Tomáš Neugebauer - Specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Doplňková norma ISO 45003


image016V červnu 2021 byla vydána norma ISO 45003 Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Psychologické zdraví a bezpečnost při práci – Pokyny pro řízení psychosociálních rizik. České znění zatím nebylo vydáno.

Jedná se o doplňkovou normu k normě ISO 45001. Do tří oblastí shrnuje faktory (stresory), kterým májí zaměstnavatelé věnována pozornost.

První oblast, "Organizace práce", zahrnuje:

 • role a očekávání (konflikt rolí, nejasné pokyny, nepředvídatelné/časné změny pracovních standardů),

 • řízení a nezávislost (nízký podíl na rozhodování o organizaci své práce [týká se hlavně středního managementu]),

 • pracovní požadavky (multitasking, monotónost, konflikt požadavků a termínů [například má-li zaměstnanec více šéfů], práce ve vysokém nasazení,

 • organizaci změn (nedostatek podpory a komunikace změny [prováděné změny nejsou zdůvodněny], dlouhotrvající změny),,

 • izolovaná práce (odloučení od domova, bez podpory týmu a kontaktu, práce u cizích lidí [např. docházení pracovnice sociální péče do rodin]),

 • množství práce a pracovní tempo (moc nebo málo práce, časový tlak, strojové tempo),

 • pracovní doba (směny, neflexibilní, nepředvídatelná, znemožňující sociální kontakt [např. časově vysoce specifická práce letušek], "rozsekaná" [směna rozdělená na více částí]),

 • nejistota práce (možnost ztráty práce, výkon práce na černo, špatně placená práce, žádná ochrana po propuštění).


Do druhé skupiny stresorů, nazvané "Sociální faktory", jsou zařazeny:

 • vztahy (špatné vztahy s vedoucími, kolegy, klienty, harašení, šikana, násilí od třetích stran),

 • leadership (nejasné vize, nevhodný styl řízení, nedostatek komunikace, férovosti, spravedlnosti, zpětné vazby),

 • odměny a uznání (nesoulad mezi pracovníkovým úsilím a formálním i neformálním oceněním),

 • work/life balance (nošení si práce domů [rušení hranice mezi prací a osobním životem]),

 • kariérní rozvoj (stagnace, nejistota, nedostatek příležitostní, podhodnocení, nadhodnocení),

 • násilí v práci (incidenty ohrožující přímo nebo nepřímo zdraví, a to fyzické i psychické),

 • harassment (z důvodu rasy, pohlaví, vyznání, sexuální orientace, postižení, věku),

 • šikana (sociální izolace, přidělování bezvýznamných nebo ponižujících úkolů, pomluvy).


Do poslední skupiny "Pracovní prostředí, infrastruktura a nebezpečné práce" norma řadí:

 • infrastruktura (špatná, nebezpečná, zastaralá nebo nedostatek potřebných nástrojů),

 • podmínky (stísněné podmínky, špatné osvětlení, velký hluk, extrémní teploty, ...),

 • nestabilní situace (válečné a jinak nebezpečné zóny).


Norma nabízí tři skupiny možných řešení stresorů na pracovišti:

 • prevence, snižování nebezpečí, podpora pohody na pracovišti,

 • zvyšování povědomí pracovníků o psychosociálních rizicích,

 • rehabilitační programy ke snižování dopadů psychosociálních rizik (např. umožnění sick day, zajištění kouče, happiness managera, podnikového psychologa).


Norma je členěna do deseti článků. Obsahuje řadu inspirativních návodů. Má zaměstnavateli pomoci k odstranění možnosti vzniku stresu, vyhoření, či snížení pracovního výkonu u jeho zaměstnanců, jakož i snížení kreativity nebo zvýšení fluktuace z důvodu psychosociálních rizik.

2021-08-28


 vas_nazor_6


http://bozppo-neu.cz/?page_id=4074
Datum tisku: 4.12.2022 13:40:50