Tomáš Neugebauer Evakuace a požární evakuační plán

Evakuace a požární evakuační plán

Evakuace je jedním z nástrojů řešení mimořádných událostí. Může mít různě časově nebo prostorově omezený charakter.

09_18_2013_18_17_48Důvodů k provedení evakuace může být celá řada – požár, povodeň, teroristický útok, porucha technologického zařízení, vliv mimořádné události, ke které došlo u jiného právního subjektu atd. Vždy se jedná o velmi zásadní zásah do řízení chodu firmy nebo společnosti, a to včetně případu provádění cvičné evakuace, kterou je vhodné občas provést, zvláště jsou-li podmínky pro evakuaci složité – viz obrázek (zákon o požární ochraně ji vyžaduje pouze za určitých podmínek – viz dále).

Zákoník práce v § 102 po každém zaměstnavateli požaduje přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry, povodně), jiných nebezpečí a evakuace zaměstnanců. Tedy každý zaměstnavatel by měl mít zpracován jakýsi plán pro případnou evakuaci zaměstnanců, jiných osob, zvířat a materiálu. Většinou má tuto povinnost splněnu zpracováním požárního evakuačního plánu. Ten však nemusí být zpracován v každé firmě (o tom více dále), a proto v souladu se zákoníkem práce by měl být jakýsi plán evakuace zpracován i ve firmě, kde to zákon o požární ochraně nepožaduje.

Na plán musí navázat personální a materiální zabezpečení případné evakuace. I to je nutné mít předem naplánované a zajištěné. Velmi důležitou součástí je zajištění prostor, do kterých se bude evakuace provádět.

Zajištění evakuace může zaměstnavateli vyplynout i z dalších právních předpisů, především z předpisů požární ochrany a krizového managementu.

Požární evakuační plán

Požární evakuační plán je součástí dokumentace požární ochrany. Upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálů z objektů zasažených nebo ohrožených požárem.

Vyhláška o požární prevenci nepožaduje jeho zpracování ve všech objektech, například nemusí být zpracován ve firmách, které provozují pouze činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Ve firmách, které provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím musí být zpracován pro objekty a prostory, kde jsou složité podmínky pro zásah. Které podmínky jsou považovány za složité pro zásah určuje vyhláška č. 246/2001 Sb. v § 18. Plán též musí být zpracován v případě, že tak stanoví dokumentace PO zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti – „Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany“. Při provozování činnosti s vysokým požárním nebezpečím musí být vždy zpracován požární evakuační plán.

Vzhledem k tomu, že plán je součástí dokumentace PO, smí jej zpracovat pouze technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO. Plán musí obsahovat vyhláškou stanovené formální náležitosti.

Požární evakuační plán se skládá ze dvou základních částí – textové a grafické. Textová část obsahuje určení:

  • osoby, která bude evakuaci organizovat,
  • místa, ze kterého bude evakuace řízena,
  • osob a prostředků s jejichž pomocí bude evakuace prováděna,
  • cest a způsobu evakuace,
  • místa, kde se evakuovaní soustředí (osoby, zvířata),
  • zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
  • způsobu zajištění první pomoci,
  • místa, kde se bude soustřeďovat evakuovaný materiál a určení způsobu jeho střežení.

Grafická část, která má sloužit k znázornění směru únikových cest, má být umístěna na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích (ve stavbách ubytovacích zařízení se také umisťuje uvnitř ubytovacích jednotek). Měla by být přehledná a srozumitelná. Z tohoto důvodu se má jednat o jednoduchou kresbu odpovídající reálnému stavu. Zcela nevhodné je použít kopii stavebního výkresu a zakreslit do ní směr úniku. Nevhodný je též půdorysný plánek podlaží zaplněný šipkami, které vyznačují směr únikových cest ze všech dveří na patře.

Jak by tedy měla grafická část požárního evakuačního plánu vypadat?

Měla by být vytvořena pro jednotlivá podlaží, případně pro jejich části, pokud jsou příliš rozsáhlá a v jednotlivé části umožňují únik po samostatné únikové cestě. Na plánku by mělo být vyznačeno místo, kde je plánek umístěn (místo, kde se nacházíte). Plánek musí být umístěn tak, aby byl správně orientován (půdorys a směr únikové cesty odpovídal reálu). Směr únikových cest je vyznačen pouze od místa umístění plánku. V praxi to znamená, že je nutné mít zpracován více než jeden plánek grafického znázornění únikových cest pro jedno podlaží. Na vzorovou ukázku se můžete podívat zde.

Požadavky technické normy

Do problematiky evakuace zasahuje česká technická norma ČSN ISO 23601:2011 (01 8017) Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány. Jak uvádí sama norma, pojem „únikový plán“ je srovnatelný s pojmem „grafická příloha požárního evakuačního plánu“, jež je použit ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. Norma potvrzuje mnohé zde již uvedené požadavky na zpracování tohoto dokumentu, například nutnost značení úniku pouze z jednoho místa, vyznačení místa, kde se nacházíte, správné umístění plánu v objektu atd. Přináší i některé požadavky, jež uvedeny nebyly.

Technická norma stanovuje přesné požadavky na návrh únikového plánu, resp. grafické přílohy požárního evakuačního plánu. Stanovuje, že jakýkoliv únikový plán musí splňovat: indikování přesné polohy uživatele, barevné provedení, požadavek nepřekročení stanoveného měřítka zmenšení, minimální velikost plánu (A3, pouze plány umístěné v jednotlivých místnostech mohou být A4), požadavek na barvu pozadí (bílá nebo fosforeskující bílá), orientaci plánu, uvedení legendy, místa shromažďování atd. Též stanovuje minimální výšku použitého písma (2 mm), minimální výšku záhlaví (7 % nejmenšího rozměru únikového plánu), jakož i minimální rozměry v plánu uvedených bezpečnostních značek (7 mm) a tloušťky čar nosných stěn (min. 1,6 mm), dělících příček (min. 0,6 mm) a oken či schodišť (min. 0,15 mm). Čáry konstrukčních prvků objektů musí být černé.

Norma upravuje celou řadu dalších požadavků – přehledový plán (zjednodušené grafické zobrazení k určení vztahu zobrazené části k celkovému objektu), podobu směrové šipky, obsah legendy, použití barev (například směrové šipky musí být v bezpečnostní zelené a únikové cesty musí být zvýrazněny světle zelenou, která poskytuje dostatečný kontrast k šipkám), instalaci a umístění plánu, jeho kontrolu a revize. V informativních přílohách normy jsou uvedeny vzory provedení.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém článku článku.

Vzor tzv. rozehry, tedy dokumentu, jenž uvádí chronologický průběh cvičně evakuace, resp. cvičného požárního poplachu, včetně simulovaných činností, můžete nalézt zde.

2023-08-27

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6