Tomáš Neugebauer Přehled školení a seznámení zaměstnanců, která se týkají BOZP

Přehled školení a seznámení zaměstnanců, která se týkají BOZP

skoleni_vedTzv. školení BOZP, lépe řečeno školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, není jediným školením, resp. poskytováním informací, které je zaměstnavatel povinen pro své zaměstnance zajistit. Z právních předpisů a českých technických norem mu vyplývá nejen zajistit další školení, případně přezkoušení, zaměstnanců, ale i poskytnutí celé řady dalších různých informací týkajících se zajištění BOZP. Povinnost zajistit další školení nebo informování zaměstnanců mu také může vyplynout z návodu od výrobce.

Na této stránce naleznete stručný přehled školení a poskytování informací. Vzhledem k tomu, že do BOZP patří i požární ochrana, jsou v přehledu uvedena školení a odborné přípravy i z této oblasti, neboť v některých případech školení PO není zákonem o požární ochraně požadováno, avšak je požadováno zákoníkem práce.

Základní školení

 • Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP (v praxi mnohdy nesprávně nazývané školení BOZP) – jejich obsah (mimo jiné seznámení s požadavky technických norem), četnost a kdo je bude provádět si určuje zaměstnavatel sám (v praxi je běžné rozlišovat školení pro vedoucí zaměstnance a pro řadové zaměstnance, zákoník práce to však nevyžaduje, avšak z hlediska obsahu je to nutné, to stejně platí pro členění jednotlivých školení podle druhu zaměstnanci vykonávané práce); školení by nemělo být prováděno o požadavcích právních předpisů, ale o jejich transformaci na místní podmínky, které jsou uvedeny v interních předpisech zaměstnavatele.
 • Zajištění přiměřených a dostatečných informací a pokynů o BOZP – běžně bývá součástí tzv. školení BOZP (zaleží, zda je zaměstnavatel zahrne ke školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, či nikoliv); jedná se především o seznámení s riziky, výsledky kategorizace prací a konkrétními pokyny danými vedoucími zaměstnanci (ústní i písemné [většinou interní předpisy zaměstnavatele, včetně místních provozně bezpečnostních předpisů]).
 • Seznámení s riziky a přijatými opatřeními – není-li zahrnuto do tzv. školení BOZP.
 • Seznámení s výsledky kategorizace prací – není-li zahrnuto do tzv. školení BOZP; nemělo by být oznámeno pouhé číslo kategorie, ale též i co to pro zaměstnance v praxi znamená a k čemu kategorizace prací slouží.
 • Informování o expozici rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky – informace má být poskytnuta před přidělením práce, nikoliv až při oznámení těhotenství.
 • Seznámení s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo zdraví těhotných a kojících zaměstnankyň a zaměstnankyň-matek do konce devátého měsíce po porodu – v okamžiku, kdy se zaměstnavatel o daném stavu dozví.
 • Seznámení nebo poučení zaměstnanců, kteří nemají odborné elektrotechnické vzdělání – vztahuje se na každého zaměstnance, který nemá uvedené vzdělání.
 • Školení zaměstnanců o BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Školení při výkonu práce spojené s expozicí ustáleného nebo proměnného hluku.
 • Školení organizace a poskytnutí první pomoci – nemělo by se jednat o pouhé školení poskytnutí první pomoci, jak v praxi mnohdy bývá, ale též i o náležitostech vyplývajících z organizačního zajištění poskytování první pomoci, jak si jej zaměstnavatel stanovil v některém svém interním předpise, provádět by jej měl lékař poskytují zaměstnavateli pracovnělékařské služby.

Profesní odborná školení

 • Školení řidičů motorových vozidel.
 • Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel.
 • Získání odborné způsobilosti pro přepravu a nakládání s nebezpečnými věcmi (ADR).
 • Školení a přezkoušení zaměstnanců s elektrotechnickou kvalifikací znalých a znalých s vyšší kvalifikací (elektrikářů).
 • Školení pro nakládání s vysoce toxickými nebezpečnými chemickými látkami.
 • Zkouška topičů kotlů pro nízkotlaké kotelny.
 • Školení obsluhy vyhrazeného plynového zařízení.
 • Školení obsluhy tlakové nádoby stabilní.
 • Školení obsluhy tlakových nádob na plyny.
 • Přezkoušení svářečů plamenem a elektrickým obloukem.electro_welder
 • Školení jeřábníků, vazačů a signalistů.
 • Školení obsluh pracovních plošin.
 • Školení a výcvik obsluh stavebního stroje.
 • Seznámení řidičů manipulačních vysokozdvižných vozíků.
 • Školení o BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou.
 • Školení pro montáž, demontáž nebo podstatnou přestavbu lešení.
 • Školení pro práce s řetězovou pilou, obsluhu mechanizačních prostředků a soustřeďování dříví traktorem, koňmi nebo lanovým zařízením.
 • Zkoušky odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik v BOZP.

Školení a odborné přípravy požární ochrany

 • Školení o požární ochraně – nutno rozlišovat, do které kategorie požárního nebezpečí jsou u zaměstnavatele provozované činnosti zařazeny; jsou-li do kategorie bez zvýšeného, není školení PO zákonem o PO požadováno (je však požadováno zákoníkem práce – platí stejná pravidla jako pro školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP); jsou-li zařazeny do jiné kategorie, školení u řadových zaměstnanců provádí proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista PO nejméně jedenkrát za dva roky podle zaměstnavatelem schváleného tematického plánu a časového rozvrhu, u vedoucích zaměstnanců jej provádí technik PO nebo odborně způsobilá osoba pode zaměstnavatelem schváleného tematického plánu a časového rozvrhu nejméně jedenkrát za tři roky.
 • Odborná příprava preventistů PO – provádí technik PO nebo odborně způsobilá osoba podle zaměstnavatelem schváleného tematického plánu a časového rozvrhu minimálně jedenkrát ročně.
 • Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek – má dvě části, teoretickou a praktickou; provádí ji technik PO nebo odborně způsobilá osoba podle zaměstnavatelem schváleného tematického plánu a časového rozvrhu minimálně jedenkrát ročně.
 • Školení PO osob pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době (např. vrátní, strážní) – provádí se podle zaměstnavatelem schváleného tematického plánu a časového rozvrhu minimálně jedenkrát ročně.

Zaměstnanci jiných zaměstnavatelů

 • Školení zaměstnanců cizích firem, kteří pracují na pracovištích zaměstnavatele – vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a informace o přijatých opatřeních (nejedná se o školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP), týká se i jednorázově pracujících zaměstnanců, např. servisních techniků.

Po kliknutí na knihu se vám zobrazí její obsah.

Podrobnější informace k výše uvedeným školením a mnoho dalších informací (například o obsahu osnovy, způsobu provedení školení, o informování o řešení krizových situací, o e-learningu a dalších možnostech informování zaměstnanců, jakož i o motivačním školení, včetně ukázek provedení a vzorů osnov školení) můžete nalézt v publikaci „Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik“.

2018-12-08

 

 

 

 

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6