specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Evidence pracovních úrazů

po_urazuPodle ustanovení § 271k zákoníku práce, ve znění č. 205/2015 Sb., je pracovním úrazem poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se též posuzuje úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

Pracovní úrazy se člení na smrtelné a ostatní. Pro ohlášení a evidenci se za smrtelný pracovní úraz považuje takové poškození zdraví, které způsobilo smrt ihned při úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do jednoho roku.

Zaměstnavatel, tedy příslušný vedoucí zaměstnanec, po ohlášení úrazu postiženým nebo svědkem kromě zajištění poskytnutí první pomoci nebo přivolání lékaře, má provést nebo zajistit provedení prošetření úrazu a rozhodnout, zda se jedná o úraz pracovní – viz definice výše.

V případě, je-li úraz shledán úrazem pracovním, má zaměstnavatel za povinnost provést bez zbytečného odkladu ohlášení vzniklého pracovního úrazu institucím stanoveným v nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění č. 170/2014 Sb. a vyšetření příčin a okolností vzniku pracovního úrazu za účasti zástupce odborů nebo zástupce pro oblast BOZP, je-li zvolen. Pokud to zdravotní stav dovolí, šetření se provádí za účasti postiženého.

O všech úrazech je podle § 105 odst. 2 zákoníku práce zaměstnavatel povinen vést v knize úrazů evidenci (pozor na její vhodné uložení), a to i v případě, že jimi nebyla způsobena dočasná pracovní neschopnost, tedy včetně tzv. drobných úrazů (poranění), nebo jen do tří kalendářních dnů. Pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti nebo s neschopností nepřesahující tři dny se nikde jinde nevykazují a ani se nikomu neohlašují. Zaměstnavatel je povinen vydat na žádost postiženého zaměstnance potvrzenou kopii nebo výpis údajů z knihy úrazů o jeho úrazu

Jedná-li se o smrtelný pracovní úraz nebo s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny je nutné neprodleně, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne, kdy se o pracovním úrazu zaměstnavatel dozvěděl, provést v potřebném počtu výtisků sepsání záznamu o úrazu (do této doby musí být provedeno řádné prošetření vzniklého úrazu, stanovení, že se jedná o pracovní úraz a sepsání záznamu). Sepsání by měl provést přímý nadřízený postiženého zaměstnance, neboť jemu byl nahlášen, on řídil jeho vyšetření a je za sepsání záznamu o úrazu odpověden. Záznam o úrazu se sepisuje jako doklad o šetření, nikoliv jako výpověď poškozeného. V případě, že došlo ke splnění podmínek pro sepsání záznamu o úrazu dodatečně (například po dvou týdnech od vzniku úrazu), je vhodné pod podpis zaměstnavatele uvést: „pracovní neschopnost od dne…“ nebo „pracovní úraz oznámen dne…“, čímž je vyjádřeno, že záznam o úrazu byl sepsán do pěti dnů od dne vzniku podmínek pro sepsání záznamu o úrazu.

Jednotlivé výtisky záznamu o ostatním pracovním úrazu se za uplynulý měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zasílají institucím, které jsou uvedený ve výše zmíněném nařízení vlády. Jedná-li se o zápis smrtelného pracovního úrazu, zasílají se jeho jednotlivé výtisky příslušným institucím nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy se zaměstnavatel o úrazu dozvěděl.

Dozví-li se zaměstnavatel následně po odeslání výtisků záznamu o úrazu o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, je povinen vyplnit formulář „Záznam o úrazu – hlášení změn“ a opět nejpozději do pátého dne následujícího měsíce jeho jednotlivé výtisky zaslat na příslušné instituce.

Vzhledem k tomu, že k zajištění BOZP má být přistupováno systémově, je více než vhodné mít pro řešení pracovních úrazů zpracován interní předpis zaměstnavatele. S vzorem takového předpisu, jenž řeší problematiku komplexně, se můžete seznámit na mých stránkách. Jedná se o aktualizovanou verzí mé písemné práce ke zkoušce odborné způsobilosti a zároveň o předpis, který jsem zpracoval na základě podmínek u konkrétního zaměstnavatele. Nejedná se tedy o obecný dokument.

2017-02-01

vas_nazor_6

 

Vyhledávání