Tomáš Neugebauer Práce zakázané těhotným a kojícím zaměstnankyním

Práce zakázané těhotným a kojícím zaměstnankyním

tehotnaSeznam prací zakázaných těhotným zaměstnankyním je uveden v § 2 vyhlášky č. 180/2015 Sb.

Nelze jej však považovat za vyčerpávající, neboť ve většině případů se nejedná o zakázané práce, ale o zdroje rizik, tedy o nebezpečné vlastnosti, které těhotným zaměstnankyním škodí. Například je těhotným zaměstnankyním zakázána práce ve vnuceném pracovním tempu, jakož i spojené s tlakem na břicho. Prací, které jsou tímto způsobem nebezpečné (mají tuto nebezpečnou vlastnost) může být celá řada. To znamená nejenom to, že celý seznam se tak velice rozrůstá, ale především, že každý zaměstnavatel, ač to po něm žádný předpis nepožaduje, musí vyhodnotit všechny práce, které jsou u něj provozovány, zda některá z nich není nositelem ve vyhlášce uvedeného zdroje rizik, tedy nebezpečné vlastnosti, která škodí těhotným zaměstnankyním. Tyto práce sepsat a vydat v interním předpise, jako práce zakázané těhotným zaměstnankyním.

Vyhláškou jsou například zakázány práce spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10°, jde-li o opakující se pracovní úkony. Též jsou zakázány práce v pracovních polohách vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez možnosti jejich změny. Těhotné zaměstnankyně také nesmějí vykonávat práci v prostorách, kde jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření stanovené pro obyvatelstvo. Zákaz výkonu práce těhotných zaměstnankyň se též vztahuje na práce při ošetřování zvířat vyžadující zvláštní péči (například s jedovatými druhy plazů či s primáty) a na práce spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami R42 nebo R43 nebo jejich kombinacemi anebo s větami H334 nebo H317. A mnohé a mnohé další.

Zaměstnankyním, které kojí, je zakázána jen část prací, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním. Jedná se například o práce spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím klasifikovaným jako ve vyhlášce uvedený karcinogen nebo mutagen. Též se jedná o práce při výrobě léčiv a veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví kojící ženy. Pro tuto skupinu žen jsou navíc zakázané práce s chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které poškozují kojence prostřednictvím mateřského mléka označené větou R 64 nebo H362 a další uvedené práce s chemickými látkami nebo směsmi.

V případě, že těhotná nebo kojící zaměstnankyně koná práci, která jí je zakázána, nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako při výkonu dosavadní práce. Dosahuje-li zaměstnankyně při výkonu práce, na kterou byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku, musí jí být poskytnut vyrovnávací příspěvek podle zákona o nemocenském pojištění.

Požádá-li těhotná nebo kojící zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět (§ 239 odst. 1 a 2 zákoníku práce).

2017-09-25

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6