Tomáš Neugebauer Čištění a revize komínů

Čištění a revize komínů

33Základní požadavky na čištění a revize komínů uvádí zákon o požární ochraně (č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to ve své třetí části (§ 43 až § 47).

Stanovuje, že provoz spalinové cesty (dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší) se z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku považuje za vyhovující, jestliže se čištění, kontrola a revize těchto cest provádějí způsobem uvedeným v zákoně. Požadavky uvedené v zákoně se nevztahují na spalinovou cestu, která není součástí stavby, nebo která je součástí volně stojícího komínu o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo komínu o stavební výšce 60 metrů a větší, anebo na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

Čištění nebo kontrolu spalinové cesty smí provádět pouze osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (tzv. oprávněná osoba). Výjimkou je čistění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče do 50 kW nebo od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty), které je možné provádět svépomocí. Pokud tak právnická nebo fyzická podnikající osoba účinní, musí o tom provést písemný záznam.

Čištění a kontrola spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.

Revize spalinových cest

Revize spalinových cest může provádět pouze revizní technik spalinových cest (oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest). Důvody pro provádění revizí spalinových cest a způsob jejich provádění je stanoven v prováděcím předpise. Prováděcí předpis též stanovuje lhůty čištění a kontrol a způsob čištění a kontrol spalinové cesty. Také uvádí vzor písemné zprávy o provedeném čištění nebo kontrole či o revizi spalinové cesty.

Prováděcím předpisem je vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Vyhláška není příliš rozsáhlá. Kromě způsobu čištění spalinové cesty upřesňuje způsob kontroly této cesty, a kdy se provádí revize spalinové cesty (například při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv).

Podstatné jsou čtyři přílohy. Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty jsou uvedeny v příloze č. 2. Pokud ověřená dokumentace stavby, posouzení požárního nebezpečí nebo výrobce připojeného spotřebiče paliv nestanoví lhůty kratší, platí dále uvedené.

tabulka

Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se musí čistit a kontrolovat nejméně jedenkrát za dva měsíce. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

Bude-li při čištění nebo kontrole, případně při revizi, spalinové cesty zjištěn nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do deseti pracovních dnů od dne jeho zjištění, musí oprávněná osoba nebo revizní technik spalinových cest v souladu s ustanovením § 46 zákona o požární ochraně tuto skutečnost písemně oznámit stavebnímu úřadu (nedostatek způsobený nedodržením technického požadavku na stavbu) nebo orgánu státního požárního dozoru (v případě nedodržení požadavku na požární bezpečnost).

Za nedodržení stanovených požadavků zákon o požární ochraně stanovuje postihy oprávněné osobě, reviznímu technikovi spalinových cest a právnické nebo podnikající fyzické osobě, která vlastní nebo provozuje objekt a která provozuje spalinovou cestu. Pokud provozuje spalinovou cestu v rozporu s požadavky zákona o požární ochraně, uloží se jí pokuta do výše 100 000 Kč.

2017-04-18

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6