Tomáš Neugebauer Krizový management ve vztahu k BOZP

Krizový management ve vztahu k BOZP

Na BOZP, jakož i na PO, přímo navazuje a v některých bodech se s nimi dokonce prolíná krizový management (zkráceně KM).

Asi tím nejzásadnějším bodem, kde se BOZP a KM prolínají, je zpracování krizového plánu, použijeme-li terminologii krizového managementu, neboli přijetí opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a okamžitému opuštění pracoviště, použijeme-li ustanovení § 102 zákoníku práce.

Pro některé činnosti nebo pro některé zaměstnavatele je právními předpisy krizového managementu přímo stanoveno zpracovat Krizový plán (ministerstva a jiné správní úřady, kraje), resp. Plán krizové připravenosti (vyzvané právní a fyzické podnikající osoby). Avšak i pro společnosti, na které se tato ustanovení nevztahují, vyplývá z § 102 odst. 6 zákoníku práce povinnost zpracovat jakýsi krizový plán, aby jejich zaměstnanci věděli, jak postupovat v případě mimořádné události. Také ustanovení § 3 odst. 3 písm. f) nařízení vlády č. 101/2005 Sb. po zaměstnavateli požaduje, zajistit opatření pro zdolávání mimořádných situací a pravidla pro chování zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob, případně i zvířat.

2017-01-10

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6