specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Jak je to se školením BOZP?

Žádný právní předpis nezná pojem školení BOZP. Jedná se však o v praxi běžně používaný pojem. Vzhledem k tomu, že není nijak blíže specifikován, může si pod ním každý představovat něco jiného. Proto si upřesněme, která školení z oblasti BOZP musí zaměstnavatel pro své zaměstnance zajistit.

Je jich opravdu dlouhá řada, a proto zde uvedu jen ty základní a ostatní shrnu do větších celků.

Zaměstnavatel je povinen:

 • zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům s nimiž může přijít zaměstnanec na pracovišti, na kterém práci vykonává, do styku (součástí tohoto školení mají být i příslušné požadavky z technických norem; obsah neurčuje školící, ale zaměstnavatel, stejné je to i se stanovením četnosti školení),
 • seznámit zaměstnance s riziky, která jsou spojena s výkonem pracovní činnosti nebo s prostory, v kterých je práce vykonávána, a s opatřeními přijatými ke snížení jejich vlivu (týká se i rizik a opatření vyplývajících z kategorizace prací),
 • seznámit zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jimi vykonávaná práce zařazena (poskytnutí informace, že práce byla zařazena do kategorie č. … není dostatečné; je třeba objasnit, co to znamená a jaké to má pro zaměstnance důsledky).

Tato tři školení, resp. seznámení, je možno považovat za základní, nikoliv však jediná. Dalšími jsou:

 • zajistit dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP, které se týkají práce a pracoviště (konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni) – informace z návodů od výrobce k jednotlivým zařízením a z interních předpisů zaměstnavatele, např. z místního provozně bezpečnostního předpisu,
 • informovat zaměstnance o tom, kterým pracovnělékařským prohlídkám a očkováním jsou povinni se podrobit,
 • seznámení (§ 3) nebo poučení (§ 4) zaměstnanců ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů (odborná způsobilost v elektrotechnice) – je nutné provést i u zaměstnanců v administrativě (používání varné konvice, práce s PC apod.),
 • školení organizace a poskytnutí první pomoci,
 • školení zaměstnanců cizích firem a společností, kteří pracují na pracovištích zaměstnavatele.

Dalšími školeními, která musí zaměstnavatel pro své zaměstnance zajistit, jsou tzv. profesní odborná školení (někdy je povinné pouze přezkoušení). Nejedná se o náhradu za školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, ale o jeho nadstavbu. Těchto školení je celá řada. Jedná se především o:

 • zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel,
 • školení pro jednotlivé činnosti v rámci nakládání s vysoce toxickými nebezpečnými chemickými látkami osob, které nesplňují odbornou způsobilost,
 • seznámení řidičů manipulačních vysokozdvižných vozíků,
 • poučení zaměstnance pověřeného manipulací tlakovými nádobami k přepravě plynů,
 • školení práce ve výškách,
 • školení pro montáž, demontáž nebo podstatnou přestavbu lešení,
 • školení v prostředí s nebezpečím výbuchu,
 • přezkoušení svářeče plamenem a elektrickým obloukem,
 • přezkoušení obsluhy stabilní tlakové nádoby.

Ani tím nejsme na konci, neboť zaměstnavatel je povinen poskytovat informace o:

 • expozici rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky (ihned při přidělení práce s jejíchž výkonem je expozice spojena, nikoliv až při otěhotnění zaměstnankyně),
 • těhotné a kojící zaměstnankyně a zaměstnankyně-matky do devátého měsíce po porodu je povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že v žádném případě není možné poskytování informací z oblasti BOZP zaměstnancům shrnout do jednoho školení, tzv. školení BOZP. Už vůbec ne je poskytovat pouze formou e-learningu. Některá školení a poskytování informací lze kumulovat a je to výhodné, ne však všechna.

Podrobněji se s touto problematikou můžete seznamit v mé prezentaci k semináři na toto téma.

2017-03-29

vas_nazor_6

 

Vyhledávání