Tomáš Neugebauer Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi

imagesZa nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi se považuje jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava (§ 44a zákona č. 258/2000 Sb.).

Při nakládání s nimi jsou právnické a fyzické osoby povinny chránit zdraví fyzických osob a životní prostředí. Dále jsou povinny se řídit výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a nebezpečnost (H-věty) a standardními pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty) podle Rady (ES) č. 1272/2008. Při porušení těchto povinností hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše 3 000 000 Kč.

Další ustanovení jsou součástí předpisu o ochraně zdraví. Jedná se o § 44a (nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi) a 44b (odborná způsobilost).  Kromě toho nakládání s chemickými látkami a směsmi řeší i nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které v § 9 až 18 řeší podmínky ochrany zdraví při práci s chemickými faktory. A také dnes již trochu opomíjený přesto stále platný předpis ČÚBP vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2015 byl ukončen proces přechodu na přímo použitelné předpisy EU o chemických látkách a chemických směsích. V důsledku toho byla podstatná část chemického zákona (č. 350/2011 Sb.) zrušena. V chemickém zákoně je nadále řešena pouze problematika správné laboratorní praxe.

Nařízení REACH a bezpečnostní list

Pro nakládání s těmito látkami a směsmi především platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky… To bývá označováno zkratkou REACH (R = registrace, E = evaluace, neboli zkoušení, A = akreditace, neboli povolování, CH = chemických látek).

Uvedené nařízení mimo jiné stanovuje požadavky na bezpečnostní listy (čl. 31 a příloha II). Bezpečnostní list obsahuje neocenitelné informace pro zajištění prevence rizik při práci s jednotlivými chemickými látkami nebo směsmi, a proto by měl mít k němu každý, kdo s chemickou látkou nebo směsí pracuje přístup. Zaměstnavatel musí zaměstnancům zpřístupnit informace z bezpečnostního listu látky nebo směsi, kterou zaměstnanci používají nebo, jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni (čl. 35 uvedeného nařízení).

Podle nařízení je dodavatel látky nebo směsi povinen jejímu příjemci poskytnout bezpečnostní list sestavený v souladu s požadavky nařízení (při každé podstatné změně jeho obsahu musí jej zaslat v tištěné nebo elektronické podobě každému odběrateli, kterému látku nebo směs dodal během předchozích dvanácti měsíců, a to bezúplatně s označením: „Revize: (datum)“). Nařízení uvádí i výjimky z této povinnosti. V České republice musí být poskytnut v českém jazyce.

Bezpečnostní list má být uvozen údajem na základě čeho byl vydán a mimo jiné musí obsahovat identifikaci nebezpečnosti, pokyny pro první pomoc (bohužel ne vždy jsou kvalitní), opatření pro hašení požáru, opatření v případě náhodného úniku, informaci o zacházení a skladování s látkou nebo směsí, informaci o možnosti omezování expozice/osobní ochranné prostředky, informaci o stálosti a reaktivitě, jakož i toxikologické informace, pokyny pro odstraňování a pro přepravu. Podrobněji jsou požadavky na sestavení bezpečnostního listu uvedeny v příloze II. Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů. Zde je například uvedeno, že v rámci údajů o identifikaci společnosti nebo podniku, jež je odpovědný za uvedení látky nebo směsi na trh, musí být mimo jiné uvedeno telefonní číslo společnosti a e-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list, jakož i telefonní číslo pro naléhavé situace.

tuv2

Nařízení CLP

Dalším nařízením řešícím nakládání s chemickými látkami a směsmi je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. To bývá označováno zkratkou CLP (klasifikace, značení, balení). Jedná se o pozměněný evropský systém celosvětového jednotného systému klasifikace nebezpečných vlastností, jenž je označován GHS (globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek).

Toto nařízení mimo jiné stanovuje výstražné symboly nebezpečnosti (grafické značky), které mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti (při dopravě je nutné navíc použít výstražné symboly z ADR [silniční doprava] nebo RID [železniční doprava]), signální slova (označují příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelem varování před možným nebezpečím [„nebezpečí“ {danger, zkráceně dgr} nebo méně závažné „varování“{warning, zkráceně wng}]), standardní věty o nebezpečnosti (například: „H331 Toxický při vdechování.“; „H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.“ [H – hazard]), které nahradily dřívější R-věty, a pokyny pro bezpečné zacházení (například: „P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.“ [P – prevention]), jež nahradily S-věty. Všechny tyto informace musí být uvedeny na štítku zabalené nebezpečné chemické látky nebo směsi. Nařízení na štítku požaduje uvedení i dalších informací (jméno, případně název, adresu a telefonní číslo dodavatele nebo dodavatelů atd.). Do 1. 5. 2017 mohou být doprodávány zásoby se starým značením.

V nařízení je též uvedeno, že „obal obsahující nebezpečnou látku nebo směs dodávanou široké veřejnosti nesmí mít tvar ani provedení, které může přitahovat děti nebo vzbuzovat jejich zvědavost anebo uvádět spotřebitele v omyl, ani nesmí mít podobnou úpravu nebo provedení jako obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické prostředky, která by mohla uvést spotřebitele v omyl“. I když požadavek je vztažen k látkám a směsím dodávaným široké veřejnosti, je vhodné tu část, jež hovoří o tom, že „ani nesmí mít podobnou úpravu nebo provedení jako obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické prostředky“ prostřednictvím interního předpisu uplatit i při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi na pracovištích zaměstnavatele.

Chemický zákon

Na národní úrovni jsou ještě platné některé prováděcí předpisy k zákonu č. 350/2011 Sb. (chemický zákon), který je navazujícím zákonem na přímo použitelné předpisy EU (nikoliv naopak). Jedná se o vyhlášku č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe (podrobnosti postupu k získání certifikátu správné laboratorní praxe) a o vyhlášku č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech. Tato vyhláška se vztahuje na dovoz chemických směsí i ze zemí Evropské unie, a to i jen pro vlastní potřebu. Informace jsou primárně určeny pro Toxikologické informační středisko (TIS), které slouží jako nepřetržitá celorepubliková telefonická lékařská informační služba pro případy akutních otrav lidí a zvířat (tel.: 224 919 293 a 224 915 402).

Odborná způsobilost

K ustanovení § 44b zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je vydána vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické.

Další právní a ostatní předpisy

Výše uvedené předpisy se zabývají přímo nakládáním s chemickými látkami a chemickými směsmi. Avšak i v mnohých dalších právních předpisech a českých technických normách nalezneme dílčí řešení některého problému nakládání s těmito látkami a směsmi. Jedná se například o Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Sdělení MZV č. 11/2015 Sb. m. s.), zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní…, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 224/2015 Sb., vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění č. 268/2011 Sb. (skladování hořlavých kapalin), ČSN 01 8003:2002 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích a ČSN 65 0201:2003 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.

Mezi tyto předpisy též patří stále platná, i když značně „vykuchaná“, vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ta v § 237 až § 239 řeší nakládání s nebezpečnými látkami, tedy nejen chemickými. Stanovuje, že při výrobě nebezpečných látek musí být zabráněno jejich úniku do prostoru pracovišť. Zařízení, jeho součásti a prostory obsahující nebezpečné látky musí být označeny bezpečnostním označením. Tedy nejen na obalech, ale též i na vstupu do prostorů, kde se nebezpečné látky nacházejí, musí být odpovídající bezpečnostní označení. Pracoviště, kde se nebezpečné látky vyskytují, musí být opatřena dostatečným množstvím asanačních prostředků. Zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s těmito látkami, musí být v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Zde se vracíme k požadavku seznámit zaměstnance s informacemi z bezpečnostního listu.

Vyhláška též řeší skladování nebezpečných látek. K tomu uvádí, že nebezpečné látky smějí být skladovány jen na místech k tomu určených, v předepsaném množství a v bezpečných obalech. Na obalech musí být vyznačen jejich obsah a bezpečnostní označení. Společně se smějí skladovat jen ty látky a směsi, které spolu nebezpečně nereagují. Armatury cisteren a nádrží musí být po dobu skladování opatřeny spolehlivými uzamykatelnými kryty. Při vyprazdňování nádob se žíravinami musí být použito vhodné vyklápěcí zařízení. Asanace obalů, strojů, zařízení, ploch apod. kontaminovaných žíravinami se musí provést okamžitě a použitý asanační materiál se nesmí skladovat.

Nakládání s toxickými látkami

Vraťme se ještě k požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně k § 44a a § 44b. Kromě již uvedeného je nutné ještě zmínit požadavek, že právnické a fyzické osoby nesmějí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické nebo látky a směsi podle přímo použitelného předpisu EU o chemických látkách a chemických směsích, které mají přiřazenou třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s nimi podle odstavce 6 (nakládání mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak).

Poslední novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (č. 32/2016 Sb.) upravila od 29. ledna 2016 vložením nového paragrafu (§ 12a) nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické a jako vysoce toxické mladistvými žáky v rámci přípravy na povolání.

2017-04-16

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6