Tomáš Neugebauer Připravované změny právních předpisů

Připravované změny právních předpisů

0_25967193_264581_k

Nová povinnost zaměstnavatele

Bylo ukončeno připomínkové řízení novely zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. V jejím rámci má být do zákona vložen nový paragraf o opatření k podpoře zdraví (§ 55a). Opatřením k podpoře zdraví je míněn souhrn činností, jejichž účelem je napomáhat zaměstnancům zachovat a zlepšovat své zdraví, zvyšovat kontrolu nad faktory ovlivňujícími zdraví a přispět ke zlepšení prevence vzniku onemocnění. Zaměstnavatel má být povinen stanovit a vyhodnocovat opatření k podpoře zdraví a zajistit jeho provádění, jakož i zaměstnance informovat o stanoveném opatření k podpoře zdraví, o způsobu a termínu jeho provádění na pracovišti. Účinnosti má toto ustanovení nabýt 1. 7. 2026.

Podmínky, druh, obsah, rozsah, včetně doby trvání, způsob realizace a vyhodnocení opatření k podpoře zdraví a okruh zaměstnavatelů, kteří takové opatření musí realizovat má uvést nová prováděcí vyhláška. Budou v ní definována opatření k podpoře zdraví, která budou povinná pro všechny zaměstnavatele. Dále budou identifikována odvětví, ve kterých budou blíže specifikována a stanovena další opatření zaměřující se na konkrétní problematickou oblast.

Kategorizace prací a důchodová reforma

Návrh novely zákona o důchodovém pojištění přináší nové využití výsledků kategorizace prací. Na jejich základě by měl být některým zaměstnancům umožněn dřívější odchod do starobního důchodu. Ten by se měl týkat zaměstnanců, kteří po 31. prosinci 2014 vykonávali stanovené rizikové práce, tedy vykonávali rizikové zaměstnání, a splnili stanovený počet směn.

Rizikovými pracemi pro účel dřívějšího odchodu do důchodu jsou práce zařazené do čtvrté kategorie a práce zařazené do třetí kategorie pro faktory pracovních podmínek vibrace, zátěž chladem, zátěž teplem a celková fyzická zátěž, jde-li o zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami (výčet může být rozšířen prováděcím předpisem).

Pro dřívější odchod do starobního důchodu o patnáct kalendářních měsíců by mělo být nutné mít odpracováno minimálně 2 200 směn, tedy 17 600 h výkonu práce v rizikovém zaměstnání (orientačně osm let a necelých devět měsíců). Pro odchod o třicet kalendářních měsíců, tedy o dva a půl roku, dříve má být odpracováno minimálně 4 400 směn (orientačně sedmnáct let a necelých šest měsíců). Bude-li odpracováno více, za každých dalších 74 směn odpracovaných v rizikovém zaměstnání má být možnost odejít o jeden další kalendářní měsíc dříve.

Ustanovení novely zákon řešící riziková zaměstnání by mělo nabýt účinnosti 1. ledna 2025.

Jaké lze očekávat změny v roce 2024 a letech následujících?

Novelizovány by měly být zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. jakož i zákoník práce.

Též by měl být novelizován zákon č. 309/2006 Sb. Ten asi až v roce následujícím. Novela by se zejména měla týkat ustanovení § 14 (činnost koordinátora BOZP, jeho pravomoc a postavení), § 15 (plán BOZP, stav nouze podle energetického zákona), § 16 (povinnosti zhotovitele ve vazbě na činnost koordinátora BOZP) a § 20 (akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti, periodických zkoušek a zvláštní odborné způsobilosti).

Také v § 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 by mělo dojít ke změnám. Úpravy tak mají doznat i požadavky na získání a udržení kvalifikace odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (opět se uvažuje o zavedení průběžného vzdělávání). Možná se na již několikátý pokus podaří definovat obsah činnosti odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Možná se dočkáme definovaných úkolů této osoby v oblastech metodické, poradenské a kontrolní činnosti.

Na novelu zákona by měla navázat novela nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Možná dojde ke změně obsahu zkušebních okruhů teoretických znalostí pro zkoušku odborně způsobilých osob. Okruh znalosti právních předpisů bude možná rozšířen o znalost základů práva a dovednost při vedení smluvních vztahů bude možná nahrazena znalostí formální úpravy dokumentů (pravidel pro tvorbu vnitřních předpisů zaměstnavatele apod.).

Uvažuje se též o novelách nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

2024-04-25

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6