Tomáš Neugebauer Nejpodstatnější změny v bezpečnosti technických zařízení

Nejpodstatnější změny v bezpečnosti technických zařízení

pict3839Dnem 1. července 2022 nabyly účinnosti nové právní předpisy upravující bezpečnost technických zařízení, především vyhrazených technických zařízení (VTZ). Nová právní úprava přináší celou řádu změn.

Těmi nejpodstatnějšími jsou:

 • dosavadní technický přístup k zajištění bezpečnosti VTZ je nahrazen manažerským,
 • zvyšuje se administrativní a personální zátěž provozovatele VTZ,
 • zásadním způsobem se upravuje odpovědnost za bezpečný provoz VTZ,
 • stanovuje se, za jakých obecných podmínek smí být VTZ používáno,
 • nově definovaná vyhrazená technická elektrická zařízení, jakož i která jimi nejsou,
 • nově definované rozdělení vyhrazených technických elektrických zařízení do tříd,
 • zrušení revizí u elektrických spotřebičů a elektrického nářadí (revize se provádí pouze u VTZ),
 • přesné určení obsahu revizní zprávy,
 • zpracování řádu prohlídek, údržby a revizí,
 • ustanovení (pověření) osoby odpovědné za elektrické zařízení (nemusí mít elektrotechnickou kvalifikaci),
 • nové názvy pro jednotlivé elektrotechnické kvalifikace,
 • nová úprava způsobilosti k výkonu činnosti,
 • není potřeba elektrotechnická kvalifikace pro obsluhu elektrického zařízení malého a nízkého napětí,
 • nově upravené požadavky na kvalifikaci žáků a studentů v rámci praktické výuky pro činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti,
 • rozšíření pro která vyhrazená technická plynová zařízení musí být veden provozní deník,
 • mezi vyhrazená technická plynová zařízení jsou zařazena zařízení pro vypouštění hasebních plynů,
 • prodloužení doby, na kterou se zpracovává harmonogram revizí a kontrol na 6 let,
 • jmenování osoby odpovědné za provoz vyhrazeného technického plynového zařízení a zajištění jejího zaškolení s ověřením znalostí,
 • nově stanovené podmínky na umístění vyhrazeného technického tlakového zařízení,
 • potvrzení o předání revize vyhrazeného technického tlakového zařízení,
 • uvedení data, do kdy je zkouška nebo revize vyhrazeného technického tlakového zařízení platná,
 • ustanovení odpovědné osoby za provoz (provozovatel odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů; nesmí jím být revizní technik; od něj osoba přijímá informaci o tom, že zařízení vykazuje závady bránící jemu dalšímu bezpečnému provozu),
 • nově definovaná vyhrazená technická zdvihací zařízení,
 • ustanovení osoby odpovědné za bezpečný provoz vyhrazených technických zdvihacích zařízení,
 • zavedení povinnosti hlásit vznik havárie.

2022-08-27

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6