Tomáš Neugebauer Ukázka e-learningového projektu

Ukázka e-learningového projektu

V letech 2005 až 2006 jsem pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze vytvořil e-learningové projekty „Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a „Školení požární ochrany“ (vymyslel systém a strukturu, zpracoval osnovy, výukové texty a testy). Přestože projekty nebyly vytvořeny pro komerční účely, zakoupilo je několik nemocnic a vysokých škol (středním školám, jejichž žáci docházejí do VFN na odbornou praxi, byly poskytnuty zdarma). Jedné vysoké škole se staly vzorem pro vytvoření svého vlastního systému e-larningového vzdělávání v oblastech BOZP a PO.

titulni

Ačkoli ve VFN byla velmi vysoká úroveň digitalizace řízení, a to včetně „dělnických pracovišť“, nebyly e-learningové projekty vytvořeny jako náhrada prezenčních školení, ale, v souladu s požadavky na školení BOZP a PO prováděných formou e-learningu, jako část těchto školení (část A) pro tzv. kombinovanou výuku (blended learning). Tedy, obsahují pouze obecné, základní, informace pro určitou skupinu zaměstnanců (v BOZP: zaměstnanci [administrativa; zdravotníci; dělnici], vedoucí zaměstnanci [administrativa, technici a zaměstnanci IT; zdravotnici], preventisté BOZP, žáci zdravotnických škol na odborné praxi; v PO: zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci, preventisté PO, členové preventivních požárních hlídek, vrátní a strážní, žáci zdravotnických škol na odborné praxi, tedy celkem třináct školení [jedná se snad o jediný projekt, který řeší i odborné přípravy v PO]). Specifičtější informace jsou zaměstnancům poskytnuty v rámci druhé části (část B), která se provádí formou přednášky. Pro tuto část byly pro jednotlivé organizační jednotky poskytovány podklady na tzv. Informačním CD.

Při tvorbě projektů byly respektovány požadavky právních předpisů na provádění školení, jakož i požadavky na e-learningový projekt, aby se nejednalo o pouhý text občas doplněný obrázkem. Bylo zohledněno, že e-learning má umožnit interaktivní výuku, tzn. aktivní přístup školeného.

Oba projekty mají obdobnou strukturu. Po titulní stránce následuje hlavní menu. To, kromě přístupu ke školením pro jednotlivé skupiny zaměstnanců a dalších osob, umožňuje přístup k informacím, které jsou poskytovány nad rámec obsahu školení stanovený v tematickém plánu (doplňující informace, ke kterým je ve výukovém textu hypertextový odkaz, nebo informace rozšiřující znalosti školených), k informacím o projektu (základní informace, návod, osnovy, resp. tematické plány, jednotlivých školení nebo odborných příprav) a k aktualizaci dat (pro správce projektu).

Po kliknutí myší na zvolené školení se objeví submenu, v kterém je možné zvolit samostudium (výukový text), nebo přímo přejít k testu. Výukový text je možné zobrazit kdykoliv bez jakékoliv identifikace. Je tak možné jej využít jako aktuální zdroj informací pro zaměstnance a další osoby i mezi jednotlivými školeními. Přístup k testu je možný až po identifikaci.

Obsahy jednotlivých výukových textů školení a odborných příprav vycházejí ze zpracovaných tematických plánů a časových rozvrhů (osnov), jež jsou schváleny ředitelem a ve formátu PDF jsou součástí projektů (v rámci Správy testů a školících dat je velmi snadné je aktualizovat, lépe řečeno vyměnit za nové).

Výukový text, jež může upravovat jen správce, je souvislý text členěný do krátkých kapitolek, jehož součástí jsou obrázky, fotografie (včetně fotografií z míst ve VFN), animace a hypertextové odkazy na právní a interní předpisy, případně na jejich části, na formuláře, na portál řídící dokumentace BOZP a PO, jakož i na webové stránky Útvaru BOZP a PO a dalších organizačních jednotek VFN (například na stránku Lékáren VFN, na které je přístup k jednotlivým bezpečnostním listům, nebo na stránku webu Technického úseku, jež zpřístupňuje přehled platných revizí jednotlivých technických zařízení, či ke Kolektivní smlouvě uložené na stránkách odborů) a na další zdroje informací.

e-learning

Část A každého školení nebo odborné přípravy, tedy e-learning, je zakončena testem. Jeho výsledek s datem a časem ukončení se ukládá do centrální evidence. Test má pro jednotlivé druhy školení, resp. odborných příprav, různý počet otázek a různé maximální počty chybných odpovědí pro uznání úspěšného absolvování školení. Tyto parametry nejsou fixní a správce je může upravit. Na absolvování testu je stanoven časový limit. V případě, že test byl absolvován úspěšně, objeví se na obrazovce vyplněný doklad o absolvování s možností si jej vytisknout. Doklad slouží i k zápisu o absolvování části B . V opačném případě se objeví seznam otázek s vyznačením chybných odpovědí doplněných správnými. Zároveň se objeví upozornění na nutnost absolvovat test znovu.

test

Správa testů a školících dat, do které má přístup pouze správce projektu, umožňuje mnoho funkcí, včetně nastavení přístupových práv v různých úrovních. Lze zde nastavit náročnost jednotlivých testů, tedy stanovit kolik otázek má test obsahovat a na kolik otázek lze odpovědět chybně, aby absolvování testu bylo ještě považováno za úspěšné (jednotlivé testové otázky jsou počítačem vybírány z „koše“ otázek určeného pro konkrétní skupinu školených a díky tomu je každý test jiný).

Také umožňuje snadné aktualizace výukových textů, testových otázek a odpovědí a osnov (tematických plánů). Ty se provádějí překopírováním současného souboru novým souborem, který obsahuje aktualizovaná data. Vzhledem k tomu, že výukové texty, zkušební testy i tematické plány jsou vytvořeny jako textové soubory je vlastní aktualizace jejich obsahu snadná. Udržet data aktuální je velice důležité, i když to není zcela snadné (velmi častým nedostatkem e-learningových projektů BOZP je jejich neaktuálnost).

V neposlední řadě správa testů a školících dat umožňuje zobrazit výpis pokusů o absolvování testů, a to úspěšných i neúspěšných, podle různých kritérií. Také je možné generovat počet správných a chybných odpovědí ke každé jednotlivé otázce, díky čemuž je možné sledovat obtížnost otázek a podle toho upravit obsah výukových textů. Data uvedená ve výpisu je možné exportovat do Excelu. Z výpisu je možné vytisknout doklad o úspěšném absolvování školení. Záznamy o neúspěšném absolvování se v systému ukládají jen tři měsíce. O úspěšném absolvování po dobu pěti let.

Další projekty

Tyto dva základní projekty byly později doplněny projekty „Poskytnutí první pomoci“ a „Školení manipulace s technickými a medicinálními plyny. Školení manipulace s plyny, které je stejně strukturováno jako školení BOZP a PO, obsahuje: Školení manipulace s tlakovými lahvemi (pro pouhé přepravování tlakových lahví), Školení vypouštění plynů z tlakových lahví a Školení odběru plynů z rozvodů (včetně vypouštění plynů z tlakových láhví). Opět se jednalo o kombinovanou výuku, kdy část B prováděl pro jednotlivou organizační jednotku pověřený zaměstnanec, který nejen absolvoval školení provedené revizním technikem, ale znal konkrétní podmínky, za kterých jsou tlakové lahve na organizační jednotce používány, případně je provádět odběr plynů z rozvodů. Díky e-learningovému projektu došlo k úspoře času i finančních prostředků, přičemž nedošlo ke snížení kvality školení a byly dodrženy požadavky právních předpisů (výukový text a zkušební otázky vytvořil revizní technik a já je upravil pro použití v e-learningovém projektu).

Všechny uvedené projekty přistupují ke školení systémově a komplexně, neboť zajišťují nejen instruktáž v souladu s právními předpisy včetně testování získaných znalostí a informace nad tento rámec, ale též i evidenci úspěšných a neúspěšných absolventů školení a jednoduchou a přitom velice efektivní správu dat, výukových textů, testů a osnov, jež umožňuje jejich snadnou aktualizaci.

Další informace můžete získat v prezentaci o provádění školení BOZP a PO ve VFN, jež byla součástí mého vystoupení na semináři kampaně „Zdravé pracoviště (2008-2009)“.

2017-01-18

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6