Tomáš Neugebauer Vybavení lékárničky

Vybavení lékárničky

prvni-pomoc-plastova-tabulka-prvni-pomoc-rozmery-210x210-mm-defaultV současné době není, až na několik výjimek, nikde uvedeno, jakým zdravotním materiálem a léky má být lékárnička na pracovišti vybavena. Obecně platí, že obsah lékárničky musí být stanoven ve spolupráci s lékařem, který zaměstnavateli poskytuje pracovnělékařské služby, v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti [požadavek § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 309/2006 Sb.]. Jedná se o součást stanoveného obsahu pracovnělékařských služeb [§ 2 písm. b) bod 12. vyhlášky č. 79/2013 Sb.]. Jedním z opatření stanovených na základě vyhledaných rizik, by též mělo být stanovení potřebného vybavení lékárniček na jednotlivých pracovištích (nemusí být v rámci společnosti nebo firmy všude stejné), jejich rozmístění, způsob kontrol jejich vybavení a obměňování léků a dalších prostředků.

Vybavení stanovené právními předpisy

Jednou z oblastí, pro které je určeno vybavení lékárničky, je automobilová doprava. Závazný obsah moto a autolékárniček je uveden v příloze č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku musí být každé motorové vozidlo vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci.

Pro požární vozidla je vybavení lékárniček stanoveno vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. (příloha 1), která se však odvolává na uvedenou vyhlášku pro provoz na pozemních komunikacích a doplňuje obsah lékárničky jen o několik specifických zdravotnických pomůcek. Takže její obsah je pouze modifikací obsahu autolékárničky.

Pro zajištění první pomoci na železničních drahách, v tramvajích a trolejbusech je rozsah vybavení lékárniček uveden v § 75 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů. Opět i zde se odkazuje na obsah autolékárniček.

Dále je vybavení lékárničky uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

Osobám, provozujícím holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a služby, při nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo, stanoví v § 21 zákon č. 258/2000 Sb. povinnost zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru poskytované služby, tedy nejen z pohledu možnosti zranění zaměstnance, ale i zákazníka při výkonu poskytovaných služeb. Její obsah není blíže specifikován. Proto je opět nezbytné využít smluvního lékaře, který poskytuje pracovnělékařské služby.

Dále je vybavení lékárničky uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

Poslední právním předpisem upravený obsah lékárničky uvádí v příloze č. 2 vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění vyhlášky č. 254/2007 Sb. Tento předpis uvádí zcela konkrétní obsah.

Jak postupovat na ostatních pracovištích

Možným vodítkem pro vybavení lékárniček na pracovištích, zvláště tam, kde není velký výskyt rizik nebo výskyt specifických rizik práce (například administrativní pracoviště), může být vybavení, které bylo uvedeno v dnes již neplatné ON 84 6635 (poslední znění z roku 1989). Avšak i v případě postupu podle ní je nutné vyhodnotit ve spolupráci s lékařem konkrétní podmínky a uvedený seznam podle potřeby  doplnit či zde uvedené prostředky případně nahradit současnými prostředky pro stejný účel.

Vždy je nutné přihlížet k zraněním, která mohou na pracovištích vzniknout. V každém případě by v lékárničce neměly chybět prostředky k zastavení tepenného i žilního krvácení (tlakový obvaz, obinadlo, náplast bez i s polštářkem), prostředky na dezinfekci ran (Peroxid vodíku, Septonex) a očí (Ecolav) a lék na tišení bolesti (Valetol, Saridon). Chybět by neměl ani Acylpyrin, neboť je vhodným prostředkem první pomoci při infarktu myokardu.

Lékárnička by také měla obsahovat návody na poskytnutí první pomoci (při zástavě dechu a srdce, při bezvědomí, při tepenném krvácení, protišoková opatření, postup při zasažení elektrickým proudem). I když s jejich seznámením se až v případě vzniku úrazu by bylo pozdě. V lékárničce mají být jen léky, obvazový materiál a zdravotnické pomůcky. V žádném případě do ní nepatří čistící a jiné chemické prostředky apod.

Obsah lékárničky je nezbytné pravidelně kontrolovat a doplňovat. Léky s prošlou lhůtou je nutno vyřadit a předat k ekologické likvidaci, nejlépe zpět do lékárny. Expirační doba (doba použitelnosti) je na lécích a dalším zdravotnickém materiálu vždy uvedena. Kontrolu a zajištění doplnění nebo výměny léků a prostředků může provádět zaměstnanec určený k organizování poskytnutí první pomoci.

Umístění lékárničky

Neméně důležité jako obsah lékárničky je i její umístění, jejich počet a provedení. Lékárnička by měla zabraňovat přístupu světla, prachu a dalších negativních vlivů. Měla by léky chránit proti působení mechanických i všech dalších vlivů, které zkrátí či omezí použití prostředků nebo poškodí jejich obaly. V žádném případě není vhodné uložit léky a další zdravotní materiál do krabice od bot nebo do igelitového sáčku. Lékárnička musí být umístěna na dostupném místě a označena příslušným symbolem, tzn. bílým křížem na zelené ploše, nikoliv červeným křížem na bílé ploše – viz obrázek v úvodu.

2017-07-15

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6