Tomáš Neugebauer Bibliografické citace aneb něco málo z autorského zákona

Bibliografické citace aneb něco málo z autorského zákona

Pokud jsou informace na mém webu pro vás natolik zajímavé, že byste je rádi použili do vlastní práce (v prezentaci, do sylabu pro školení vedoucích zaměstnanců, do školní práce apod.), tedy rádi byste je citovali, nezapomeňte, prosím, že je lze v souladu s autorským zákonem převzít pouze v případě bude-li:

  • v odůvodněné míře užito výňatků ze zveřejněných děl ve vlastním díle,
  • užito výňatku z díla nebo celé drobné dílo pro účely kritiky nebo recenze k tomuto dílu, vědecké či odborné tvorbě a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
  • využito dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení hospodářského nebo obchodního prospěchu a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu.

Přitom musí být splněn požadavek autorského zákona: „vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen“.

Podle autorského zákona je možné cizí autorské dílo rozmnožit pouze pro vlastní potřebu, tedy ne zveřejnit jej ve své prezentaci, na svých webových stránkách nebo jej zařadit do svého tištěného dokumentu, vyjma výše uvedených možností.

Autorem na webu uvedených textů jsem já. Použité obrázky a fotografie jsou od více autorů – Alice Neugebauerové (například perokresby, plaketa „Profesionál BOZP“), Tomáše Pšeničky (správné sezení, cviky atd.), Svatopluka Fukse (ocenění správná praxe), … Některé jsou i mým dílem (kancelář, knihy, spisová služba, nástěnka, schéma úrazu a managementu rizik, úniková cesta atd.). Drobné animace některých kreseb provedl Ing. Štěpán Foršt.

Bibliografické citace

Seznam použité literatury nebo elektronických zdrojových dokumentů (autorských děl), který se nazývá bibliografické citace, je souborem údajů o citovaných nebo parafrázovaných textech autorských děl, nebo jejich částí, který umožňuje jejich identifikaci, včetně ověření údajů. Také čtenáři umožňuje získat informaci o dalších zdrojích, které se dotýkají popisované problematiky. Základ citace tvoří prvky, které je nezbytné uvést, pokud je dílo obsahuje.

Citovanou částí díla není myšlena pouze doslovná citace, která se většinou uvádí do uvozovek nebo kursivou, ale též i nepřímá citace (parafráze), kdy citovaný text autor vyjádří vlastními slovy přičemž původní význam zůstává zachován. I v tomto případě je nutné uvést autora a zdroj. Pokud se neuvede, dochází k vytvoření plagiátu.

Bibliografické citace navazují na odkazy uvedené přímo v textu, které slouží k identifikaci, co bylo převzato od jiného autora (musí být uvedeny bezprostředně za textem čerpaným z jiného zdroje), a k nasměrování čtenáře na příslušnou položku v bibliografických citacích, jež uvádí dílo, z kterého bylo čerpáno.

Provedení bibliografických citací

Způsob provedení bibliografických citací je uveden v technické normě, a to včetně citací z elektronických médií (ČSN ISO 690:2011). Norma uvádí tři metody citování – formu jméno-datum (harvardský systém), formu číselného odkazu a formu průběžných poznámek. V dokumentu může být použita vždy jen jedna.

Forma jméno-datum je významně odlišná od běžně používaného způsobu uvádění bibliografických citací. Jak název naznačuje, odkazuje na bibliografické citace formou uvedení příjmení autora a data vydání díla, případně i stránky, pokud se jedná o odkaz na konkrétní část díla, přímo v textu.

Při použití formy číselného odkazu se v textu odkazuje pořadovým číslem citace a stránkou. Číslo odkazu se vkládá do kulatých nebo hranatých závorek, případně je možné jej uvést jako horní index. Číslování se provádí průběžně v celém dokumentu. Pro odkaz na dílo, na které bylo odkazováno již na některé předcházející straně se odkazuje stejným pořadovým číslem. Bibliografické citace se číslují a uvádějí se v pořadí, v kterém je na jednotlivá díla v textu odkazováno.

Použije-li se forma průběžných poznámek, která zahrnuje odkazy, poznámky a soupis literatury, odkaz v textu se vytvoří pořadovým číslem vloženým do kulatých nebo hranatých závorek či umístěným jako horní index. Poznámka se uvede jako poznámka pod čarou na shodné stránce, nebo na konci dokumentu v pořadí, v jakém se vyskytla v textu (pod jednou poznámkou může být odkazováno na více zdrojů). Soupis použité literatury se řadí abecedně.

Příklady bibliografických citací

Nyní si uveďme alespoň ty nejzákladnější příklady bibliografických citací.

Bibliografické citace se v kapitole (v prezentaci na předposledním snímku) pod názvem „Použitá literatura“, „Bibliografie“ nebo pod podobným názvem řadí abecedně nebo v pořadí odkazu v textu. Na webových stránkách musí být uvedeny na stránce, které se týkají.

Zápis o citaci z knihy nebo z digitalizované knihy se uvádí v tvaru (tučně uvedené údaje jsou, pokud jsou v dokumentu dostupné, povinné; chybí-li vynechávají se):

Tvůrce (autor). Název díla: podnázev díla. Vedlejší název. Vydání (není povinné pokud se jedná o 1. vydání). Další tvůrce (překladatel, ilustrátor apod., případně editor neboli sestavovatel – v případě, že není uveden autor). Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky (libovolný podstatný text).

U digitalizované knihy se navíc před poznámkami uvádí: Dostupnost a přístup. („Dostupné také z: “)

Křestní jméno autora, které se u v pořadí prvního uvedeného autora uvádí za příjmením (v případě, je-li více autorů, další se uvádějí ve tvaru: jméno a příjmení), je možné vypsat, nebo uvést pouze iniciály. Ty však jen v případě, že nemůže dojít k záměně identity. Tituly se u jmen neuvádějí (vyjma slouží-li k odlišení dvou autorů shodného jména). Pokud je autorů více než tři, uvádí se maximálně tři (oddělují se čárkami) a za ně se přidá označení „et al“ (a jiní). V rámci českého textu je možné místo et al použít zkratku aj. Je-li autor neznámý, neuvádí se výraz „Anonym“, ale citace začíná až názvem publikace. U názvu vydavatele se neuvádí zkratka formy podnikání (např. s. r. o.).

Další (vedlejší) tvůrce (editor, překladatel, ilustrátor apod.) se uvádí v případě, že je pro identifikaci citovaného zdroje důležitý (jeho role na tvorbě by měla být uvedena). Jméno se píše před příjmení, které se píše velkými písmeny.

Pro příklad si uveďme zápis bibliografické citace mé poslední publikace (citace z celé publikace):

NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrany zdraví při práci v kostce neboli o čem je současná BOZP. Vyd. 2. Kresby: Alice NEUGEBAUEROVÁ. Praha: Wolters Kluwer, c2016. ISBN 978-80-7552-106-4.

postačí však:

NEUGEBAUER, T. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostece neboli o čem je současná BOZP. Praha: Wolters Kluwer, c2016. ISBN 978-80-7552-106-4.

V případě, že se citace týkala pouze jednotlivé části knihy, například formální úpravy webových stránek, která je uvedena v jiné mé publikaci, uvede se:

NEUGEBAUER, Tomáš. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. Kralice na Hané: Computer Media, c2009, s. 81–82. ISBN 978-80-7402-011-7.

Citace jednotlivého příspěvku (článku apod.) v seriálových publikacích (periodiku) má obsahovat:

Jméno tvůrce (autora) příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.

Typ nosiče, datum citování a dostupnost se uvádí pouze u elektronických periodik.

Příklad:

NEUGEBAUER, Tomáš. Profesionální ovládání klávesnice počítače. Práce, odvody a mzdy bez chyb, pokut a penále. Český Těšín: Poradce, 2007, č. 8-9/2007, s. 149-152, ISBN 978-80-7365-278-4.

Při citování z celých webových stránek, tedy z webu tvůrce webového sídla (např. instituce), má být uvedeno:

Jméno tvůrce webového sídla. Název webové stránky. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup webové stránky. Lokace. Poznámky

Při citování z jednotlivé stránky webu (příspěvek do webového sídla) má být uvedeno:

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku: podnázev. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup příspěvku. Lokace. Poznámky.

Například:

NEUGEBAUER, Tomáš. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. In: Tomáš Neugebauer: specialista bezpečnosti práce a požární ochrany. [online]. 2017-01-21 [cit. 2017-08-11]. Dostupné z: http://bozppo-neu.cz/?page_id=688

Při použití reprodukce grafického díla (fotografie, kresby, rytiny, obrazu apod.), avšak pouze v souladu s požadavky autorského zákona (viz výše), které je součástí jiného informačního zdroje (dokumentu – kniha, časopis, webové stránky) se uvádí:

Jméno tvůrce grafického díla. Název grafického díla (pokud jej dílo nemá, do hranatých závorek se uvede předmět díla): podnázev [Alternativní název][Druh nosiče]. In: Jméno tvůrce mateřského dokumentu. Název mateřského dokumentu: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce mateřského dokumentu. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Číslování svazku obsahující grafické dílo, Rozsah stran grafického díla, Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky.

Například:

NEUGEBAUEROVÁ, Alice. Zaváto v písku [fotografie pastelu]. In: Alice NEUGEBAUEROVÁ Galerie. [online]. [cit. 2017-02-05]. Dostupné z: http://www.neugebauerova.cz/obrazy.html?dir=&page=4

Pro sestavení správně formulované citace je možné využít speciální programy, například na adrese https://www.citace.com/vytvorit-citaci.

Vždy je však nutné mít na mysli, že uvedení citace opravňuje k použití cizího díla jen v autorském zákoně dovolených případech.

Na autorské právo se nesmí zapomínat ani při tvorbě prezentace, například při použití videoklipů či obrázků. I zde platí, že je možné, kromě vlastních výtvorů, použít volně šiřitelné dílo, nebo je nutné postupovat v souladu s autorským zákonem, jak bylo uvedeno výše.

2017-02-04

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6