Tomáš Neugebauer Práce zakázané mladistvým

Práce zakázané mladistvým

bozp_brigady120730_bigMladistvým zaměstnancům, tedy osobám ve věku 15 až 18 let, je vyhláškou č. 180/2015 Sb. zakázán rozsáhlý výkon prací a též pracovišť. Některé zakázané práce však mohou vykonávat za ve vyhlášce stanovených podmínek v rámci své přípravy na budoucí povolání.

Seznam například obsahuje zákaz práce na pracovišti, kde je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa, nebo v němž je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových. Též jsou jim zakázány práce vykonávané ve vnuceném pracovním tempu (práce, při níž si mladistvý zaměstnanec nemůže volit její tempo sám a musí se podřídit rytmu strojového mechanismu, úkolu nebo rytmu jiného zaměstnance, například pásová výroba). Jsou jim zakázány práce při výrobě léčiv a veterinárních přípravků, které obsahují hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky, jakož i práce ve výškách na 1,5 m (měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel) a nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10° a větší.

Mladistvým zaměstnancům jsou také zakázány všechny rizikové práce ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., tedy práce zařazené do 3. a 4. kategorie a práce zařazené do 2. kategorie, které orgán ochrany zdraví zařadil mezi rizikové.

Jak již bylo uvedeno, na některé zakázané práce se vztahuje výjimka, pokud se jedná o přípravu na povolání mladistvých zaměstnanců. Zároveň musí být splněna podmínka, že práce jsou vykonávány pod soustavným odborným dozorem a organizací práce nebo jinými opatřeními je zajištěna dostatečná ochrana jejich zdraví. Pokud jsou splněny tyto podmínky, je možné, aby mladistvý zaměstnanci vykonávali například rizikové práce při porážení zvířat na jatkách. V praxi to znamená, že mladiství v rámci přípravy na své povolání může za určitých podmínek vykonávat práci při porážení zvířat na jatkách, avšak po jejím ukončení a nastoupení na pracoviště do pracovního poměru do dosažení věku 18 let již tuto práci vykonávat nemůže.

2017-09-25

 

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6