Tomáš Neugebauer Nová pravidla pro systémové řízení BOZP

Nová pravidla pro systémové řízení BOZP

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) vydala novou normu upravující systémové řízení BOZP ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití. Ta nahrazuje dosavadní normu BS OHSAS 18001:2007 (ČSN OHSAS 18001:2008). Pro přechod na novou normu je stanoveno tříleté přechodné období pro úpravu systémů řízení.

cartoon_iso_45001_zoom

Převzato ze stránek Mezinárodní organizace pro normalizaci (www.iso.org/2016/02/Ref2012.html)

Norma ISO 45001, je určena pro všechny organizace bez ohledu na velikost, typ a povahu, má stejnou strukturu jako ISO normy pro systém managementu kvality a pro systém environmentálního managementu. Tedy i ona má shodně nazvaných deset kapitol (rozsah podkapitol již odpovídá potřebám jednotlivého systému). Tím je usnadněno zavedení a vedení integrovaného systému řízení. Samozřejmě nenastavuje specifická kritéria pro výkonost BOZP. To si musí každý zaměstnavatel stanovit sám.

Nová norma navazuje na dosavadní normu OHSAS. Požadavky v ní uvedené jsou uvedeny i v normě ISO, avšak v jiném uspořádání. K nim jsou přidány další, například na zvyšování kultury BOZP.

Celé pojetí nové normy je chápáno jako preventivní. Podstatnou novinkou je požadavek nahlížet dále, než jen na současný stav. Na vrcholný management je kladen požadavek přicházet s iniciativami. Tedy neměla by s nimi přicházet odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik a management jí je odsouhlasit, ale přímo sám management, který by měl znát potřeby rozvoje systému managementu BOZP nejlépe. Důraz je kladen na zapojení zaměstnanců, a to již ve fázi přípravy zavedení systémového řízení – analýzy současného stavu, zpracování politiky atd.

Samostatnou část normy tvoří požadavek na neustálé zlepšování. Kromě zlepšování výkonosti BOZP je též zaměřen na zlepšení kultury (nabízí se spojitost s firemní kulturou), za což bude zodpovědný zcela pochopitelně vrcholný management. Nástroji k neustálému zlepšování nemá být jen vyhledávání rizik, ale také další iniciativy vrcholného managementu, například vzdělávání, školení či výcvik (zde se přímo nabízí využití motivačního školení).

Další důležitou skutečností je, že na outsourcingované procesy bude podle nové normy nahlíženo jako na procesy, které lze řídit. Tedy zadavatel se bude muset v rámci svého systému řízení BOZP zabývat i touto oblastí.

Struktura normy

Pro podrobnější představu se podívejme na přehled jednotlivých kapitol a podkapitol. Norma obsahuje:

 • 1 Předmět normy
 • 2 Citované dokumenty
 • 3 Termíny a definice
 • 4 Kontext organizace
 • 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu (jedná se o nový požadavek)
 • 4.2 Porozumění potřebám a očekáváním pracovníků a dalších zainteresovaných stran (jedná se o nový požadavek)
 • 4.3 Určování rozsahu systému managementu BOZP (známo již z OHSAS)
 • 4.4 Systém managementu BOZP
 • 5 Vedení (leadership) a spoluúčast pracovníků
 • 5.1 Vedení (leadership) a závazek (jedná se o nový požadavek)
 • 5.2 Politika BOZP (známo již z OHSAS)
 • 5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace (známo již z OHSAS)
 • 5.4 Projednání s pracovníky a jejich spoluúčast (známo již z OHSAS; požadavky na spoluúčast zaměstnanců)
 • 6 Plánování
 • 6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí
 • 6.1.1 Obecně
 • 6.1.2 Identifikace nebezpečí a posuzování rizik a příležitostí (známo již z OHSAS)
 • 6.1.3 Určování požadavků právních předpisů a jiných požadavků (známo již z OHSAS)
 • 6.1.4 Plánování opatření (jedná se o nový požadavek)
 • 6.2 Cíle BOZP a plánování jejich dosažení (známo již z OHSAS)
 • 6.2.1 Cíle BOZP
 • 6.2.2 Plánování dosažení cílů BOZP
 • 7 Podpora
 • 7.1 Zdroje (známo již z OHSAS)
 • 7.2 Kompetence (známo již z OHSAS)
 • 7.3 Povědomí (známo již z OHSAS)
 • 7.4 Komunikace (známo již z OHSAS)
 • 7.4.1 Obecně
 • 7.4.2 Interní komunikace
 • 7.4.3 Externí komunikace
 • 7.5 Dokumentované informace (známo již z OHSAS; nový pojem zahrnující dokumentaci a záznamy)
 • 7.5.1 Obecně
 • 7.5.2 Vytváření a aktualizace
 • 7.5.3 Řízení dokumentovaných informací
 • 8 Provoz
 • 8.1 Plánování a řízení provozu (známo již z OHSAS)
 • 8.1.1 Obecně
 • 8.1.2 Odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP
 • 8.1.3 Management změny
 • 8.1.4 Zprostředkování a nákup
 • 8.2 Havarijní připravenost a reakce (známo již z OHSAS)
 • 9 Hodnocení výkonnosti
 • 9.1 Monitorování, měření, analýza a hodnocení výkonnosti (známo již z OHSAS)
 • 9.1.1 Obecně
 • 9.1.2 Hodnocení souladu
 • 9.2 Interní audit
 • 9.2.1 Obecně
 • 9.2.2 Program interního auditu (známo již z OHSAS)
 • 9.3 Přezkoumání systému managementu (známo již z OHSAS)
 • 10 Zlepšování
 • 10.1 Obecně
 • 10.2 Incident, neshoda a nápravná opatření (známo již z OHSAS)
 • 10.3 Neustálé zlepšování
 • Příloha A (informativní) Návod k používání tohoto dokumentu

Závěrem

Účelem nové normy je umožnění organizaci PROAKTIVNĚ zlepšit její výkonost BOZP v prevenci úrazů a poškození zdraví. To předpokládá vyšší angažovanost vrcholného vedení v celém procesu, jakož i zvyšování povědomí o nebezpečí a rizicích BOZP. Opomenout též nelze integraci systému řízení BOZP do obchodních činností.

2019-09-13

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6