Tomáš Neugebauer Prevence závažných havárií způsobených chemickými látkami

Prevence závažných havárií způsobených chemickými látkami

Problematika prevence závažných havárií je upravena zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).

Zaměstnavatel (provozovatel nebo uživatel) má za povinnost zjistit, zda ve svém objektu nebo používaném zařízení nepoužívá nebo neskladuje v zákoně stanovenou vybranou nebezpečnou chemickou látku nebo chemickou směs. Pokud ano, musí zjistit v jakém množství. V praxi to znamená, že musí zpracovat seznam nebezpečných chemických látek, které se u něj vyskytují.

Seznam musí obsahovat druh nebezpečné chemické látky nebo směsi, její množství, klasifikaci a fyzikální formu. Pokud je v objektu zaměstnavatele umístěno více nebezpečných chemických látek v množství menším, než stanoví zákon, musí se provést součet poměrných množství podle v předpise uvedeného vzorce. Aktualizace protokolu musí být provedena vždy po zvýšení množství nebezpečné látky přesahující 10 % jejího dosavadního množství, nebo při umístění další nebezpečné látky v objektu, která dosud nebyla v seznamu uvedena.

Má-li zaměstnavatel množství látky do 2 % množství uvedeného v příslušné rubrice zákona, musí tuto skutečnost protokolárně zaznamenat a protokol o nezařazení (zákon uvádí jeho obsah a vzor) uschovat pro případ kontroly. Má-li jí však více než 2 %, musí navíc protokol včetně seznamu nebezpečných chemických látek a chemických směsí zaslat nejpozději do jednoho měsíce krajskému úřadu. V případě, že jich má minimálně 100 % stanoveného množství, musí v závislosti na jejich množství navrhnout zařadit objekty, které je obsahují do skupiny A nebo B. Návrh musí zaslat krajskému úřadu.

Dále musí přijmout všechna nezbytná opatření k prevenci závažných havárií a omezení jejich následků, sjednat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie a zpracovat plán fyzické ochrany. Pokud je provozovatelem zařazeným do skupiny A, musí na základě analýzy a hodnocení rizik závažné havárie též zpracovat „Bezpečnostní program“. Je-li provozovatelem zařazeným do skupiny B, tak „Bezpečnostní zprávu“ a navíc i vnitřní havarijní plán a podílet se na zpracování vnějšího havarijního plánu.

2017-03-13

 

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6