Tomáš Neugebauer Může „bezpečák“ vykonívat funkci interního auditora BOZP?

Může „bezpečák“ vykonívat funkci interního auditora BOZP?

Bez rozšíření kvalifikace by tzv. bezpečák, tedy odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik, neměl vykonávat funkci interního auditora systému ma­­­na­­ge­mentu BOZP.

Auditor by měl splňovat znalosti a dovednosti stanovené v ČSN EN ISO 19011:2019 Směr­nice pro auditování systémů managementu. Ty nejsou součástí kvalifikace odborně způsobilé oso­by. Naopak auditor by měl znát základy auditované činnosti, například aby poznal, když je mu předložen jiný dokument než dokládající požadované skutečnosti.

V případě, že „bezpečák“ spl­ňu­­je podmínky pro výkon obou funkcí, není zcela vhod­né, aby obě vykonával souběžně. I když se může zdát, že se vzájemně doplňují, není tomu zcela tak. V někte­rých bodech jdou proti sobě. Vyplývá to už z toho, že za­jišťování BOZP je liberálního charakteru a systém managementu BOZP je direktivního cha­rakteru (systém byl, bohužel, podřízen ISO, nikoliv MOP, jak bylo navrženo; BOZP je postavena na ji­ných principech než kvalita a environment). Není tedy vhodné, aby odborně způsobilá osoba zároveň za­jišťovala i ob­last systému mana­ge­mentu BOZP, a to nejen jako interní audi­tor (obojí nelze souběžně dělat na potřebné úrovni).

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6