Tomáš Neugebauer Nová právní úprava bezpečnosti technických zařízení

Nová právní úprava bezpečnosti technických zařízení

Od 1. července 2022 byly zrušeny:elektricka_zarizene

 • zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnostní práce
 • vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektronice
 • vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 • části sedmá, devátá a jedenáctá vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
 • vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnost
 • vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení do tříd a skupin a o bližších   podmínkách jejich bezpečnosti.

Naopak zrušeny nebyly:

 • vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (úprava a zpracování materiálů, stlačování plynů a chlazení, průmyslové pece, nářadí a pracovní pomůcky, nebezpečné látky a nebezpečné záření)
 • vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 • nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Také nebyly zrušeny, ani změněny, žádné technické normy. Změny se však připravují. Bude se jednat například o:

 • ČSN 33 1600:2009 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
 • ČSN 69 0012:1985 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.

Dalšímí souvisejícími předpisy v oblasti bezpečnosti technických zařízení jsou:

 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (§ 4).

Od uvedeného data nabyly účinnosti:

 • zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v  souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 • nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
 • nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Na požadavky nových právních předpisů je nutné nahlížet v kontextu ze stávajícími, např. se zákoníkem práce (školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP).

2022-08-25

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6