Tomáš Neugebauer Provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím

Provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím

Právnická nebo fyzická podnikající osoba provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím je povinna, mimo povinností stanovených zákonem při provozování činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, mít zajištěného technika PO nebo odborně způsobilou osobu v PO. Ten či ta mu mimo jiné zpracuje návrh dokumentu „Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany“, který je základním interním předpisem pro plnění povinností na úseku požární ochrany v příslušné firmě nebo společnosti.

Mezi další povinnosti patří prostřednictvím technika PO nebo odborně způsobilé osoby prokazatelným způsobem stanovit a poté dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, pokud nejsou stanoveny právních předpisem. Pokud právním předpisem též nejsou stanoveny požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení z hlediska požární bezpečnosti provozované ve společnosti, je také povinen je stanovit. Dále musí zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací.

Zaměstnavatel, resp. právní nebo fyzická podnikající osoba, musí zajistit údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení, a to způsobem a ve lhůtách, které jsou stanoveny podmínkami požární bezpečnosti nebo jejich výrobcem.

Další ze zákonných povinností zaměstnavatele provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím je mít požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, které jsou potřebné pro stanovení preventivních opatření.

V prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, musí být zřízena preventivní požární hlídka. Jejím úkolem je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob a provést prvotní hasební zásah.

Pravidelné preventivní požární prohlídky, jež slouží k zjištění stavu zabezpečení požární ochrany, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o PO, musí být v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím prováděny nejméně jedenkrát za šest měsíců, pokud z dokumentace PO nevyplývá lhůta kratší. Prohlídky provádí odborně způsobilá osoba, technik PO nebo preventista PO. O prohlídce se provede záznam do požární knihy.

Mezi základní povinnosti technika PO nebo odborně způsobilé osoby v PO, které musí pro zaměstnavatele plnit, patří především zpracování a průběžná aktualizace dokumentace PO. Dokumentace podléhá kontrole její aktuálnosti. Ta se provádí nejméně jedenkrát ročně nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.

Na pracovištích, kde je provozována činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, musí být prováděna školení PO zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, školení osob pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době (například vrátných) a odborné přípravy preventistů PO a preventivních požárních hlídek. Školení se provádí podle technikem PO nebo odborně způsobilou osobou zpracovaných tematických plánů a časových rozvrhů, jež musí být schváleny statutárním orgánem zaměstnavatele.

Školení zaměstnanců provádí proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista PO při nástupu zaměstnanců do zaměstnání a poté nejméně jedenkrát za dva roky. Školení osob pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době se provádí nejméně jedenkrát ročně. Technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO provádí nejméně jedenkrát za tři roky školení vedoucích zaměstnanců a nejméně jedenkrát ročně provádí odbornou přípravu preventistů PO a preventivních požárních hlídek.

Také musí být proškoleny osoby, které se jen příležitostně zdržují na pracovištích zaměstnavatele, pokud vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi.

Tam, kde je prováděna činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, musí být zajištěna kontrolní činnost nejméně jedenkrát za šest měsíců.

2017-01-20

 

 

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6