Tomáš Neugebauer Důsledek právní odpovědnosti vedoucího zaměstnance za zajištění BOZP

Důsledek právní odpovědnosti vedoucího zaměstnance za zajištění BOZP

vezeni-2Je primář odpovědný za následky provozu přístroje, který je provozován na jeho pracovišti a není u něj provedena předpisem stanovená revize?

„Víceméně se vychází ze zákoníku práce. Je tam v podstatě uvedeno, že za povinnosti zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ručí všichni vedoucí zaměstnanci v rámci svých funkcí.“

JUDr. Zdeňka Stárková

soudkyně Okresního soudu Děčín

Že je tomu opravdu tak, dokládá praxe. Následující případ započal v roce 1999 a konečné rozhodnutí bylo vyneseno odvolacím soudem v roce 2006.

Primářka nemocnice v Rumburku MUDr. Dagmar Milatová byla odsouzena na dva roky podmíněně, s odkladem na zkušební dobu tří let, za ublížení na zdraví pěti pacientkám. To jim vzniklo v důsledku skryté vady přístroje, který primářka nechala na operačním sále v používání, přestože o něm nevěděla, zda není nebezpečný, neboť u něj nebyla provedena předepsaná revize. Odvolací senát rozsudek potvrdil.

Zřetel nebyl brán na tvrzení obhajoby, že lékař nemůže být odpovědný za funkčnost zdravotnické techniky, neboť soud shledal primářku odpovědnou za následky plynoucí z ponechání přístroje v používání, aniž znala úroveň jeho bezpečnosti. Řečeno jinými slovy, shledal ji odpovědnou za důsledky jejího chybného řízení pracoviště, nikoliv odpovědnou za chybnou funkčnost přístroje.

Odpovědný není ten, kdo přístroj zakoupil, ani technické oddělení, které zajišťuje (objednává) provedení revizí, a ani revizní technik, ale vedoucí zaměstnanec. Zřetel nemůže být brán na to, že na sále vše připravují instrumentářky. Paní primářka byla shledána odpovědnou za to, že nechala v provozu přístroj, o kterém nevěděla, zda není nebezpečný. Prakticky za svou neznalost výsledků stanovených kontrol a revizí, které vyplývají z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP.

Uvedený případ jasně potvrzuje, že je v zájmu primáře, aby věděl, zda všechna zařízení na jim řízených pracovištích mají platnou revizi a s jakým výsledkem (možno používat bez omezení, možno používat za podmínek… atd.)! To se pochopitelně netýká pouze primářů, ale každého vedoucího zaměstnance!

2024-05-20

 

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6