Tomáš Neugebauer Poskytování ochranných nápojů

Poskytování ochranných nápojů

zednikPoskytování ochranných nápojů je řešeno v § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb. a č. 9/2013 Sb. Zároveň je však nutné přihlédnout k § 4a (Ztráta tekutin) a tabulce č. 2 v části A přílohy č. 1 uvedeného nařízení vlády.

Chlazené a teplé ochranné nápoje se poskytují bezplatně podle zaměstnavatelem zpracovaného seznamu na základě hodnocení tepelné zátěže, a to trvale nebo na základě zjištění splnění podmínek pro konkrétní den. Slouží k ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem. Za neposkytování ochranných nápojů může být zaměstnavateli uložena pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

Nárok na ochranné nápoje

Na poskytnutí ochranného nápoje vzniká zaměstnanci nárok v případě, že došlo ke ztrátě tekutin větší než 1,25 litru při výkonu práce:

  • v třídě práce I až IIIa (viz tabulka níže) – poskytuje se přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky (lze tedy využít pitnou vodu z vodovodu)
  • ve třídě práce IIIb až V (viz tabulka níže) – poskytuje se přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací v množství 35 %, zbytek v kvalitě uvedené v předcházejícím bodě,
  • trvalé práce v zátěži teplem ve 4. kategorii.

Dále se poskytují teplé ochranné nápoje:

  • při práci na nevenkovním pracovišti, na kterém musí být udržována teplota nižší než 4 °C,
  • při práci na venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižní než 4 °C.

Jak zjistit množství ztráty tekutin

Zjištění množství ztráty tekutin se provádí měřením pouze v případech, jde-li o práci vykonávanou ve speciálním ochranném reflexním oděvu, v oděvu s aktivním chlazením a větráním, v pracovním oděvu, který omezuje odpařování potu nebo je-li práce vykonávána v prostředí, v němž je vlhkost ovzduší vyšší než 80 %. V ostatních případech se postupuje podle tabulky č. 6 (Náhrada tekutin při práci v zátěži teplem v závislosti na teplotě to nebo tg na pracovišti za osmihodinovou směnu a maximální teplota, při níž je dosaženo maximální ztráty tekutin) uvedené v příloze č. 1, část A nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění č. 93/2012 Sb.:teplota5

Objem náhrady tekutin při výkonu práce třídy I až IVa se podle vysvětlivek pod tabulkou stanoví interpolací v závislosti na tg, tj. na každý jeden stupeň nad dolní hranicí rozpětí pro příslušnou třídu práce se k základní hodnotě přičte hodnota uvedená v závorce. Například pro pro třídu práce IIIa a teplotu to = 27 °C je postup následující. Z tabulky vyplývá, že teplotní rozpětí pro třídu IIIa je 20 °C až 29 °C, náhrada tekutin pro uvedené rozpětí je 0,9 až 2,8 litru a výše připočítané náhrady za jeden stupeň Celsia 0,21. Objem náhrady tekutin se vypočte následujícím postupem: 27 – 20 = 7 °C; 0,21 x 7 = 1,47; 1,47 + 0,9 = 2,37 litru. Náhrada tekutin za osmihodinovou směnu při výkonu práce zařazené do třídy IIIa prováděná při teplotě 27 °C musí činit přibližně 2,4 litru.

Požadavky na kvalitu ochranného nápoje

Poskytovaný ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný, má mít vhodnou teplotu (tedy chladné nápoje by měly být chladné, nikoliv chlazené, za vhodnou teplotu lze považovat přibližně 16 °C) a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostního procenta cukru. Též nesmí obsahovat více než 1 hmotnostní procento alkoholu. Tomu z alkoholických nápojů vyhoví nealkoholické pivo a nízkoalkoholické pivo, nikoliv však výčepní, tzv. 10° a ani tzv. 8°. Nápoje pro mladistvé zaměstnance nesmí alkohol obsahovat vůbec, tedy mladistvým zaměstnancům nemůže být poskytnuto ani nealkoholické pivo, neboť může obsahovat až 0,5 procenta objemových alkoholu. Ochranný nápoj může obsahovat látky zvyšující odolnost organismu.

Množství poskytovaných nápojů

Teplý ochranný nápoj musí být poskytnut v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Chladný ochranný nápoj musí být poskytnut v množství, které odpovídá nejméně 70 % tekutin a minerálních látek ztracených z organismu za osmihodinovou směnu potem a dýcháním.

Možnost nahradit poskytování ochranného nápoje finančním plněním

Poskytování ochranných nápojů je možné nahradit finančním plněním. Přitom je však nutné zajistit, aby si zaměstnanec za poskytnuté finanční prostředky pořídil nápoj splňující všechny požadavky kladené na ochranný nápoj a to v požadavaném množství.

Ochranné nápoje musí být zaměstnancům dostupné.

Třídy prací

teplota4

2021-01-31

 

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6