Tomáš Neugebauer Předání pracoviště

Předání pracoviště

pict2673_kZaměstnavatel může v některých případech část své odpovědnosti za bezpečný provoz na pracovišti převést na společnost nebo firmu, která na něm pro něj provádí práce (např. stavební úpravy), a to předáním staveniště nebo vymezeného pracoviště.

Při předání staveniště nebo vymezeného pracoviště, které slouží k sdílení nebo přenosu odpověd­nosti za uspořádání staveniště nebo jeho části, má být uvedeno komu konkrétně je předáno (konkrétní fyzická osoba, nikoliv pouze název právnické osoby). Před předáním se musí ověřit, zda subjekt, který bude práce vykonávat, má potřebnou odbornost.

Předání má dále obsahovat vymezení rozsahu předání a převzetí a též veškeré známé skuteč­nosti významné z hlediska BOZP ve smyslu § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Předána může být jen vymezenou část. Tu lze vymezit půdorysně, výškově (např. 2. až 4. NP objektu K7), osově (v rozsahu vymezeném osami uvedenými na plánku), objektově nebo časově (doplňující údaj), případně věcně (doplňující údaj, např. podlahy, schodišťová ramena objektu K7). Důležité je nezapomenout na zpětné předání pracoviště (jeho navrácení).

Mezi nejčastější chyby při předání staveniště nebo vymezeného pracoviště patří:

  • místo předání vymezeného pracoviště, kde jsou práce prováděny, je předáno celé staveniště,
  • předávání a přebírání stavenišť je prováděno v nebezpečném stavu,
  • provádí se duplicitní předávání a přebírání,
  • nevracení převzatého pracoviště zpět.

Nesprávně předané staveniště, resp. vymezené pracoviště, je soudy považováno za neplatný právní akt.

Na základě judikátů Rozhodnutí KS 31 Ad 17/2015-61 a Rozhodnutí KS 22 Ca 3/2009-66 míra odpovědnosti zhotovitele odpovídá rozsahu, v jakém mu bylo pracoviště předáno podle zápisu o předání a převzetí staveniště. Není rozhodující skutečnost, že na staveništi působí v daný okamžik více subdodavatelů. Odpovědnost se netýká pouze stavebních prvků, které jsou dodány na základě vlastní činnosti, ale v rozsahu převzatého staveniště, příp. vymezeného pracoviště (v tomto rozsahu musí být řádně zajištěno). Zhotovitel je tak odpovědný např. za nezajištěné schodišťové rameno (bez zábradlí), které před ním dodala a zabudovala jiná firma.

2019-10-28

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6