Tomáš Neugebauer - Specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Co je potřeba udělat!


Od 1. července 2022 platí nová právní úprava bezpečnosti technickýchbozp zařízení. Především vyhrazených technických zařízení (VTZ). Každý zaměstnavatel, případně podnikatel bez zaměstnanců, při své činnosti používá nějaké technické zařízení. Co by v prvé řadě měl udělat pro dosažení souladu s novou právní úpravou?

Měl by:

 1. provést inventarizaci všech technických zařízen, která používá, a to bez ohledu na to, zda je jejich majitel, či nikoliv;

 2. na základě výsledku inventarizace provést výběr, která zařízení jsou podle nových pravidel považována za vyhrazená (která jsou považována za VTZ uvádí nařízení vlády č. 190 až 193/2022 Sb.);

 3. písemně určit (pověřit) osoby odpovědné 1 za zajištění bezpečného provozu jednotlivých skupin VTZ (elektrická, plynová, tlaková, zdvihací) a zajistit jejich proškolení;

 4. u VTZ dohledat průvodní 2, pokud byla vydána, a provozní dokumentaci 3;

 5. u VTZ, u kterých nebude nalezena průvodní (pravděpodobně platné pro VTZ výrobené po 1. 9. 1997), nebo provozní dokumentace, zpracovat místní provozní předpis 5 4;

 6. zpracovat místní provozní předpis 5 4 pro jednotlivá VTZ, u kterých to vyžaduje příslušné nařízení vlády (např. řád prohlídek, údržby a revizí 6 vyhrazeného elektrického zařízení),

 7. vytvořit systém (organizaci) zajištění bezpečnosti VTZ ve firmě nebo společnosti, včetně hlášení vzniku havárií 7 ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2021 Sb. oblastnímu inspektorátu práce.


2022-08-27


 vas_nazor_6

Odkazy:
 1. http://bozppo-neu.cz/?page_id=4417
 2. http://bozppo-neu.cz/?page_id=4417
 3. http://bozppo-neu.cz/?page_id=4417
 4. http://bozppo-neu.cz/?page_id=4417
 5. http://bozppo-neu.cz/?page_id=4417
 6. http://bozppo-neu.cz/?page_id=4417
 7. http://bozppo-neu.cz/?page_id=4417

http://bozppo-neu.cz/?page_id=4430
Datum tisku: 3.02.2023 12:22:29