Tomáš Neugebauer - Specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Přehled právních předpisů k zajištění BOZP a PO


Na této stránce jsou chronologicky uvedeny nejpodstatnější platné právní předpisy k zajištění BOZP (informace o připravovaných změnách v právních předpisech naleznete na jiné stránce 1, též jinde 2 naleznete seznam "sponzorovaných" norem). Rozčlenění právních předpisů podle jednotlivých oblastí BOZP je provedeno pomocí barevného označení před názvem předpisu, a to následujícím způsobem:

ctverecek7 – bezpečnost technických zařízení ctverecek4 – školení a výcvik, ctverecek – ochrana zdraví při práci, ctverecek9 – organizace práce, ctverecek3 – pracovní úrazy a nemoci z povolání, ctverecek2 – požární ochrana, ctverecek6 – kontrolní činnost,

1965
 • ctverecek4 Vyhláška č. 77/1965 Sb. 3, o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů (opravdu se jedná o stále platný od té doby nenovelizovaný právní předpis [pouze doplněný třemi výnosy ministerstva stavebnictví, které rozšiřují výčet stavebních strojů, na které se vztahuje]),


1982
 • ctverecek7 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. 4, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů,


1985
 • ctverecek2 ctverecek4 Zákon č. 133/1985 Sb. 5, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (jednou z posledních novel je zásadní novela č. 229/2016 Sb., které je věnována samostatná stránka 6),


1991
 • ctverecek3 Zákon č. 297/1991 Sb. 7, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění č. 264/2006,


1993
 • ctverecek7 Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb. 8, k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách,

 • ctverecek3 Vyhláška č. 125/1993 Sb. 9, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úraze nebo nemoci z povolání,


1994
1995
1997
 • ctverecek7 Zákon č. 22/1997 Sb. 12, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • ctverecek Zákon č. 18/1997 Sb. 13, o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • ctverecek3 Zákon č. 48/1997 Sb. 14, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


1999
 • ctverecek2 Vyhláška č. 202/1999 Sb. 15, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří,


2000
 • ctverecek2 Vyhláška MV č. 87/2000 Sb. 16, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,

 • ctverecek4 Zákon č. 247/2000 Sb. 17, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • ctverecek Zákon č. 258/2000 Sb. 18, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 361/2000 Sb. 19, o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu)


2001
 • ctverecek2 Vyhláška č. 246/2001 Sb. 20, o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

 • ctverecek7 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 21, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,


2002
 • ctverecek9  Nařízení vlády č. 27/2002 Sb. 22, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat,

 • ctverecek9 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. 23, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,


2003
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb. 24, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb,

 • ctverecek Vyhláška č. 432/2003 Sb. 25, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění č. 107/2013 Sb., č. 181/2015 Sb. a č. 240/2015 Sb.,


2004
 • ctverecek Vyhláška č. 277/2004 Sb. 26, o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění č. 253/2007 Sb., č. 72/2011 Sb. a č. 271/2015 Sb.,

 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb 27., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,


2005
2006
 • ctverecek2 Zákon č. 183/2006 Sb. 31, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • ctverecek3 Zákon č. 262/2006 Sb. 32, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 309/2006 Sb. 33, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 394/2006 Sb. 34, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací,

 • Vyhláška č. 537/2006 Sb. 35, o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů,

 • Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. 36, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

 • ctverecek9 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 37, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 38 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (označované jako REACH),


2007
2008
 • ctverecek2 Vyhláška č. 23/2008 Sb. 40, o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění č. 268/2011,

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 41 ze dne 16. 8. 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006,

 • ctverecek4 Vyhláška č. 156/2008 Sb. 42, o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,


2009
2010
2011
2012
 • ctverecek3 Vyhláška č. 104/2012 Sb. 49, o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze dále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání),

 • ctverecek6 Zákon č. 255/2012 Sb. 50, o kontrole (kontrolní řád),


2013
 • ctverecek Vyhláška č. 79/2013 Sb. 51, o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění č. 436/2017 Sb.,


2014
 • ctverecek6 Zákon č. 64/2014 Sb. 52, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu,


2015
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb. 53, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích),

 • Zákon č. 224/2015 Sb. 54, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií),

 • Vyhláška č. 225/2015 Sb. 55, o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B

 • Vyhláška č. 226/2015 Sb. 56, o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

 • Vyhláška č. 227/2015 Sb. 57, o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

 • Vyhláška č. 228/2015 Sb. 58, o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

 • Vyhláška č. 229/2015 Sb. 59, o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

 • ctverecek3 Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. 60, o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění č. 224/20016 Sb.,

 • Vyhláška č. 288/2015 Sb. 61, o provádění ohňostrojných prací,

 • ctverecek Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. 62, o ochraně zdraví před neionizujícím zářením,


2016
2017
 • ctverecek Zákon č. 65/2017 Sb. 67, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 • ctverecek9 Nařízení vlády č. 339/2017 Sb. 68, o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. 69, o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (od 28. 11. 2017 nahradilo nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)


2018
 • Vyhláška č. 61/2018 Sb. 70, o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu


2019
2020
 • Zákon č. 116/2020 Sb. 72, o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

 • Zákon č. 539/2020 Sb. 73, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

 • Sdělení MPSV č. 575/2020 Sb. 74, o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce


2021
 • ctverecek7 Zákon č. 250/2021 Sb. 75, o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

 • ctverecek Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. 76, o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

 • ctverecek2 Vyhláška č. 460/2021 Sb. 77, o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

 • Sdělení MPSV č. 494/2021 Sb., 78 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 pro účely zákoníku práce

 • ctverecek3 Nařízení vlády č. 508/2021 Sb. 79, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)


2022
 • ctverecek7 Nařízení vlády č. 60/2022 Sb. 80, o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

 •  ctverecek3 Nařízení vlády č. 138/2022 Sb. 81, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

 • ctverecek7 Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. 82, o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

 • ctverecek7 Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. 83, o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

 • ctverecek7 Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. 84, o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

 • ctverecek7 Nařízení vlády č. 193/2022 Sb. 85, o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

 • ctverecek7 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. 86, o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice


2022-07-31vas_nazor_6

Odkazy:
 1. http://bozppo-neu.cz/?page_id=3422
 2. http://bozppo-neu.cz/?page_id=4181
 3. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1965-77
 4. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-48
 5. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-133
 6. http://bozppo-neu.cz/?page_id=633
 7. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-297
 8. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-91
 9. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-91
 10. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-111
 11. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-290
 12. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-22
 13. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-18
 14. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48
 15. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-202
 16. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-87
 17. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-247
 18. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258
 19. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361
 20. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-246
 21. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-378
 22. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-27
 23. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-168
 24. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-6
 25. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-432
 26. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-277
 27. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-406
 28. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-101
 29. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-251
 30. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362
 31. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183
 32. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
 33. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309
 34. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-394
 35. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-537
 36. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-589
 37. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591
 38. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?ur i=CELEX:02006R1907-20140410
 39. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-361
 40. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23
 41. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?ur i=celex%3A32008R1272
 42. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-156
 43. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268
 44. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-398
 45. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-201
 46. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-272
 47. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-350
 48. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-373
 49. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-104
 50. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-255
 51. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-79
 52. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-64
 53. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-180
 54. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-224
 55. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-225
 56. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-226
 57. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-227
 58. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-228
 59. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-229
 60. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-276
 61. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-288
 62. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-291
 63. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34
 64. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34
 65. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-433
 66. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?ur i=CELEX%3A32016R0425
 67. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65
 68. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-339
 69. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-375
 70. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-61
 71. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-226
 72. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-116
 73. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-539
 74. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-575
 75. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-250
 76. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-390
 77. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-460
 78. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-494
 79. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-508
 80. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-60
 81. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-138
 82. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-190
 83. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-191
 84. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-192
 85. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-193
 86. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-194

https://bozppo-neu.cz/?page_id=830
Datum tisku: 24.09.2022 17:21:05