Tomáš Neugebauer Judikatura v praxi

Judikatura v praxi

Důkazem, že používat judikáty v praxi při zajišťování BOZP není nejen jednoduché, ale je i značně problematické, jsou judikáty Nejvyššího soudu České republiky 21 Cdo 1804/2015 ze dne 29. 1. 2016 a 21 Cdo 224/2013 ze dne 16. 12. 2013. Nejvyšší soud po dvou letech dospěl ke zcela opačnému názoru než v předcházejícím judikátu.

V závěru roku 2013 dospěl k tomu, že lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče, příp. rozhodnutím příslušného správního úřadu při jeho přezkoumání, je způsobilým podkladem k rozvázání pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. d) nebo e) zákoníku práce jen tehdy, pokud je z něj jednoznačně patrno, co je příčinou nezpůsobilosti zaměstnance dále konat dosavadní práci [zda jsou to okolnosti uvedené v § 52 písm. d) nebo e) zákoníku práce].

Podle nového judikátu posudek autoritativně nestanovuje ani neprokazuje (závazným a zásadně konečným způsobem), že zaměstnanec vskutku pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost. Posudek tedy zaměstnavateli, zaměstnanci, jakož i soudům, poskytuje pouze nezávazné „dobrozdání“ o zdravotním stavu zaměstnance z hlediska jeho zdravotní způsobilosti k práci.

Uveďme si přímo právní větu tohoto judikátu. Zní: Podle právní úpravy účinné od 1. 4. 2012 lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a ani rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nestanoví (a neprokazují) autoritativně (závazným a zásadně konečným způsobem), že by posuzovaný zaměstnanec vskutku vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost, a že tedy lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a rozhodnutí příslušného správního orgánu, které lékařský posudek přezkoumává, poskytují zaměstnanci, zaměstnavateli a soudům (správním úřadům a jiným orgánům) pouze nezávazné „dobrozdání“ o zdravotním stavu zaměstnance z hlediska jeho zdravotní způsobilosti k práci, z něhož soud při svém rozhodování nemůže vycházet ve smyslu ustanovení § 135 odst. 2 občanského soudního řádu.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že Nejvyšší soud ČR během přibližně dvou let zcela změnil svůj názor na problematiku.

2023-08-09

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6