Tomáš Neugebauer Systémový přístup k BOZP

Systémový přístup k BOZP

Zajištění BOZP v každé firmě, společnosti nebo instituci, pokud má mít smysl, musí být nedílnou součástí řízení organizace. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být přistupováno systémově.

systemovy_pristup4

Systém řízení BOZP musí vždy naplňovat tři základní zásady:

  1. BOZP začíná nahoře, nebo vůbec ne (její zajištění není systémové),
  2. vztahy vedení firmy k BOZP jsou považovány za zcela rovnocenné snahám o zvýšení produktivity práce,
  3. bezpečnost práce se vyplácí.

Dodržení první zásady je stěžejní, neboť pokud naplnění požadavků BOZP není běžnou součástí práce vrcholného managementu, je plnění úkolů BOZP více či méně formální záležitostí. V důsledku toho je úroveň BOZP velmi nízká a platí druhá část zásady, že BOZP z hlediska systémového není zajištěna vůbec. To neznamená, že by ve firmě nebyla zajištěna BOZP, ale že není zajištěna systémově, což z dnešního pohledu znamená, že není zajištěna dostatečně. Nic na tom nezmění sebelepší odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (dříve bezpečnostní technik), neboť ta může odvádět maximálně tak kvalitní práci, jakou jí umožní angažovaný přístup vrcholného managementu v zajištění BOZP ve firmě nebo společnosti.

Naplnění třetí zásady vyžaduje efektivní zhodnocení vytváření bezpečnějšího prostředí pro tvorbu zisku firmy nebo společnosti. Jedná se především o vytvoření dobrých komunikačních toků pro zpětnou vazbu, jež přinášení velmi cenné informace, které mnohdy nelze jinak získat nebo je nutné je velmi draho koupit. Dalším přínosem je zvýšení kreativity jednotlivých zaměstnanců a zvýšení jejich produktivity práce, neboť zdravý zaměstnanec zcela automaticky zaměstnavateli poskytuje vyšší produktivitu. To vše ve výsledku zvyšuje konkurenceschopnost firmy na trhu a tvorbu vyššího zisku. Tím je naplněna třetí zásada systémového přístupu. V praxi to znamená, že se nekoupí od dodavatelské firmy graficky velmi hodnotně zpracovaný protokol o vyhledání a vyhodnocení rizik při práci a neuloží se do šuplíku pro případ, že by přišel kontrolní orgán, ale dodavatelské firmě se přesně specifikují požadavky na obsah dokumentu, při převzetí se zhodnotí, zda dokument splnit očekávání firmy a tento dokument je využíván při řízení firmy (zaměstnanci jsou s ním seznámeni, přijatá opatření jsou vyžadována a průběžně hodnoceno jejich plnění atd.).

Každá firma si musí vytvořit vlastní systém řízení BOZP, který garantuje určitou úroveň řízení BOZP. Navíc si může zvolit standardizovaný systém managementu BOZP zaručující vysokou úroveň řízení BOZP, ale zároveň kladoucí i vysoké nároky na jeho zavedení a především na jeho udržování a trvalé zlepšování. Jedná se o systém podobný systému managementu kvality podle normy ISO 9001.

Mezi standardizované systémy především patří norma ISO 45001 (ČSN ISO 45001:2018), národní program „Bezpečný podnik“ a dále Metodické návody pro systém řízení BOZP ILO-OSH 2001 vydané Mezinárodní organizací práce, které jsou mezinárodním vzorem kompatibilním s jinými normami a návody pro systémy řízení BOZP.

Vztah mezi řízením zajišťování BOZP a systémem managementu BOZP je popsán na jiné stránce.

2023-04-09

 

 

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6