Tomáš Neugebauer O e-learningu

O e-learningu

E-learning (někdy psáno eLearning; vždy vyslovováno ílerning) je moderní způsob výuky za pomoci elektronických prostředků. Což neznamená jen prostřednictvím internetu, ale i interní počítačové sítě společnosti (intranetu) atd. Tento způsob vzdělávání je v současné době cílovým modelem podnikového vzdělávání v mnohých moderně řízených firmách či společnostech. Neznamená však pouze výuku prováděnou jen těmito prostředky, ale i klasickým způsobem výuky (přednáškou) doplněným výukou pomoci těchto prostředků (kombinovaná výuka). Definic e-learningu je celá řada. Většinou se významově liší v drobných detailech, které pro praktické použití nemají zásadnější význam. Lze jej chápat jako elektronické učení a výuku, tedy vzdělávací proces využívající informačních a komunikačních technologií.

V žádném případě nenahrazuje zcela klasický způsob výuky (výuka vedená lektorem), a proto mnozí odborníci vidí jeho budoucnost v tzv. kombinované, někdy nazývané smíšené, výuce (přednáška + e-learning). Tedy pouhá výuka pomocí elektronických prostředků, jak ji vizionáři předpokládali, nebude v budoucnu dostačující. Mnohde není již dnes – například u školení zaměstnanců v oblastech BOZP a PO.

Výhody e-learningu

E-learning má mnohé výhody, například:

 • umožňuje výuku v době, kdy to vyhovuje studujícímu bez závislosti na ostatních (ostatních studujících, lektorovi) a na místě výuky (asynchronní přístup),
 • umožňuje, na rozdíl od přednášky, kdykoliv návrat jednotlivce k informaci, která nebyla dostatečně pochopena,
 • jeho provozování je levnější než klasický způsob,
 • poskytuje rychlejší a efektivnější výuku (využívá interaktivní způsob výuky),
 • je více názorný (využívá obrázků, animací, videozáznamů a hypertextových odkazů na doplňující zdroje informací),
 • umožňuje, těm, kdo měli absenci, návrat k již k proběhnuvším lekcím ve stejné obsahové úrovni,
 • umožňuje průběžnou aktualizaci informací, což znamená rychlý přístup k novým znalostem,
 • zaručuje vysoký standard kvality výukového materiálu a poskytování stejné úrovně všem studujícím.

Lze říci, že jeho největší výhodou je zvýšení efektivnosti učení a výuky, neboť se díky němu zvětší množství a kvalita osvojených vědomostí.

Nevýhody e-learningu

Pochopitelně e-learning má i své nevýhody. Mezi opomíjené negativní stránky e-learningu patří pomalejší čtení z monitoru, než je běžné čtení z papíru.

Dalšími nevýhodami jsou:

 • omezená výměna informací a zkušeností mezi studujícími (ani virtuální třída tento problém zcela neřeší),
 • neumožňuje, v případě nepochopení vykládané látky, okamžité přeformulování výkladu tak, aby byl snáze pochopen (pokud výuka neprobíhá při on-line zapojení lektora) – možnost doplnění výkladu obrázky nebo animací tento problém ne vždy může úspěšně vyřešit, neboť e-learning umožňuje nastavit výuku pouze v jedné „intelektuální“ rovině bez možnosti tuto rovinu upravit podle momentálních aktuálních potřeb, a tak někoho může výuka přestat bavit z důvodu příliš sofistikované úrovně výkladu a druhého ve stejném případě naopak z důvodu přístupu, aby to pochopil co možná nejširší okruh lidí (toto je důležité vzít v úvahu při tvorbě obsahu školení BOZP a PO),
 • výuku formou e-learningu nelze praktikovat u určitých skupin osob, které nemají alespoň minimální zkušenosti s prací s PC a mají před ním přílišný „respekt“ nebo je pro ně nutné navázat osobní kontakt,
 • méně vhodný je též pro osoby se „sluchovou“ pamětí,
 • zásadní nevýhodou je závislost na úrovni hardwarového a softwarového vybavení.

Náležitosti e-learningového projektu

Podoba obsahu e-learningových projektů by měla být trochu jiná, než v učebnicích či skriptech, tzn., že nestačí odborný text občas doplněný obrázkem. Takto zpracovaný e-learningový projekt se trochu hanlivě nazývá obraceč stránek. Výuka prostřednictvím e-learningu by měla zajišťovat aktivní přístup studujícího k výuce (interaktivní výuka). Avšak dodržení těchto požadavků nesmí být limitujícím faktorem, neboť je nutné zohlednit do jaké míry je lze použít. Určující pro to je, je-li cílem získat převážně tvůrčí schopnosti (například práce s počítačovým programem či ovládání klávesnice hmatovou metodou) nebo převážně teoretické vědomosti (například školení požární ochrany nebo bezpečnosti práce). Ale i v případě získávání teoretických vědomostí je nutné ještě zohlednit, že míru zapamatování si informací zvyšuje možnost informaci vnímat více smysly. Proto je nezbytné vždy zvolit vhodný poměr.

Obecně platí, že při tvorbě e-learningového projektu je nutné mít na paměti, že má učit, nikoliv být pouhým propojením textů a obrázků.

2017-02-02

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6