specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Nová pravidla pro systémové řízení BOZP

Pravděpodobně v březnu 2018 bychom se měli dočkat vydání nové normy upravující systémové řízení BOZP (je již zpracován finální návrh). Mám tím na mysli normu ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky, jež má nahradit dosavadní normu OHSAS 18001. Poté by mělo následovat tříleté přechodné období pro úpravu systémů řízení podle ISO normy. V předstihu se ve stručnosti podívejme na to, co má norma přinést.

cartoon_iso_45001_zoom
Převzato ze stránek Mezinárodní organizace pro normalizaci (www.iso.org/2016/02/Ref2012.html)

Norma ISO 45001, která bude určena pro všechny organizace bez ohledu na velikost, typ a povahu, bude mít stejnou strukturu jako ISO normy pro systém managementu kvality a pro systém environmentálního managementu. Tedy i ona bude mít shodně nazvaných deset kapitol (rozsah podkapitol již odpovídá potřebám jednotlivého systému). Tím je usnadněno zavedení a vedení integrovaného systému řízení. Samozřejmě nebude nastavovat specifická kritéria pro výkonost BOZP. To si musí každý zaměstnavatel stanovit sám.

Nová norma má navázat na dosavadní normu OHSAS. Požadavky v ní uvedené budou uvedeny i v normě ISO, avšak v jiném uspořádání. K nim budou přidány další, například na zvyšování kultury BOZP.

Celé pojetí nové normy má být chápáno jako preventivní. Podstatnou novinkou má být požadavek nahlížet dále, než jen na současný stav. Na vrcholný management má být kladen požadavek přicházet s iniciativami. Tedy neměla by s nimi přicházet odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik a management jí je odsouhlasit, ale přímo sám management, který by měl znát potřeby rozvoje systému managementu BOZP nejlépe. Důraz bude kladen na zapojení  zaměstnanců, a to již ve fázi přípravy zavedení systémového řízení – analýzy současného stavu, zpracování politiky atd.

Samostatnou část normy bude tvořit požadavek na neustálé zlepšování. Kromě zlepšování výkonosti BOZP bude též zaměřen na zlepšení kultury (nabízí se spojitost s firemní kulturou), za což bude zodpovědný zcela pochopitelně vrcholný management. Nástroji k neustálému zlepšování nemá být jen vyhledávání rizik, ale také další iniciativy vrcholného managementu, například vzdělávání, školení či výcvik (zde se přímo nabízí využití motivačního školení).

Další důležitou skutečností je, že na outsourcingované procesy bude podle nové normy nahlíženo jako na procesy, které lze řídit. Tedy zadavatel se bude muset v rámci svého systému řízení BOZP zabývat i touto oblastí.

Struktura normy

Pro podrobnější představu o připravované normě se podívejme na přehled jednotlivých kapitol a podkapitol. Norma má obsahovat:

 • 1 Předmět normy
 • 2 Citované dokumenty
 • 3 Termíny a definice
 • 4 Kontext organizace
 • 4.1 Porozumění organizace a jejímu kontextu (jedná se o nový požadavek)
 • 4.2 Poruzumění potřebám a očekáváním zainteresovaých stran (jedná se o nový požadavek)
 • 4.3 Určení rozsahu systému řízení BOZP (známo již z OHSAS)
 • 4.4 Systém řízení BOZP a jeho procesy
 • 5 Vedení
 • 5.1 Vedení a závazek (jedná se o nový požadavek)
 • 5.2 Politka (známo již z OHSAS)
 • 5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace (známo již z OHSAS)
 • 5.4 Spoluúčast a konzultace (známo již z OHSAS; požadavky na spoluúčast zaměstnanců)
 • 6 Plánování
 • 6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí
 • 6.1.1 Obecně
 • 6.1.2 Identifikace nebezpečí, posuzování rizik a příležitostí (známo již z OHSAS)
 • 6.1.3 Určení požadavků právních předpisů a jiných požadavků (známo již z OHSAS)
 • 6.1.4 Plánování opatření (jedná se o nový požadavek)
 • 6.2 Cíle BOZP a plánování jejich dosažení (známo již z OHSAS)
 • 7 Podpora
 • 7.1 Zdroje (známo již z OHSAS)
 • 7.2 Kompetence (známo již z OHSAS)
 • 7.3 Povědomí (známo již z OHSAS)
 • 7.4 Komunikace (známo již z OHSAS)
 • 7.5 Dokumentované informace (známo již z OHSAS; nový pojem zahrnující dokumentaci a záznamy)
 • 8 Provoz
 • 8.1 Plánování a řízení provozu (známo již z OHSAS)
 • 8.1.1 Obecně
 • 8.1.2 Eliminování nebezpečí a snižování BOZP rizik
 • 8.1.3 Řízení změn
 • 8.1.4 Outsourcing (externí zaměstnanci)
 • 8.1.5 Nákup
 • 8.1.6 Dodavatelé
 • 8.2 Havarijní připravenost a reakce (známo již z OHSAS)
 • 9 Hodnocení výkonnosti
 • 9.1 Monitování, měření, anylýza a vyhodnocování (známo již z OHSAS)
 • 9.1.1 Obecně
 • 9.1.2 Hodnocení souladu
 • 9.2 Interní audit
 • 9.2.1 Obecně
 • 9.2.2 Program interního auditu (známo již z OHSAS)
 • 9.3 Přezkoumání systému managementu (známo již z OHSAS)
 • 10 Zlepšování
 • 10.1 Obecně
 • 10.2 Incident, neshoda a nápravná opatření (známo již z OHSAS)
 • 10.3 Neustálé zlepšování

Závěrem

Účelem nové normy má být umožnění organizaci PROAKTIVNĚ zlepšit její výkonost BOZP v prevenci úrazů a poškození zdraví. To předpokládá vyšší angažovanost vrcholného vedení v celém procesu, jakož i zvyšování povědomí o nebezpečí a rizicích BOZP. Opomenout též nelze integraci systému řízení BOZP do obchodních činností.

2017-12-17

vas_nazor_6

 

Vyhledávání