Tomáš Neugebauer Rozdíl mezi auditem a kontrolou

Rozdíl mezi auditem a kontrolou

Audit není obdobou kontroly úrovně BOZP. Slouží k ověření, zda je vytvořen a zaveden funkční systém řízení BOZP. Tedy k vyhledávání systémových nedostatků za účelem zlepšení systému řízení BOZP, nikoliv k vyhledávání jednotlivých závad za účelem zvýšení úrovně BOZP. Pro jasnější objasnění uvedu příklad.

Ve firmě je 30 samostatně stojících regálů. Pokud bude při kontrole BOZP zjištěno, že na dvou z nich chybí označení nosnosti buňky, do zápisu o kontrole se uvede, že byla zjištěna tato závada, a že je tím porušen čl. 10.2 přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Již není důležité, zda je někde stanoveno, kdo tam má štítek umístit a kdo a jak často má kontrolovat, zda štítek nechybí.

Pokud však tento stav bude nalezen při auditu, bude se zjišťovat, jak je systémově zajištěno, aby takový stav nenastal – způsob a četnost provádění kontrol, stanovení frekvence periodické obnovy opotřebeného značení apod. Pokud se zjistí, že systém je správně vytvořen a v praxi funguje, a že se pravděpodobně jedná o nahodilý nedostatek, tedy výjimečný stav, nebude se tato situace nijak řešit.

V případě, že regálů bez označení bude pět (počty jsou ilustrativní, záleží na úrovni řízení BOZP), je zpracován interní předpis řešící tuto problematiku a jsou prováděny a vyhodnocovány kontroly označení včetně odstranění zjištěných závad (vše musí být dokladováno), již to značí, že systém nefunguje tak, jak by měl. Zjištěný stav bude označen za malou neshodu (z hlediska úrovně BOZP je značným rizikem, avšak není ohrožena úroveň řízení systému BOZP). Pokud však jich bude polovina, je zřejmé, že systém řízení, pokud je vůbec vytvořen, neplní svou funkci a stav bude označen za nesho­du (velkou, resp. systémovou).

Z uvedeného příkladu jasně vyplývá, k čemu certifikace slouží. Není garantem označení všech regálů, ale garantem vytvoření a zavedení systému řízení, který určuje, že regály musí být označeny, kdo je a za jakých podmínek označí, jakým způsobem je označí, kdo překontroluje, že jsou označeny, jak často bude tuto kontrolu provádět, kdo a jakým způsobem provede nové označení, pokud je staré již nefunkční atd. Pokud je tento systém zaveden správně, tzn., že je plně funkční a není pouze formální, tak jsou nejen všechny regály označeny, ale je i zajištěno, že v případě utržení označení bude v krátké době po odtržení označení tento stav zjištěn a provedena náhrada.

2023-04-03

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6