Tomáš Neugebauer Místní provozně bezpečnostní předpisy

Místní provozně bezpečnostní předpisy

mpbpMístním provozně bezpečnostním předpisem (zkráceně MPBP) podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. je předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele. Další právní předpisy definují tento dokument obdobně, např. nařízení vlády č. 168/2002 Sb. – místním provozním bezpečnostním předpisem je předpis upravující pracovní a technologické postupy při provozování dopravy. Jedná se tedy o řešení pracovních a technologických postupů, nikoliv o řešení čistě jen zajištění BOZP. Prakticky se spíše jedná o provozní než bezpečnostní předpis (jedná se spíše o dokument na úrovni pracovního postupu, jehož nedílnou součástí je řešení BOZP).

V žádném případě se nejedná o dokument, který by měl mít zaměstnavatel někde uložen pro případ kontroly. Jedná se o jeden ze zásadních nástrojů řízení zajištění BOZP na konkrétním pracovišti nebo při provozování konkrétní pracovní činnosti.

Kdo MPBP zpracovává

MPBP zpracovává zaměstnavatel. Přihlédneme-li k ustanovení § 101 odst. 2 zákoníku práce, lze z toho dovodit, že zpracovatelem by měl být příslušný vedoucí zaměstnanec, nebo jím pověřený zaměstnanec pracoviště, pro které se zpracovává. V praxi by se mělo jednat o kolektivní dílo, jehož zpracování vedoucí zaměstnanec řídí. Vydává jej, resp. schvaluje, statutární orgán. Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik by měla na žádost vedoucího zaměstnance s ním na zpracování MPBP spolupracovat, nikoliv být jeho zpracovatelem (pro vedoucí zaměstnance může např. zpracovat jakousi šablonu pro zpracování MPBP , která je podkladem pro zpracování návrhu MPBP).

Není účelné, aby MPBP obsahoval obecné požadavky obecně platných předpisů. On má řešit především technologické postupy v návaznosti na konkrétní podmínky u zaměstnavatele, resp. na pracovišti. Ty nejlépe zná vedoucí zaměstnanec, který jej řídí, nikoliv odborně způsobilá osoba. To je jeden ze zásadních důvodů, proč vedoucí zaměstnanec má být tím, kdo koordinuje a zpracovává finální podobu MPBP. Vzhledem k tomu, že předpis má být maximálně konkrétní, je vedoucí úloha vedoucího zaměstnance při jeho zpracování nenahraditelná.

Kdy se MPBP zpracovává

Místní provozně bezpečnostní předpis musí být zpracován zejména:

  • není-li k zařízení (stroj, technické zařízení, přístroj a nářadí) k dispozici návod od výrobce (místní provozně bezpečnostní předpis musí obsahovat rozsah kontroly zařízení, která musí být prováděna minimálně jedenkrát ročně, nestanoví-li právní předpis jinak) – § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,
  • je-li potřeba stanovit další požadavky (z hlediska pracovních technologických postupů pro používání zařízení nebo pohybu zařízení a zaměstnanců) na provoz zařízení nad rámec stanovený v návodu od výrobce – § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,
  • při provozování dopravy dopravními prostředky – § 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,
  • ve skladech (místní řád skladu) – čl. 11.1 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a čl. 4.1.1 ČSN 26 9030,
  •  v laboratořích (provozní řád laboratoře) – čl. 4.2 ČSN 01 8003:2017,
  • při práci ve výškách s řetězovou pilou – § 12 odst. 4 nařízení vlády č. 339/2017 Sb.,
  • pro úklid, čištění a údržbu komunikací (včetně stanovení lhůt),
  • pro ochranu před výbuchem (dokumentace o ochraně před výbuchem) – § 4 nařízení vlády č. 406/2004 Sb.,
  • pro provozování motorových manipulačních vozíků.

Obsah MPBP

V některých případech právní předpis, případně technická norma, stanovuje minimální obsah MPBP. Jedná se např. o předpis u zařízení na plynulou dopravu nákladů a pro skladování sypkých hmot ve stabilních skladovacích zařízeních (přílohy č. 4 a 5 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.).

V obecné rovině lze uvést, že MPBP by měl obsahovat pro jaké zaměstnavatele, případně pracoviště, je zpracován, co řeší, popis technologie a technologických postupů, co a jakým způsobem musí či naopak nesmí zaměstnanci dělat, jak postupovat při neobvyklé situaci, kdo odpovídá za provoz, kdo je oprávněn provádět kontroly a v jakém rozsahu a intervalech, včetně způsobu jejich dokumentace, seznam požadované dokumentace a kdo ji a jakým způsobem vede. Též je vhodné uvést, kdo má být s předpisem seznámen. Opomenout nelze kdo jej zpracoval (vedoucí týmu, tedy vedoucí zaměstnanec), kdo jej schválil a od kdy je platný.

Seznámení s MPBP

Na závěr chci upozornit na skutečnost, že s MPBP musí být seznámeni všichni zaměstnanci, případně i zaměstnanci jiných zaměstnavatelů, kteří přicházejí do styku se zařízením nebo činností, která je v předpise řešena.

2019-11-09

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6