Tomáš Neugebauer Neionizující záření, včetně laserů

Neionizující záření, včetně laserů

Problematiku zajištění ochrany zdraví při práci s neionizujícím zářením řeší § 35 a § 36 zákona č. 258/2000 Sb.

V § 35 odst. 2 jsou uvedeny povinnosti osoby, která používá, případně provozuje, stroj nebo zařízení, které je zdrojem neionizujícího záření včetně laserů: činit taková technická a organizační opatření, aby expozice fyzických osob v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem nepřekračovaly nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření, v případech stanovených prováděcím právním předpisem označit výstrahou místa (oblasti, pásma), ve kterých expozice osob neionizujícímu záření může překročit nejvyšší přípustné hodnoty atd.

Prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. To se nevztahuje na používání zdrojů neionizujícího záření, při kterém je pacient vystaven neionizujícímu záření při poskytování zdravotní péče, jakož i na spotřebitele, kteří jsou vědomě a dobrovolně exponováni neionizujícímu záření překračujícímu nejvyšší přípustné hodnoty při používání speciálních přístrojů k péči o tělo.

Nařízení vlády kromě nejvyšších přípustných hodnot neionizujícího záření, které jsou uvedeny v přílohách, uvádí postup zaměstnavatele při zjišťování a hodnocení nejvyšších přípustných hodnot. Řeší také hodnocení rizika neionizujícího záření zaměstnavatelem a stanovuje minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, jakož i minimální rozsah informací poskytnutých zaměstnanci k ochraně zdraví při práci (o přijatých pracovních postupech, nejvyšších přípustných hodnotách, způsobu jejich zjišťování, jakož i o možných rizicích, která vyplývají z jejich překročení, o správném používání OOPP atd.).

V nařízení vlády je též stanoven obsah technické dokumentace, která musí být připojena ke každému laseru. Jedná se zejména o údaje: vlnová délka laserového zařízení a druh laserového aktivního prostředí, režim generování laserového záření, průměr svazku záření na výstupu laseru a jeho rozbíhavost, návod k obsluze, návod k údržbě, údaje o jiných faktorech než záření vznikajících při chodu laseru atd. Též jsou zde uvedeny požadavky na bezpečnostní značení.

Další požadavky na práci s lasery

Požadavky na práci s lasery také uvádí vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v § 240. Mimo jiné uvádí, že prostory, v kterých se pracuje s laserovými paprsky, musí být označeny a vchod do místností musí být zajištěn tak, aby při otevření dveří nebyli zaměstnanci vně místnosti ohroženi zářením. Laserový přístroj pracující v neviditelné oblasti spektra nesmí být ponechán v činnosti bez dozoru. Zaměstnanci zaměstnaní v prostoru působení laserových paprsků musí být poučeni o ochranných opatřeních. Tedy nikoliv jen zaměstnanci pracující s laserem.

V oblasti práce s lasery platí celá řada technických norem. Z nich vybírám tu základní, ČSN EN 60825-1 ed. 3:2015 Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky. Norma mimo jiné řeší označování a požadované informace pro uživatele. Též popisuje třídy laserů a k nim přidružená nebezpečí.

2017-04-18

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6