specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Připravované změny právních předpisů

0_25967193_264581_kV legislativním procesu jsou v současné době tři zásadní právní předpisy řešící problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Co mají přinést?

Ve středu 6. listopadu proběhlo první čtení novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně ve­­řejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Novela je značně rozsáhlá. Mimo jiné má zrušit povinnost zaměstnavatele vydat pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci se stanovenými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. Také by mělo dojít k nahrazení legislativních zkratek „vysoce toxické“ a „toxické“. Podle návrhu by novela měla nabýt účinnosti 14. prosince 2019. Vzhledem k tomu, že teprve bude projednána ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, lze oprávněně předpokládat, že tento termín nebude dodržen.

Dalším předpisem je zcela nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vy­hra­zených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Návrh tohoto zákona se již podruhé nedostal na jednání Poslanecké sněmovny v prvém čtení. Lze předpokládat, že hned tak nebudeme řešit problematiku vyhrazených technických zařízení podle nové právní úpravy, přestože navrhovaná účinnost je od 1. ledna 2020. Pravděpodobně se o rok posune.

Předpokládá se, že v rámci druhého čtení dojde ještě k zásadním úpravám zákona. Především by se mělo jednat o znění § 19 a § 20.

Nový zákon má doplnit šest prováděcích nařízení vlády, a to o vyhrazených elektrických zaříze­ních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti, o vyhrazených plynových zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti, o vyhrazených tlakových zařízení a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti, o vyhrazených zdvihacích zařízení a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti, o sazbách poplatků na odbornou činnost pověřené organizace a o poža­davcích za způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. V důsledku toho dojde ke zrušení několika velmi starých právních předpisů, zákona č. 174/1968 Sb., vyhlášky č. 50/1978 Sb., vyhlášky č. 398/2001 Sb. atd. Pochopitelně budou zrušeny i dosavadní vyhlášky o vyhrazených technických zařízeních.

Až giganticky rozsáhlý je návrh novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění poz­dějších předpisů. Kromě transpozice evropského předpisu řešící rizika spojená s expozicí karci­nogenům nebo mutagenům při práci má upravit některé nedostatky předpisu, které komplikují jeho uplatnění praxi. Mimo jiné má být nahrazena povinnost hodnotit zátěž teplem na venkov­ním pracovišti kulovým teploměrem tím, že by se mělo vycházet z aktuálních meteorologic­kých údajů platných pro den kontroly pro danou oblast.

Dále mají být upraveny paragrafy řešící například ruční manipulaci s břemenem, pracovní polohu, práci s psychickou zátěží, osvětlení pracoviště, zásobování pitnou vodou. Zrušen má být § 12a.

Nabytí účinnosti novely se předpokládá někdy během jara příštího roku. Následující dva roky by měly následovat další dvě novely, neboť celý předpis má být novelizován po částech. Příští novela by měla řešit např. náhradu tekutin, psychickou a zrakovou zátěž, zobrazovací jednotky a nanomateriály.

Do budoucna se předpokládá, že by mělo být novelizováno ustanovení § 104 zákoníku práce a vydány prováděcí předpisy nahrazující předpisy vydané ještě na základě zmocnění ve starém zákoníku práce.

2019-11-20

vas_nazor_6

 

Vyhledávání