Tomáš Neugebauer Formulář pro kategorizaci prací

Formulář pro kategorizaci prací

Podoba žádosti o zařazení do kategorie prací není žádným právním předpisem stanovena. Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 37 odst. 3 pouze uvádí, co má obsahovat – viz níže. Není tedy ani nutné, aby se jednalo o formulář. Může být použita i jiná forma, avšak musí obsahovat předepsané náležitosti a přílohy.

Já však doporučuji získané informace zapracovat do předem vytvořeného formuláře, a to pro každou jednotlivou práci do samostatného formuláře. Umožní to snazší práci při aktualizaci, jakož i při řízení rizik. Takto doporučuji zpracovat nejen kategorizaci prací, která se zasílá na orgán ochrany veřejného zdraví (žádost o zařazení do kategorie), ale kategorizaci prací pro všechny u zaměstnavatele vykonávané práce. Vytvoří se tak jednotný systém dokumentace kategorizace prací, což napomůže snazšímu řízení rizik.

Vzor formuláře pro kategorizaci prací, který jsem zpracoval a používám jej, kromě povinných rubrik, obsahuje i další, vhodné pro řízení rizik (např. počet mladistvých zaměstnanců, prostor k vyjádření je dán i lékaři, který zaměstnavateli poskytuje pracovnělékařské služby). Těmi povinnými údaji jsou:

  • označení práce,
  • název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána,
  • výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně včetně doby trvání této expozice,
  • délka směny; u vícesměnného provozu režim střídání směn,
  • návrh kategorie, do které má být práce zařazena,
  • počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen,
  • opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci.

Povinné je také k žádosti připojit protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedených podle § 38 výše uvedeného zákona.

Při vyplňování formuláře odborně způsobilá osoba nejprve ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem pracoviště, na kterém se výkon práce hodnotí, vyplní záhlaví a sloupec „Potvrzení výskytu faktorů…“, jenž je návodným na co se při hodnocení práce zaměřit, co bude nutné nechat změřit atd.

Na základě výsledků měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek odborně způsobilá osoba navrhne zařazení jednotlivých faktorů do kategorií, jakož i výsledné zařazení, a zdůvodní, proč práce není zařazena do kategorie 1. Ve spolupráci s lékařem poskytujícím pracovnělékařské služby navrhne potřebná opatření, která poté nechá schválit k tomu oprávněným vedoucím zaměstnancem (případně jiná, podle jeho rozhodnutí).

Na závěr odborně způsobilá osoba žádost odešla na orgán ochrany veřejného zdraví, nebo, pokud tomu nepodléhá, vyplní rubriky o zařazení do záhlaví (stejně tak učiní po vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví na formulářích jemu zaslaných prací).

2024-04-16

 

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6