001 a ČSN OHSAS 18002.

2018-10-10: Líčení v kauze zříceného mostu u Vilémova, v rámci kterého snad dojde k vynesení rozsudků, je vyhlášeno na 8. listopadu 2018.

2018-09-17: Přidány odkazy na další mé semináře o vytváření souladu s GDPR při zajišťování BOZP a PO, které se tentokrát budou konat v Praze – viz zde.

2018-09-15: Očekává se, že Evropská unie přenechá jednotlivým členským státům možnost úpravy času. Který čas by měl být v ČR zaveden, o tom můžete hlasovat v anketě.

2018-09-04: Přidána stránka „Pravidla pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi„.

2018-06-29: Dnes měl být vynesen rozsudek v kauze zříceného mostu u Vilémova. Z důvodu zdravotní indispozice soudkyně bylo líčení odročeno na neurčito.

2018-06-16: Přidán doprovodný materiál k semináři „Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a PO podle GDPR“.

2018-06-07: Státní zástupkyně v kauze zříceného mostu ve Vilémově dnes navrhla koordinátorce BOZP na staveništi tříletý podmíněný trest a zákaz činnosti. Dalšímu koordinátorovi navrhla roční zákaz činnosti. Rozsudek by měl být vynesen 29. června 2018.

2018-05-23: Zajímá vás, kdo je oprávněn provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů? Pokud ano, klikněte zde.

2018-05-08: Zajímá vás, kdo za koho „kope“ při zajišťování BOZP? Stačí kliknout. Nebo vás zajímá, na co by se nemělo zapomínat při školeních vedoucích zaměstnanců? V tom případě stačí kliknout zde.

2018-04-20: Byla vydána nová norma ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky. Podrobnosti o ní najdete zde.

2018-01-11: Přidán přehled mých přednášek k problematice vytváření souladu s GDPR při zajišťování BOZP a PO.

2018-01-29: Přidány dvě stránky k problematice GDPR (GDPR – základní pojmy a zásady, Jak postupovat při vytváření souladu s GDPR).

2018-01-08: Portál státní správy, který byl od 1. 1. 2018 aktualizován, neumožňuje všechny dosavadní funkce. Kde naleznete náhradu za jednu z nich uvádím na stránce „Kde hledat informace o právních předpisech a ČSN“.

2017-12-17: Přidána stránka o připravované normě ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky.

2017-12-15: Dnes konečně ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 436/2017 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 79/2013 Sb. (vyhlášku o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Zároveň tímto dnem nabývá účinnosti.

2017-11-03: Přidána stránka věnovaná GDPR (základní informace).

2017-11-29: Provedena aktualizace stránky „Doba uchování dokumentů BOZP a PO“.

2017-11-27: V uplynulých dnech vyšly ve Sbírce zákonů dva nové právní předpisy, nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a nařízení vlády č. 339/2017 Sb. Co nás čeká dále? V delším časovém horizontu by měl být vydán zákon o vyhrazených technických zařízeních (VTZ) a jeho prováděcí nařízení vlády pro jednotlivá VTZ. Také má být nově upraveno značení únikových cest. Též se připravuje zcela nový zákon o požární ochraně. Naopak v „propadlišti dějin“ skončily novela zákoníku práce a novela seznamu nemocí z povolání.

2017-11-13: Dnes ve Sbírce zákonů vyšlo pod číslem 375/2017 Sb. nové nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Od 28. listopadu nahradí nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2017-11-01: Zveřejněna nová anketní otázka.

2017-10-27: Bylo vydáno nové nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (od 1. 1. 2018 nahradí NV č. 28/2002 Sb.). K vydání se připravuje novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. a též nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (nahradí NV č. 11/2002 Sb.; 23. 10. bylo projednáno na vládě).

2017-10-18: Pozor, za čtrnáct dní nabude účinnosti zásadní novela zákona o specifických zdravotních službách č. 202/2017 Sb. Prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) s pravěpodobností hraničící s jistotou nebude k 1. listopadu novelizována. Má k tomu dojít až v průběhu měsíce listopadu (doufejme).

2017-09-25: Přidány čtyři stránky, v kterých se věnuji problematice prací a pracovišť zakázaných některým skupinám žen a mladistvým.

2017-09-14: Upozorňuji na novou normu ČSN 01 8003:2017 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Přináší zejména kapitolu o školních laboratořích a novou přílohu „Vzor pro vypracování karty BOZP“ (vyhodnocení pracovních rizik, stanovení OOPP atd.). Také je rozšířena a aktualizována terminologie.

2017-09-08: Aktualizována stránka věnovaná ochraně osobních údajů.

2017-09-07: Aktualizováno Minimum pro zaměstnavatele z oblasti požární ochrany. Připomínám vzorovou ukázku zpracování směrnice o pracovních úrazech a nemocech z povolání.

2017-07-31: Přidána stránka Poskytování ochranných nápojů. Pozor, nabývá účinnosti novela zákona o požární ochraně.

2017-07-15: Přidány stránky o nevhodné terminologii, poskytnutí první pomoci a vybavení lékárničky. Připomínám blížící se nabytí účinnosti zásadní novely zákona o požární ochraně.

2017-07-11: Přidal jsem novou stránku věnovanou budoucnosti BOZP: Strategie „Průmysl 4.0“ a BOZP, stránku Tady pozor! a článek o evakuaci pracoviště.

2017-07-08: Pozor, 1. srpna nabude účinnosti zásadní novela zákona o požární ochraně.

2017-07-02: Přidána nová stránka věnovaná historickému vývoji funkce odborného poradce zaměstnavatele v otázkách BOZP.

2017-06-16: V návštěvní knize jsem dostal zajímavý dotaz týkající se rušení místa odborně způsobilé osoby. Před časem jsem na toto téma napsal článek, který je nyní dostupný i na těchto stránkách.

2017-05-10: Přidal jsem dvě nové anketní otázky. Můžete se vyjádřit k provádění školení prostřednictvím e-learningu a k názvu odborníka na zajišťování BOZP.

2017-04-28: Dnešní den je z hlediska BOZP velice významným. Je Světovým dnem BOZP a zároveň Mezinárodním dnem smutku (vzpomínka na ty, kteří přišli při práci o život, nebo byli zraněni).

2017-04-18: Byly přidány stránky věnované hluku, neionizujícímu záření, včetně laserů, a čištění a revizím komínů.

2017-04-15: O Velikonočních svátcích přináším trochu jiný pohled na zajišťování BOZP a PO. Pokud máte zájem, podívejte se do Faustova domu v Praze. Také jsem provedl úpravu menu. Pro lepší přehlednost jsem oblast BOZP rozdělil do dvou částí – bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci. Vložil jsem novou stránku, a to na téma nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.

2017-04-04: Při návštěvě těchto stránek se k nim můžete vyjádřit v Anketě a podrobněji v Návštěvní knize.

2017-03-24: Dnes proběhl můj seminář věnovaný povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o požadavcích na BOZP (školení BOZP a další povinná seznámení). Na prezentaci se můžete podivat zde.

2017-02-25: Opět byly přidány dvě nové stránky – „Školení cizinců“ a „Homeworking, tedy nejen home office“.

2017-02-20: Přidány byly dvě nové stránky – „Základní pravidla rétoriky“ a „Kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti“ odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevnci rizik. Součástí obsahu druhé stránky je též objasnění kvalifikací technik BOZP a manažer BOZP.

2017-02-14: Dne 14. února 2017 byly spuštěny webové stránky www.bozppo-neu.cz navazující na úspěšné stránky www.bozppo.vfn.cz.

Na téměř 100 stránkách naleznete mnoho zajímavých a poučných informací, jakož i něco pro pobavení, a to nejen z oblastí bezpečnosti práce a požární ochrany. Své stanovisko na webové stránky můžete vyjádřit v anketě.