Tomáš Neugebauer Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz nebo nemoc z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz nebo nemoc z povolání

formular

Pro vyhledání potřebného formuláře Kooperativy klikněte na obrázek.

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance (na základě pracovní smlouvy, na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti), vyjma organizačních složek státu, je povinen platit pojistné pro případ své odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

Jedná se o zákonné pojištění zaměstnavatele, nikoliv zaměstnanců, které vzniká ze zákona, bez uzavření pojistné smlouvy, u Generali České pojišťovni a.s. (jen v případě, že toto pojištění bylo sjednáno k 31. 12. 1992) nebo u Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group (stále platný § 205d zákona č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zaměstnavatel je povinen pojistné platit čtvrtletně (§ 12 vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů) minimálně ve výši 100 Kč. To platí i v případě, že má pouze zaměstnance na dohodu o provedení práce, u něhož měsíční odměna nepřesáhne 10 000 Kč. Počet zaměstnaných zaměstnanců na dohodu o provedení práce do výše odměny u každého z nich do 10 000 Kč nemá na výši pojistného vliv, neboť se platí pouze minimální pojistné (vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení je roven nule, proto zaměstnavatel odvede pouze minimální pojistné ve výši 100 Kč na kalendářní čtvrtletí).

Zaměstnavatel u pojišťovny, v případě své odpovědnosti za vzniklý pracovní úraz nebo uznanou nemoc z povolání, požaduje uhrazení náhrad, které vyplatil nebo je povinen vyplatit poškozenému.

Pojišťovna má právo na náhradu vůči zaměstnavateli až do výše poskytnutého plnění způsobí-li zaměstnavatel nebo jeho zaměstnanec škodu úmyslně, pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo došlo-li k zvláštně závažnému porušení předpisů o BOZP a pokud toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody, nebo došlo-li ke škodě v přímé souvislosti s výkonem činnosti provozované neoprávněně (§ 10 vyhlášky MF č. 125/1993 Sb.).

Pojišťovna nehradí škodu, kterou se zaměstnavatel zavázal hradit nad rámec stanovený právními předpisy – § 4 vyhlášky MF č. 125/1993 Sb. (zaměstnavatel je povinen v řízení o náhradě škody respektovat pokyny pojišťovny, zejména bez souhlasu pojišťovny se nezavazovat k náhradě promlčené pohledávky a nepřistoupit bez souhlasu pojišťovny na uzavření soudního smíru – § 8 uvedené vyhlášky). Pojišťovna je oprávněna si ověřit údaje týkající se pojistného i údaje nezbytné pro vyřizování pojistné události. Zaměstnavatel je povinen pojišťovně toto uvěření umožnit (§ 14 uvedené vyhlášky).

V současné době je ve Sněmovně Parlamentu ČR k projednání pozměňovací návrh novely zákoníku práce, který by měl pravděpodobně od 1. 1. 2022 umožnit zákonné pojištění uzavřít u kterékoliv pojišťovny působící v České republice. Díky tomu by bylo možné vytvořit konkurenční prostředí. Vydání nového prováděcího předpisu by mělo umožnit aktualizaci výše pojistného a případně i dalších podmínek poskytování zákonného pojištění.

o uroven vyse

2021-01-16

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6